Търгове

Заповед № РД-09-56/15.01.2018г.

З А П О В Е Д

№ РД -09- 56

 15.01.2018 г., гр. Пловдив

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14, ал.1 и ал. 2 от Закона за общинска собственост, при условията на чл. 52, ал. 1 и ал. 2,  чл.145, ал.2; чл.146, чл. 147 и чл.148, ал.1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община ”Марица” – област Пловдив, както и във връзка с чл. 5, ал. 1 и  ал. 4  от НРУППОТДОДТ на Община “Марица и Протокол № 7 от 17.10.2017 г. на Кметския съвет на с. Царацово, Община „Марица” - област Пловдив, придружен със Становище от г-н Димитър Петров - Кмет на с. Царацово

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М :

І. Откривам процедура по реда на ЗОС за провеждане на публичен  търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на следния поземлен имот– частна общинска собственост:

  1. Част от УПИ ХVII – фурна и ресторант, от кв.28, по плана на с. Царацово, Община „Марица“ – област Пловдив, съответстващ на ПИ № 78080.501.372, актуван с Акт за частна общинска собственост № 09 от 02.03.2001 г., целият с площ от 2057 кв.м, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), с административен адрес на имота: с. Царацово, п.к. 4204, ул. “Васил Левски”, № 2, при граници и съседи: ПИ № 78080.501.846, ПИ № 78080.501.1128, ПИ № 78080.501.1223 и ПИ № 78080.501.1125 по КК и КР  на с. Царацово, Община “Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД 18-78/05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, за временно разполагане на преместваем обект – „Игрална зала за хазартни игри – Пункт за спортни залози”, с площ за разполагане 50.00 кв.м., като пунктът се ситуира централно в имота, между съществуващите сгради на 13.60 м от североизточната улично-регулационна линия, на запад от одобрено петно за временно разполагане на павилион за “Младежки клуб-Кафе-сладкарница”, съгласно одобрена и влязла в сила схема за разполагане, приета с Решение № 6, взето с протокол № 42 от 29.11.2017 г. на ЕСУТ при Община “Марица” и одобрена от Главния архитект на Община “Марица” на основание чл.142, ал. 6, т.1, във връзка с чл. 56 от ЗУТ и НРУППОТДОДТ.
  2. Целта на отдаването под наем на терена – частна общинска собственост, подробно описан в т. І.1 от настоящата заповед е с цел използването му за разполагане на „Игрална зала за хазартни игри – Пункт за спортни залози”.
  3. Съгласно приетата от Общински съвет „Марица“, Методика за определяне на началния размер на наемните цени за помещения и терени общинска собственост на община “Марица” и Тарифата към нея, началната тръжна месечна наемна цена е 5.40 лв. /пет лева и четиридесет стотинки/ без ДДС за кв.м. или 270.00 лв. /двеста и седемдесет лева / без ДДС за 50.00 кв.м.

Данък върху добавената стойност се начислява върху окончателната месечна наемна цена при сключване на договора за наем.

ІІ. Условия за участие: В търга за посочения обект могат да участват кандидати, които са регистрирани като търговец съгласно Търговския закон и не са в процедура по ликвидация или по несъстоятелност.  Не се допускат до участие в търга лица, които имат парични задължения към държавата или общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако компетентния орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията.

Снабдяването с всички необходими документи за започване на работа на обекта е за сметка на наемателя.

ІІІ. Размер на депозит за участие: 30% от началната тръжна месечна наемна цена.

ІV. Стъпка на наддаване: 10% върху обявената начална тръжна месечна наемна цена.

V. Условия за плащане на депозита: Плащанията да се извършват в български лева. Депозита за участие в търга се внася до 16:00 часа на 02.02.2018 г., в касата на Община “Марица”, гр. Пловдив, бул. “Марица”№ 57 А, етаж 3, стая 309 или по набирателна сметка на Община “Марица” BG45SOMB91303359938800, BIC код SOMBBGSF – "Общинска банка" АД ФЦ Пловдив – офис ПЛОВДИВ, след закупуване на тръжна документация с цена 72 лв. с ДДС.

VІ. Вид на търга: публичен явен.

VІІ. Утвърждавам изготвената от Дирекция „Общинска собственост“ тръжна документация.

VІІІ. Тръжна документация: Получава се в дирекция „Общинска собственост“, стая № 303 в административната сграда  на Община „Марица” до 16:00 часа на 02.02.2018 г., след заплащане в касата на Община „Марица” в информационния център на Общината, гр. Пловдив, бул. “Марица” № 57 А. Цена  на 1 брой тръжна документация  – 72 лева с ДДС (неподлежаща на възстановяване).

ІХ. Оглед на обекта: до 02.02.2018 г. вкл. от 9:00 до 16:00 часа на място. Извършването на огледа от кандидата се удостоверява с подпис и печат от кметството на населеното място върху декларацията за огледа.

Х. Заявление за участие заедно с изискуемите документи: подават се в затворен непрозрачен плик в деловодството на Община “Марица”, гр. Пловдив   до 02.02.2018 г. /вкл./ до 16:00 часа всеки работен ден.

ХІ. Особени условия в търга: Спечелилият търга участник заплаща  гаранция за добро изпълнение на договорените работи в размер на 300 /триста/ лева, внесена като парична сума в касата на Община „Марица” на бул. “Марица” № 57А, ет. 3, ст. 309 или по банков път- по набирателна сметка на Община “Марица” BG 45 SOMB 9130 33 59938800, BIC код SOMBBGSF – „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД ФЦ ПЛОВДИВ, преди подписване на договора за наем.

ХІІ. Дата, място и час на провеждане на публичния явен търг: 13.02.2018  г. от 11:00 часа в сградата на Община “Марица” – Област Пловдив със задължително присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица. Явяването на кандидатите - лично или чрез надлежно упълномощен представител е задължително.

ХІІІ. Въз основа на резултатите от търга в седемдневен срок след приключването му Кметът на Общината издава заповед, с която обявява спечелилия участник. Въз основа на влязлата в сила заповед за обявяване на спечелилия търга участник се сключва договор за наем на имота, предмет на търга. Спечелилият търга участник е длъжен да заплати в 7 - дневен срок от сключване на договора за наем първата наемна вноска в касата на Община „Марица” в информационния център на Общината, гр. Пловдив, бул. “Марица” № 57 А, или по IBAN сметка BG34SOMB91308459938844, код за вид плащане 44 42 00, BIC код на "Общинска банка" АД ФЦ Пловдив – SOMBBGSF /за приходи от наеми на земя/, удостоверено с представяне на съответни документи.

Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица.

Препис от заповедта да се връчи на Дирекция „ОС” за организация и контрол по провеждането на публичния търг.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс: по административен ред пред областен управител на Пловдив в 14-дневен срок от публикуването или по съдебен ред пред Административен съд гр. Пловдив в 14-дневен срок от публикуването.

 

Димитър Иванов

Кмет на Община „Марица”