Конкурси

Заповед № РД- 09-667 / 27.05.2015 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка чл.8, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.165, ал.1, т. 4, във връзка с чл. 166, ал. 1, т. 5 и чл. 168, ал. 1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на Община „Марица“

 

П Р Е К Р А Т Я В А М:

 

Процедура за отдаване под наем чрез публичен конкурс, открита с моя заповед № РД-09-638/25.05.20015 г., обявлението за която е публикувано в един местен ежедневник – вестник „Марица” от 26.05.2015 г. и на електронната страница на Община „Марица” – област Пловдив, както и е обявено на видно място в сградата на Общината и в сградата на съответното кметство, на поземлен имот – публична общинска собственост на Община „Марица” – област Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Скутаре, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36 от 06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК - София, предназначен за извършване на здравни услуги, ведно с правото на достъп до общите и обслужващите помещения, както следва:

І. 1. За извършване на здравни услуги – индивидуална практика за първична помощ по медицина:

- Самостоятелен обект с идентификатор № 66915.502.479.1.1, с площ от 10.00 кв.м., с предназначение „За здравни и социални услуги”, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: с идентификатори № 66915.502.479.1.3, 66915.502.479.1.4 и 66915.502.479.1.2, под обекта: няма, над обекта: няма.

- Самостоятелен обект с идентификатор № 66915.502.479.1.9, с площ от 15.00 кв.м., с предназначение „За здравни и социални услуги”, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: с идентификатори № 66915.502.479.1.7, № 66915.502.479.1.10 и № 66915.502.479.1.8, под обекта: няма, над обекта: няма.

Самостоятелните обекти се намират в сграда с идентификатор № 66915.502.479.1, построена в поземлен имот с идентификатор № 66915.502.479, с административен адрес: с. Скутаре, п. к. 4134, ул. Св.Св. Кирил и Методий № 11, ет. 1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Скутаре, община Марица, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36 от 06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, актувани като публична общинска собственост с Акт за ПОС № 0638-14/15.05.2008 г., надлежно вписан в Службата по вписванията.

Самостоятелните обекти са с обща площ за наемане: 25.00 кв.м. и целта на отдаването им под наем е използването им за здравни услуги – индивидуална практика за първична помощ по медицина.

Мотиви: Поради несъответствие между заповедта за откриване на процедурата за отдаване под наем и утвърдените конкурсни условия, а именно: Посочената в т. ХІІ от заповедта за откриване на процедурата дата 10.06.2015 г. за провеждане на конкурса не съответства на посочената дата 09.06.2015 г. в раздел ІІІ Общи условия, т. 16 от Правила за провеждане на публичния конкурс. Въз основа на гореизложеното и имайки предвид, че допуснатия пропуск е съществен, считам, че са налице предвидените в закона предпоставки за издаване на заповед за прекратяване на конкурса.  

Прочетете заповедта