Конкурси

Заповед № РД- 09-638 / 25.05.2015 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, при условията на чл.50, чл.164, ал.1 и чл.165, ал.1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи на община „Марица“, в изпълнение на Решения № 146, взето с Протокол № 5 от 12.05.2015 г. на Общински съвет „Марица” – област Пловдив за откриване на процедури по отдаване под наем за срок от 10 години на помещения – публична общинска собственост – с цел извършване на здравни услуги.

 

Н А Р Е Ж Д А М :

 

І. Откривам процедура по реда на ЗОС за провеждане на публичен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на самостоятелни обекти, публична общинска собственост, с цел извършване на здравни услуги, ведно с правото на достъп до общите и обслужващите помещения, както следва:

І. 1. За извършване на здравни услуги – индивидуална практика за първична помощ по медицина:

- Самостоятелен обект с идентификатор № 66915.502.479.1.1, с площ от 10.00 кв.м., с предназначение „За здравни и социални услуги”, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: с идентификатори № 66915.502.479.1.3, 66915.502.479.1.4 и 66915.502.479.1.2, под обекта: няма, над обекта: няма.

- Самостоятелен обект с идентификатор № 66915.502.479.1.9, с площ от 15.00 кв.м., с предназначение „За здравни и социални услуги”, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: с идентификатори № 66915.502.479.1.7, № 66915.502.479.1.10 и № 66915.502.479.1.8, под обекта: няма, над обекта: няма.

Самостоятелните обекти се намират в сграда с идентификатор № 66915.502.479.1, построена в поземлен имот с идентификатор № 66915.502.479, с административен адрес: с. Скутаре, п. к. 4134, ул. Св.Св. Кирил и Методий № 11, ет. 1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Скутаре, община Марица, област Пловдив, одобрени със Заповед № 18-36/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, актувани като публична общинска собственост с Акт за ПОС № 0638-14/15.05.2008 г., надлежно вписан в Службата по вписванията.

Самостоятелните обекти са с обща площ на наемане: 25.00 кв.м. и целта на отдаването им под наем е използването им за здравни услуги – индивидуална практика за първична помощ по медицина.

Отдаването под наем на описаните в т. І.1. самостоятелни обекти да се извърши чрез провеждане на публично оповестен конкурс.

Съгласно приетата от Общински съвет „Марица“, Методика за определяне на началния размер на наемните цени за помещения и терени общинска собственост на община “Марица”, началната конкурсна месечна наемна цена е 2.50 /два лв. и петдесет ст. / на кв.м. без ДДС или 62.50 /шестдесет и два лв. и петдесет ст./ без ДДС за 25.00 кв.м.

Данък върху добавената стойност се начислява при сключване на договора.

Прочетете заповедта