Търгове

Заповед №РД-09-724 13.07.2017 г., гр. Пловдив

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинска собственост, чл. 24 а, ал. от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.120, ал.1; чл.145, ал.2; чл.146 и чл.148, ал.1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община ”Марица” – област Пловдив

 

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М:

 

І. Откривам процедура по реда на ЗОС и ЗСПЗЗ за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за период от 5 /пет/ години на имоти – частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Строево, Община „Марица” – област Пловдив, представляващи земи за земеделско ползване или части от тях извън регулацията на населените места, необлагаеми с ДДС сделки, съгласно чл. 45, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност и предназначени за извършване на земеделска дейност за отглеждане на полски култури, както следва:

 

  1. Поземлен имот № 69874.6.8, с обща площ от 20.168 дка, с трайно предназначение „Земеделска територия”, начин на трайно ползване „Нива”, категория при неполивни условия V, местност „Алчаците” по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Строево, Община „Марица” – област Пловдив, одобрена със заповед № РД – 18 – 82 от 05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, при съседи: ПИ № 69874.6.16; ПИ № 69874.6.17; ПИ № 69874.6.5; ПИ № 69874.6.7; ПИ № 69874.7.40 и ПИ № 69874.6.9, актуван с Акт за частна общинска собственост № 0180-15 от 05.05.2006 г.
  2. Поземлен имот № 69874.14.20, с обща площ от 17.707 дка, с трайно предназначение „Земеделска територия”, начин на трайно ползване „Нива”, категория при неполивни условия V, местност „Орманя” по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Строево, Община „Марица” – област Пловдив, одобрена със заповед № РД – 18 – 82 от 05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, при съседи: ПИ № 69874.14.31; ПИ № 69874.14.32; ПИ № 69874.14.33; ПИ № 69874.14.11; ПИ № 69874.14.12; ПИ № 69874.14.30; ПИ № 69874.14.29; ПИ № 69874.14.28 и ПИ № 69874.14.42, актуван с Акт за частна общинска собственост № 0406-15 от 21.12.2006 г.
  3. Поземлен имот № 69874.16.12, с обща площ от 6.453 дка, с трайно предназначение „Земеделска територия”, начин на трайно ползване „Нива”, категория при неполивни условия V, местност „Монюви могили” по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Строево, Община „Марица” – област Пловдив, одобрена със заповед № РД – 18 – 82 от 05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, при съседи: ПИ № 69874.14.45; ПИ № 69874.16.13; ПИ № 69874.17.51 и ПИ № 69874.15.8, актуван с Акт за частна общинска собственост № 0819-15 от 07.04.2009 г.
  4. Поземлен имот № 69874.20.6, с обща площ от 3.592 дка, с трайно предназначение „Земеделска територия”, начин на трайно ползване „Нива”, категория при неполивни условия V, местност „Аршинкови дъбчета” по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Строево, Община „Марица” – област Пловдив, одобрена със заповед № РД – 18 – 82 от 05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, при съседи: ПИ № 69874.19.22; ПИ № 69874.139.1; ПИ № 69874.20.5 и ПИ № 69874.20.7, актуван с Акт за частна общинска собственост № 0818-15 от 06.04.2009 г.,

всички имоти с обща площ от 47.920 дка / четиридесет и седем декара деветстотин и двадесет квадратни метра / при обща начална тръжна годишна наемна цена в размер на 958.40 лева /деветстотин петдесет и осем лева и четиридесет стотинки/, съобразена с Решение  № 7, взето с протокол  № 2 от 26.01.2017 г. на Общински съвет „Марица“-област Пловдив – 20.00 лева на декар.

ІІ. Условия за участие: В търга могат да участват физически лица; физически лица, регистрирани като земеделски производители; кооперации; еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по ТЗ.

Не се допускат до участие в търга лица, които имат парични задължения към Държавата и данъчни задължения към Община „Марица” и Общината по постоянен адрес на физическото лице, физическото лице, регистрирано като земеделски производител или седалище и адрес на управление на юридическото лице.

ІІІ. Размер на депозит за участие в търг: 10 % от общата начална тръжна годишна наемна цена за обявените имоти.

ІV. Стъпка на наддаване: 10 % от общата начална тръжна годишна наемна цена за обявените имоти.

V.Такса за участие в търг за обявените имоти, предназначени за отдаване под наем за земеделско ползване, съгласно Приложение № 5.2, т. 13 към чл.46, ал.1, т.2 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община “Марица”– 25,00 лева за всички обявени имоти.

VІ. Условия за плащане на цената, депозита и таксата за участие в търг: След закупуване на тръжна документация заплащането на депозита и таксата за участие в търг е до 16:00 часа на предния ден от деня за провеждане на търга,  както следва: за депозит в касата на Община „Марица”, гр. Пловдив, бул. “Марица”  № 57 А, етаж 3, стая № 309; такса за участие в търг в касата на Община „Марица“ в информационния център на Общината, гр. Пловдив, бул. „Марица” № 57 А или за депозита по Набирателна сметка на Общината BG 45 SOMB 9130 33 59938800,  /заплащане на депозит за участие в търг/, а за таксата за участие в търг по IBAN сметка BG 34 SOMB 9130 84 59938844, код за вид плащане 44 80 07, BIC код на „Общинска банка“ АД ФЦ Пловдив - SOMB BGSF / такси за административни услуги /.

  • Определеният наем за първата година се заплаща от спечелилия търга в касата на Община „Марица“ в информационния център на Общината, гр. Пловдив, бул. „Марица” № 57 А или по IBAN сметка BG 34 SOMB 9130 84 59938844, код за вид плащане 44 42 00, BIC код на „Общинска банка“ АД ФЦ Пловдив - SOMB BGSF /за приходи от наеми земя/ в 14-дневен срок от сключване на договора, а за всяка следваща година определеният наем се заплаща в срок до 10 – то число на месец август на текущата година.

VІІ. Вид на търга: явен.

VІІІ. Утвърждавам изготвените тръжни книжа.

ІХ. Тръжна документация:  Получава се в Дирекция „Общинска собственост“, стая № 303 в административната сграда  на Община „Марица”, след заплащане до 16:00 часа  на предния ден от деня за провеждане на търга в информационния център на Общината, гр. Пловдив, бул. „Марица” № 57 А, срещу цена за един комплект тръжна документация,  неподлежаща на възстановяване, в размер на 72  (седемдесет и два) лева с включен ДДС.

Х. Оглед на имотите: от 9:00 часа на място. Извършва се всеки работен ден до 16:00 часа на предния ден от деня на провеждане на търга. Извършването на огледа от кандидата се удостоверява с подпис и печат от кметството на населеното място върху декларацията за огледа.

ХІ. Заявления за участие, ведно с изискуемите документи от тръжната документация: Подават се от всеки кандидат за участие в търга в затворен непрозрачен плик в информационния център на Община „Марица”, гр. Пловдив, бул. „Марица” № 57 А до 16:00 часа на предния ден от деня за провеждане на търга. Кандидатите носят пълна отговорност относно подготовката и подаването на изискуемите за участие тръжни документи.

При участието си в търга, кандидатите да представят и необходимите документи, че нямат задължения към Държавата и данъчни задължения към Община „Марица” и Общината по постоянен адрес на физическото лице, физическото лице, регистрирано като земеделски производител или седалище и адрес на управление на юридическото лице, кооперацията.

ХІІ. Дата, място и час на провеждане: Търгът ще се проведе на 04.08.2017 г. от 10:30 часа в сградата на Община “Марица” на бул. “Марица” № 57 А, гр. Пловдив със задължително присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица.

Заповедта  да се сведе до знанието на заинтересованите лица.

Препис от заповедта да се връчи на Дирекция ОС за организация и контрол по провеждането на търга.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс: по административен ред пред областния управител на гр. Пловдив в 14-дневен срок от публикуването или съдебен ред пред Административен съд гр. Пловдив в 14-дневен срок от публикуването.  

 

 

 

Димитър Иванов

Кмет на Община „Марица”

 

Съгласувал:

Десислава Клинканова,  Директор на дирекция ОС

 

Съгласувал:

Лилия Пенева, Гл. юрисконсулт

 

Изготвил:

Таня Стайковска, Старши експерт ОС