Търгове

Заповед № РД -09-654 27.06.2017 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинска собственост, чл. 24 а, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.120, ал.1; чл.145, ал.2; чл.146 и чл.148, ал.1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община ”Марица” – област Пловдив

 

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М:

 

І. Откривам процедура по реда на ЗОС и ЗСПЗЗ за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за период от 1 /една/ година на поземлен имот – частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бенковски, Община „Марица” – област Пловдив, представляващ земя за земеделско ползване извън регулацията на населеното място, необлагаема с ДДС сделка, съгласно чл. 45, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност и предназначен за извършване на земеделска дейност за отглеждане на полски култури, както следва:

А.1.) ПИ № 03839.32.19, с площ от 18.351 дка, с трайно предназначение „Земеделска територия”, начин на трайно ползване „Нива”, категория при неполивни условия V, местност „Бичик извор” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бенковски, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-81 от 05.12.2007 год. на Изпълнителния директор на АГКК - София, при граници и съседи: ПИ № 03839.32.32; ПИ № 03839.32.31; ПИ № 03839.32.49; ПИ № 03839.32.65; ПИ № 03839.32.72; ПИ № 03839.32.20 и ПИ № 03839.32.50.

Начална тръжна годишна наемна цена в размер на 367.02 лева /триста шестдесет и седем лева и две стотинки/ за 18.351 дка, съобразена с Решение  № 7, взето с протокол  № 2 от 26.01.2017 г. на Общински съвет „Марица“-област Пловдив – 20.00 лева на декар.

Забележка: Във връзка с протокол № 4 от 07.06.2017 г. на Кметски съвет с. Бенковски и Становище на Кмета на с. Бенковски, входирани в Общината под                 № 10-00-297/08.06.2017 г., имота се отдава под наем под условие, а именно: При възникване на спешна необходимост от имота за държавни или общински нужди, договорът за наем се прекратява от страна на Общината, като на наемателя се дава право да прибере още неотделените, но подлежащи на отделяне плодове от имота.

ІІ. Условия за участие: В търга могат да участват физически лица; физически лица, регистрирани като земеделски производители; кооперации; еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по ТЗ.

Не се допускат до участие в търга лица, които имат парични задължения към Държавата и данъчни задължения към Община „Марица” и Общината по постоянен адрес на физическото лице, физическото лице, регистрирано като земеделски производител или седалище и адрес на управление на юридическото лице.

ІІІ. Размер на депозит за участие в търга: 10 % от началната тръжна годишна наемна цена.

ІV. Стъпка на наддаване: 10 % от началната тръжна годишна наемна цена.

V.Такса за участие в търга, съгласно Приложение № 5.2, т. 13 към чл.46, ал.1, т.2 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община “Марица”– 25,00 лева.

VІ. Условия за плащане на цената, депозита и таксата за участие в търга: След закупуване на тръжна документация заплащането на депозита и таксата за участие в търга е до 16:00 часа на предния ден от деня за провеждане на търга,  както следва: за депозит в касата на Община „Марица”, гр. Пловдив, бул. “Марица”  № 57 А, етаж 3, стая № 309; такса за участие в търг в касата на Община „Марица“ в информационния център на Общината, гр. Пловдив, бул. „Марица” № 57 А или за депозита по Набирателна сметка на Общината BG 45 SOMB 9130 33 59938800,  /заплащане на депозит за участие в търг/, а за таксата за участие в търг по IBAN сметка BG 34 SOMB 9130 84 59938844, код за вид плащане 44 80 07, BIC код на „Общинска банка“ АД ФЦ Пловдив - SOMB BGSF / такси за административни услуги /.

  • Определеният наем се заплаща от спечелилия търга в касата на Община „Марица“ в информационния център на Общината, гр. Пловдив, бул. „Марица” № 57 А или по IBAN сметка BG 34 SOMB 9130 84 59938844, код за вид плащане 44 42 00, BIC код на „Общинска банка“ АД ФЦ Пловдив - SOMB BGSF /за приходи от наеми земя/ в 14-дневен срок от сключване на договора.

VІІ. Вид на търга : явен.

VІІІ. Утвърждавам изготвените тръжни книжа.

ІХ. Тръжна документация:  Получава се в Дирекция „Общинска собственост“, стая № 303 в административната сграда  на Община „Марица”, след заплащане до 16:00 часа  на предния ден от деня за провеждане на търга в информационния център на Общината, гр. Пловдив, бул. „Марица” № 57 А, срещу цена за един комплект тръжна документация,  неподлежаща на възстановяване, в размер на 12  (дванадесет) лева с включен ДДС.

Х. Оглед на имота: от 9:00 часа на място. Извършва се всеки работен ден до 16:00 часа на предния ден от деня на провеждане на търга. Извършването на огледа от кандидат се удостоверява с подпис и печат от кметството на населеното място върху декларацията за огледа.

ХІ. Заявления за участие, ведно с изискуемите документи от тръжната документация: Подават се от всеки кандидат за участие в търга в затворен непрозрачен плик в информационния център на Община „Марица”, гр. Пловдив, бул. „Марица” № 57 А до 16:00 часа на предния ден от деня за провеждане на търга. Кандидатите носят пълна отговорност относно подготовката и подаването на изискуемите за участие тръжни документи.

При участието си в търг, кандидатите да представят и необходимите документи, че нямат задължения към Държавата и данъчни задължения към Община „Марица” и Общината по постоянен адрес на физическото лице, физическото лице, регистрирано като земеделски производител или седалище и адрес на управление на юридическото лице, кооперацията.

ХІІ. Дата, място и час на провеждане: Търгът ще се проведе на 14.07.2017 г. от 10:30 часа в сградата на Община “Марица” на бул. “Марица” № 57 А, гр. Пловдив със задължително присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица.

Заповедта  да се сведе до знанието на заинтересованите лица.

Препис от заповедта да се връчи на Дирекция ОС за организация и контрол по провеждането на търговете.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс: по административен ред пред областния управител на гр. Пловдив в 14-дневен срок от публикуването или съдебен ред пред Административен съд гр. Пловдив в 14-дневен срок от публикуването.  

 

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ

Кмет на Община „Марица”

 

Съгласувал:

Десислава Клинканова,

Директор на дирекция „Общинска собственост”

 

Съгласувал:

Любомира Ангелова, Юрисконсулт

 

Изготвил:

Таня Стайковска,

Ст. експерт „Общинска собственост”