Конкурси

Заповед № РД-09-7 / 07.01.2015 г

І. Откривам процедура по реда на ЗОС за провеждане на публични конкурси за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на самостоятелни обекти, публична общинска собственост, с цел извършване на здравни услуги, ведно с правото на достъп до общите и обслужващите помещения, както следва:

І.1. За извършване на здравни услуги – индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина:

- Самостоятелен обект с идентификатор № 35300.502.412.2.5 с площ от 17.00 кв.м., с предназначение „За здравни и социални услуги”, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: с идентификатори № 35300.502.412.2.1, № 35300.502.412.2.6 и №  35300.502.412.2.4, под обекта: няма, над обекта: няма.

Самостоятелният обект се намира в сграда с идентификатор № 35300.502.412.2, построена в поземлен имот с идентификатор № 35300.502.412, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калековец, Община “Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № 18-13/19.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, актувани като публична общинска собственост с Акт за ПОС № 7/29.07.1999 г., надлежно вписан в Службата по вписванията, с административен адрес с. Калековец, п.к. 4147, пл. “ Възразждане “,  ет. 1

Самостоятелния  обект е с площ  17.00  кв.м. и целта на отдаването му  под наем е използването  му за здравни услуги – индивидуална практика по дентална медицина.

Отдаването под наем на описания в т. І.1. самостоятелен обект да се извърши чрез провеждане на публично оповестен конкурс.

Съгласно приетата с Решение № 228, взето с протокол № 13 от 22.11.2012 г., изм. и доп. с Решение № 143, взето с протокол № 6 от 28.05.2013 г., изм. и доп. С Решение № 50, взето с протокол № 3 от 04.03.2014 г. от Общински съвет „Марица“, Методика за определяне на началния размер на наемните цени за помещения и терени общинска собственост на Община “Марица”, началната конкурсна  месечна наемна цена е 5.00  лв.  на кв.м. без  ДДС или  85.00 лв. /осемдесет и пет лв./ без ДДС  за 17.00  кв.м. Данък върху добавената стойност се начислява при сключване на договора.

І.2. За извършване на здравни услуги – индивидуална практика по дентална медицина:

- Самостоятелен обект с идентификатор № 38950.502.372.1.5 с площ от 16.80 кв.м., с предназначение „За здравни и социални услуги”, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: с идентификатори №  38950.502.372.1.10, №  38950.502.372.1.8 , №  38950.502.372.1.6 и № 38950.502.372.1.4, под обекта: няма, над обекта: няма.

Самостоятелният обект се намира в сграда с идентификатор № 38950.502.372.1, построена в поземлен имот с идентификатор № 38950.502.372, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Костиево, Община “Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № 18-84/06.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, актувани като публична общинска собственост с Акт за ПОС № 12/14.02.2001 г., надлежно вписан в Службата по вписванията, с административен адрес с. Костиево, п.к. 4205, ул. “ 1-ва “,  № 14, ет.1

Самостоятелния  обект е с площ  16.80  кв.м. и целта на отдаването му  под наем е използването  му за здравни услуги – индивидуална практика по дентална медицина.

Отдаването под наем на описания в т. І.2. самостоятелен обект да се извърши чрез провеждане на публично оповестен конкурс.

Съгласно приетата с Решение № 228, взето с протокол № 13 от 22.11.2012 г., изм. и доп. с Решение № 143, взето с протокол № 6 от 28.05.2013 г., изм. и доп. С Решение № 50, взето с протокол № 3 от 04.03.2014 г. от Общински съвет „Марица“, Методика за определяне на началния размер на наемните цени за помещения и терени общинска собственост на Община “Марица”, началната конкурсна месечна наемна цена е 5.00  лв.  на кв.м. без  ДДС или  84.00 лв. /осемдесет и четири лв./ без  ДДС  за 16.80  кв.м. Данък върху добавената стойност се начислява при сключване на договора.

І.3. За извършване на здравни услуги – индивидуална практика по дентална медицина:

 - Самостоятелен обект  с идентификатор № 38950.502.372.1.10 с площ от 23.80 кв.м., с предназначение „За здравни и социални услуги”, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: с идентификатори № 38950.502.372.1.5, № 38950.502.372.1.8 , №  38950.502.372.1.9 , №  38950.502.372.1.11 и № 38950.502.372.1.4, под обекта: няма, над обекта: няма.

Самостоятелният обект се намира в сграда с идентификатор № 38950.502.372.1, построена в поземлен имот с идентификатор № 38950.502.372, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Костиево, Община “Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № 18-84/06.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, актувани като публична общинска собственост с Акт за ПОС № 12/14.02.2001 г., надлежно вписан в Службата по вписванията, с административен адрес с. Костиево, п.к. 4205, ул. “ 1-ва “,  № 14, ет.1

Самостоятелния обект е с  площ  от 23.80 кв.м. и целта на отдаването му под наем е използването му за здравни услуги – индивидуална практика по дентална медицина.

Отдаването под наем на описания в т. І.3. самостоятелен обект да се извърши чрез провеждане на публично оповестен конкурс.

Съгласно приетата с Решение № 228, взето с протокол № 13 от 22.11.2012 г., изм. и доп. с Решение № 143, взето с протокол № 6 от 28.05.2013 г., изм. и доп. С Решение № 50, взето с протокол № 3 от 04.03.2014 г. от Общински съвет „Марица“, Методика за определяне на началния размер на наемните цени за помещения и терени общинска собственост на Община “Марица”, началната конкурсна месечна наемна цена е  5.00  лв.  на кв.м. без  ДДС или  119.00 лв. /сто и деветнадесет лв./ без  ДДС  за  23.80  кв.м. Данък  върху  добавената  стойност се начислява при сключване на договора.

- Самостоятелен обект  с идентификатор № 38950.502.372.1.8 с площ от 6.75 кв.м., с предназначение „ Друг вид самостоятелен обект в сграда ”, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: с идентификатори № 38950.502.372.1.5, № 38950.502.372.1.10, №  38950.502.372.1.9 , №  38950.502.372.1.7  и № 38950.502.372.1.6, под обекта: няма, над обекта: няма.

Самостоятелният обект се намира в сграда с идентификатор № 38950.502.372.1, построена в поземлен имот с идентификатор № 38950.502.372, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Костиево, Община “Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № 18-84/06.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, актувани като публична общинска собственост с Акт за ПОС № 12/14.02.2001 г., надлежно вписан в Службата по вписванията, с административен адрес с. Костиево, п.к. 4205, ул. “ 1-ва “,  № 14, ет.1

Самостоятелния обект е с  площ от 6.75 кв.м. и целта на отдаването му под наем е използването му за склад.

Съгласно приетата от Общински съвет „ Марица “, Методика за определяне на началния размер на наемните цени за помещения и терени общинска собственост на Община “ Марица ”, началната конкурсна месечна наемна цена е 0.50 лв. /петдесет ст./ на кв.м. без ДДС или  3.38 лв. /три лева и тридесет и осем стотинки/ без ДДС за 6.75 кв.м.

- Самостоятелен обект с идентификатор № 38950.502.372.1.9 с площ от 11.20 кв.м., с предназначение „ Друг вид самостоятелен обект в сграда ”, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: с идентификатори № 38950.502.372.1.10, и № 38950.502.372.1.8, под обекта: няма, над обекта: няма.

Самостоятелният обект се намира в сграда с идентификатор № 38950.502.372.1, построена в поземлен имот с идентификатор № 38950.502.372, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Костиево, Община “Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № 18-84/06.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, актувани като публична общинска собственост с Акт за ПОС № 12/14.02.2001 г., надлежно вписан в Службата по вписванията, с административен адрес с. Костиево, п.к. 4205, ул. “ 1-ва “,  № 14, ет.1

Самостоятелния обект е с  площ   от 11.20 кв.м. и целта на отдаването му под наем е използването му за склад.

Съгласно приетата от Общински съвет „ Марица “, Методика за определяне на началния размер на наемните цени за помещения и терени общинска собственост на Община “ Марица ”, началната конкурсна месечна наемна цена е 0.50 лв. /петдесет ст./ на кв.м. без ДДС или  5.60 лв./пет лева и шестдесет стотинки/ без ДДС за 11.20 кв.м.

Самостоятелните обекти са с обща площ 41.75 кв.м., с обща цена 127.98 лв. /сто двадесет и седем лв. и деветдесет и осем ст./ без ДДС.

Отдаването под наем на описаните в т. І.3. самостоятелни обекти да се извърши чрез провеждане на публично оповестен конкурс.

Прочетете заповедта