Търгове

Заповед № РД-09-783/01.08.2017 г., гр.Пловдив

На основание правомощията, дадени ми със Заповед №РД-09-779/28.07.2017 г. на Кмета на община „Марица“ и във връзка с чл.35, ал.1 от ЗОС; чл.140, т.5, чл.146, ал.1 и ал.2  от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община ”Марица” в изпълнение на Решение №129, взето с протокол №5 от 12.05.2015 г., изменено с Решение №163, взето с протокол №8 от 15.06.2017 г. на ОбС “Марица” –  област Пловдив

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М:

І. Откривам процедура по реда на ЗОС за продажби, чрез публичен търг с явно наддаване на имот – частна общинска собственост, както следва:

  1. ПИ №47086.501.925 с площ 493 кв. м., трайно предназначение "Урбанизирана територия", НТП "Незастроен имот за жилищни нужди" по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Маноле, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, съответстващ на УПИ XIII-1163-общ. от кв. 13А по ЗРП на с. Маноле, одобрен със Заповед №РД-09-398/29.10.2002 г.

       -    начална тръжна цена – 5 423,00 лева без ДДС.

           Достигнатата продажна цена по време на търга на имот в регулация е облагаема с ДДС съгласно Закона за данък върху добавената стойност.

II. Вид на търга: явен

III. Стъпка на наддаване: 2% от първоначалната тръжна цена.

IV. Дата, място и час на провеждане: Търга ще се проведе на 28.08.2017 год. от 10:30 ч. в сградата на Община “Марица” на бул. “Марица” № 57 А, гр. Пловдив.

V. Размер на депозит за участие: 30% от началната тръжна цена. Внася се по банков път по набирателна сметка BG45SOMB91303359938800, BIC код SOMBBGSF – ОБЩИНСКА БАНКА АД ФЦ ПЛОВДИВ до 16:00 часа на 18.08.2017 г.

VI. Утвърждавам изготвените тръжни книжа.

VІI.Тръжна документация: Закупува се и се заплаща в касата на партера на Община”Марица”, гр. Пловдив бул. “Марица” № 57 А срещу цена за един комплект тръжна документация – 72,00 лв. с ДДС. Получава се в Дирекция ОС, (стая №305) на Община “Марица”, гр. Пловдив, бул. ”Марица” № 57 А до 16:00 часа на 18.08.2017 г.

VIII. Оглед на имота: Всеки работен ден до 16:00 часа на 18.08.2017 г.

ІX. Заявления за участие: Подават се в затворен непрозрачен плик в деловодството на Община “Марица” – гр. Пловдив, бул. “Марица” № 57 А  до 16:00 часа на 18.08.2017 г.

 

Зам. Кмет на Община „Марица” (П)

и. д. Кмет съгласно Заповед

№РД-09-779/28.07.2017 г.

на Кмета на общината