Конкурси

Заповед № РД-09-695/07.07.2017 г., гр. Пловдив

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, вр. с чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, при условията на чл. 50, чл. 164, ал.1 и чл. 165, ал. 1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”, в изпълнение на Решение № 172, взето с протокол № 8 от 15.06.2017 г. на Общински съвет „Марица” – област Пловдив

 

Н А Р Е Ж Д А М :

 

І. Откривам процедура по реда на ЗОС за провеждане на публичен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на самостоятелни обекти, публична общинска собственост - част от нежилищна сграда, ведно с правото на достъп до общите и обслужващите помещения, с цел извършване на здравни услуги – практика за първична медицинска помощ в с. Радиново, Община “Марица” – област Пловдив, както следва:

            - Самостоятелен обект  с идентификатор № 61412.501.200.1.1, с площ от 16.90 кв.м., с предназначение „За здравни и социални услуги”, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: с идентификатори №№ 61412.501.200.1.2  и 61412.501.200.1.4,  под обекта: няма, над обекта: няма, находящ се в сграда с идентификатор № 61412.501.200.1, построена в поземлен имот с идентификатор № 61412.501.200, с административен адрес: с. Радиново, п.к.4202, ул. 5-та № 17, ет.1, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Радиново, Община “Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед КД-14-16-861/16.07.2012 г. на Началника на СГКК - Пловдив, актуван като публична общинска собственост с Акт за ПОС № 03/19.02.2001г., надлежно вписан в Службата по вписванията.

 

            - Самостоятелен обект  с идентификатор № 61412.501.200.1.2, с площ от 14.60 кв.м., с предназначение „За здравни и социални услуги”, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: с идентификатори №№ 61412.501.200.1.1  и 61412.501.200.1.4,  под обекта: няма, над обекта: няма, находящ се в сграда с идентификатор № 61412.501.200.1, построена в поземлен имот с идентификатор № 61412.501.200, с административен адрес: с. Радиново, п.к.4202, ул. 5-та № 17, ет.1, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Радиново, Община “Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед КД-14-16-861/16.07.2012 г. на Началника на СГКК - Пловдив,, актуван като публична общинска собственост с Акт за ПОС № 03/19.02.2001г., надлежно вписан в Службата по вписванията.

                               

            Самостоятелните обекти са с обща площ за наемане 31,50 кв.м. и целта на отдаването им под наем е използването им за здравни услуги –  индивидуална практика за първична помощ по медицина.

            Съгласно приетата от Общински съвет „Марица“, Методика за определяне на началния размер на наемните цени за помещения и терени общинска собственост на Община “Марица”, началната конкурсна месечна наемна цена е 2.50 /два лева и петдесет стотинки/ лева на кв.м. без ДДС или 78,75 лв. /седемдесет и осем лева и седемдесет и пет стотинки/ без ДДС за 31,50 кв.м.

            Данък върху добавената стойност се начислява върху окончателната месечната наемна цена при сключване на договора за наем.

 

ІІ. Условия за участие в конкурса, както следва:

            – Кандидатите за участие да притежават образователно-квалификационна степен ”Магистър по медицина“. Да не са с отнети права, да упражняват медицинска професия в Република България.

            – Не се допускат до участие в конкурса лица, които имат парични задължения към държавата или Община „Марица”, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако компетентния орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията.

            – Кандидатите да имат сключен договор с РЗОК/НЗОК или да сключат такъв в 30-дневен срок след подписване на договор за наем;

            – Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на самостоятелните обекти.

           

ІІІ. Размер на гаранция за участие в конкурс: 30 % от обявената начална конкурсна месечна наемна цена.

ІV. Условия за плащане на гаранцията за участие в конкурса: Внася се до 16:00 часа на 24.07.2017 г.  в касата на Община “Марица”, гр. Пловдив, бул. ”Марица”, № 57 А, етаж. 3, стая 309 или по набирателна сметка на Община “Марица” BG45SOMB91303359938800, BIC код SOMBBGSF – „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД ФЦ ПЛОВДИВ, след закупуване на конкурсна документация с цена 72 лв. с ДДС.

V. Условия за плащане на крайна наемна цена от спечелилия конкурса участник: Първата месечна наемна вноска се заплаща от спечелилия конкурса в касата на Община „Марица” – област Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Марица” № 57 А или по IBAN сметка BG34SOMB91308459938844, код за вид плащане: 44 41 00 /приходи от наеми на имущество /, BIC код на „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД ФЦ ПЛОВДИВ - SOMBBGSF, в 7 - дневен срок от сключване на договора за наем, а всяка следваща месечна наемна вноска се заплаща в срок, определен в заповедта за спечелил конкурса участник.

. Вид на конкурса: публичен.

VІІ. Утвърждавам изготвената конкурсна документация.

VІІІ. Конкурсна документация: Получава се в дирекция „Общинска собственост“, стая № 303 в административната сграда  на Община „Марица” до 16.00 часа на 24.07.2017 г., след заплащане в касата на Община “Марица”, гр. Пловдив, бул. ”Марица” № 57 А - цена на 1 брой  конкурсна документация  – 72 лева с ДДС .

ІX. Оглед на обекта: от 9:00 часа по местонахождение на обектите. Извършва се всеки работен ден до 16:00 часа на 24.07.2017 г.

X. Подаване на конкурсна документация: До 16:00 часа на 24.07.2017 г. в деловодството на Община ”Марица”, бул.”Марица”, № 57 А в запечатан непрозрачен плик.

Ценовото предложение се поставя в отделен малък непрозрачен плик, приложен в големия плик за участие.

XІ. Особени условия в конкурса: Спечелилият конкурса участник заплаща  гаранция за добро изпълнение на договорените работи в размер на 300 лв. /триста лева/, внесена като парична сума в касата на Община „Марица” на бул. “Марица” № 57А, ет. 3, ст. 309 или по набирателна сметка на Община “Марица” BG45SOMB91303359938800, BIC код SOMBBGSF – „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД ФЦ ПЛОВДИВ, преди подписване на договора за наем.

XІІ. Дата, място и час на провеждане: Конкурса ще се проведе в сградата на  Община “Марица” на бул. „Марица“ № 57А, гр. Пловдив в присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица от 10:30 часа на 25.07.2017 г.

            Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица.

            Препис от заповедта да се връчи на Дирекция ОС за организация и контрол по провеждането на публичния явен конкурс.

            Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно-процесуалния кодекс: по административен ред пред Областен управител на гр. Пловдив в 14 - дневен срок от публикуването или по съдебен ред пред Административен съд гр. Пловдив в 14 - дневен срок от публикуването.

 

 

 

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ

Кмет на Община „Марица

 

Съгласувал:

Десислава Клинканова

Директор д-я ОС

 

Съгласувал:

Лилия Пенева

Гл. юрисконсулт

 

Изготвил:

Йордан Бончев

Мл. експерт ОСТТ