Конкурси

Заповед № РД-09-8/04.01.2017 г., гр. Пловдив

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, вр. с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, при условията на чл.50, чл.164, ал.1 и чл.165, ал.1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”, в изпълнение на Решение № 415, взето с протокол № 13 от 15.12.2016 г. на Общински съвет „Марица” – област Пловдив

 

Н А Р Е Ж Д А М :

 

І. Откривам процедура по реда на ЗОС за провеждане на публичен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на самостоятелен обект, публична общинска собственост, ведно с правото на достъп до общите и обслужващите помещения, както следва:

            - Самостоятелен обект с идентификатор № 69874.501.258.1.14, с площ от 17.30 кв.м., с предназначение „Друг вид самостоятелен обект в сграда”, при съседни самостоятелни обект в сградата: на същия етаж: с идентификатори № 69874.501.258.1.9; 69874.501.258.1.16, 69874.501.258.1.15, 69874.501.258.1.13  под обекта: няма, над обекта: № 69874.501.258.1.11.

            Самостоятелният обект се намира в сграда с идентификатор № 69874.501.258.1, разположена в поземлен имот с идентификатор № 69874.501.258, с административен адрес на имота: с. Строево, ул. „Георги Бенковски“, № 36 А, ет. 1, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Строево, община “Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № 18-82/05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, актувани като публична общинска собственост с Акт за ПОС № 1997 от 07.02.2013 г., надлежно вписан в Службата по вписванията.

            Самостоятелният обект е с площ за наемане 17.30 кв.м. и целта на отдаването му под наем е използването му за фризьорски и козметични услуги.

            Съгласно приетата от Общински съвет „Марица“, Тарифа към Методиката за определяне на началния размер на наемните цени за помещения и терени общинска собственост на Община “Марица”, началната конкурсна месечна наемна цена е 1.50 лв. /един лев и петдесет стотинки/ на кв.м. без ДДС или 25.95 лв. /двадесет и пет лева и деветдесет и пет стотинки/ без ДДС за 17.30 кв.м.

ІІ. Условия за участие в конкурса, както следва:

  1. В конкурса могат да участват само кандидати, притежаващи документ, удостоверяващ придобита специалност в областта на фризьорството или козметиката
  2. Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на помещението.
  3. Не се допускат до участие в конкурса лица, които имат задължения към Държавата и данъчни задължения към Община „Марица“ и към обшината по постоянен адрес на физическото лице или по седалище и адрес на управление на юридическото лице или ЕТ, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако компетентния орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията.

ІІІ. Размер на гаранция за участие в конкурс: 30 % от обявената начална конкурсна месечна наемна цена.

ІV. Условия за плащане на гаранцията за участие в конкурс: Внася се до 16:00 часа на 23.01.2017 г.  в касата на Община “Марица”, гр. Пловдив, бул. ”Марица”, № 57 А, етаж. 3, стая 309 или по набирателна сметка на Община “Марица” BG45SOMB91303359938800, BIC код SOMBBGSF – „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД ФЦ ПЛОВДИВ, след закупуване на конкурсна документация с цена 72 лв. с ДДС.

V. Условия за плащане на крайна наемна цена от спечелилия конкурса участник: Първата месечна наемна вноска се заплаща от спечелилия конкурса в касата на Община „Марица” – област Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Марица” № 57 А или по IBAN сметка BG34SOMB91308459938844, код за вид плащане: 44 41 00 /приходи от наеми на имущество /, BIC код на „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД ФЦ ПЛОВДИВ - SOMBBGSF, в 7 - дневен срок от сключване на договора за наем, а всяка следваща месечна наемна вноска се заплаща в срок, определен в заповедта за спечелил конкурса участник.

. Вид на конкурса: публичен.

VІІ. Утвърждавам изготвената конкурсна документация.

VІІІ. Конкурсна документация: Получава се в дирекция „Общинска собственост“, стая № 303 в административната сграда  на Община „Марица” до 16.00 часа на  23.01.2017 г., след заплащане в касата на Община “Марица”, гр. Пловдив, бул. ”Марица” № 57 А - цена на 1 брой  конкурсна документация  – 72 лева с ДДС.

ІX. Оглед на обекта: от 9:00 часа по местонахождение на обекта. Извършва се всеки работен ден до 16:00 часа на  23.01.2017 г. Извършването на огледа от кандидат се удостоверява с подпис и печат от кметството на населеното място върху декларацията за огледа.

X. Подаване на конкурсна документация: До 16:00 часа на 01.2017 г. в деловодството на Община ”Марица”, бул.”Марица”, № 57 А в запечатан непрозрачен плик.

            Ценовото предложение се поставя в отделен малък непрозрачен плик, приложен в големия плик за участие.

XІ. Особени условия в конкурса: Спечелилият конкурса участник заплаща  гаранция за добро изпълнение на договорените работи в размер на 300 /триста/ лева, внесена като парична сума в касата на Община „Марица” на бул. “Марица” № 57А, ет. 3, ст. 309 или по набирателна сметка на Община “Марица” BG45SOMB91303359938800, BIC код SOMBBGSF – „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД ФЦ ПЛОВДИВ, преди подписване на договора за наем.

 

XІІ. Дата, място и час на провеждане: Конкурса ще се проведе в сградата на  Община “Марица” на бул. „Марица“ № 57А, гр. Пловдив в присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица от 11:00 часа на  24.01.2017 г.

            Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица.

Препис от заповедта да се връчи на Дирекция ОС за организация и контрол по провеждането на публичния явен конкурс.

 

            Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно-процесуалния кодекс: по административен ред пред Областен управител на гр. Пловдив в 14 - дневен срок от публикуването или по съдебен ред пред Административен съд гр. Пловдив в 14 - дневен срок от публикуването.

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ

Кмет на Община „Марица

Съгласували:

Лилия Пенева - Гл. юрисконсулт

Таня Стайковска - Ст. експерт ОС

Изготвил:

Димчо Йоргов - Мл. експерт ОСТТ