Конкурси

Заповед № РД- 09-851/09.07.2015 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост при условията на чл. 52, ал. 1 и ал. 2, чл. 164 ал. 2 и чл.165 ал. 1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община „Марица” и чл.5, ал.1, ал.3, ал.4 и чл.11 от НРУППОТДОДТ на община “Марица“

 

 

Н А Р Е Ж Д А М

 

І. Откривам процедура по реда на ЗОС за провеждане на публичен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на част от имот – частна общинска собственост в с. Рогош, Община „Марица” – област Пловдив, както следва:

    І.1. Част от общински имот, частна общинска собственост, представляващ терен за разполагане на стационарен преместваем обект – “Кафе-аперитив“, с площ за разполагане 49.00 кв.м., съгласно схема приета с Решение № 7, взето с Протокол № 15 от 16.06.2015 г. на ОЕСУТ при община “Марица” и одобрена от Директора на д-я УТ на община “Марица” на основание чл.142, ал. 6, т.1 от ЗУТ във връзка с чл. 56 от ЗУТ и НРУППОТДОД.

Теренът е част от общински поземлен имот с идентификатор № 62858.501.420, целия с площ от 967.00 кв.м., с трайно предназначение на територията: “Урбанизирана”, начин на трайно ползване : “За друг обществен обект, комплекс”, с административен адрес на имота: с. Рогош, п.к. 4140, ул. “Васил Левски”, № 66 по КККР на с. Рогош, община “Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД 18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, който имот е актуван като частна общинска собственост с Акт за ЧОС № 7 от 10.08.2000 г., надлежно вписан в Службата по вписванията.

     І.2. Целта на отдаването под наем на терена – частна общинска собственост, подробно описан в т. І.1 от настоящата заповед е използването му за търговска дейност за разполагане на стационарен преместваем обект – “Кафе - аперитив“.

Съгласно приетата от Общински съвет „Марица“, Методика за определяне на началния размер на наемните цени за помещения и терени общинска собственост на община “Марица”, началната конкурсна месечна наемна цена е 1.60 /един лев и шестдесет стотинки / лева без ДДС на кв. м. или 78.40 /седемдесет и осем лева и четиридесет стотинки/ лева без ДДС за 49.00 кв.м.

ІІ. Условия за участие: В конкурса могат да участват кандидати, които са регистрирани като търговец съгласно Търговския закон и не са в процедура по ликвидация и/или несъстоятелност. Не се допускат до участие в конкурса лица, които имат парични задължения към държавата или общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако компетентния орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията.

III. Размер на гаранцията за участие: 30 % от общата началната конкурсна месечна наемна цена.

ІV. Условия за плащане на гаранцията: Гаранция за участие в конкурса се внася до 16:00 часа на 27.07.2015 г. в касата на Община “Марица”, гр. Пловдив, бул. ”Марица”, № 57 А, етаж. 3, стая 309 или по набирателна сметка на Община “Марица” BG93CREX92603315816100, BIC код CREXBGSF – ТОКУДА БАНК АД – офис ПЛОВДИВ, след закупуване на конкурсна документация с цена 72 лева с ДДС.

V. Особени условия в конкурса: Спечелилият конкурса участник заплаща гаранция за добро изпълнение на договорените работи в размер на 300 /триста/ лева, внесена като парична сума в касата на Община „Марица” на бул. “Марица” № 57А, ет. 3, ст. 309 или по банков път по сметка на Община „Марица” BG93CREX92603315816100 на “Токуда Банк”АД, офис Пловдив, преди подписване на договора за наем.

. Условия за плащане на определения наем от спечелилия конкурса участник: Първата наемна вноска, изчислена от датата на сключване на договора, се заплаща от спечелилия конкурса в седемдневен срок от сключване на договора за наем, а за всеки следващ месец наемната цена се заплаща от НАЕМАТЕЛЯ в срок до 10-то число на текущия месец в касата на Община „Марица” – област Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Марица“, №57 А или по IBAN сметка BG09CREX92608415816100, код за вид плащане 44 42 00, BIC код на ТОКУДА БАНК АД – КЛОН ПЛОВДИВ - CREXBGSF /за приходи от наеми земя/.

. Вид на конкурса: публичен

VІІ. Утвърждавам изготвената конкурсна документация.

VІІI.Конкурсна документация: Получава се в Дирекция „Общинска собственст“, стая № 303 в административната сграда на Община „Марица” до 16:00 часа на 27.07.2015 г., след заплащане в касата на Община “Марица”, гр. Пловдив, бул. “Марица”, № 57 А, цена на 1бр. конку рсна документация – 72 лева с ДДС .

ІХ. Оглед на обекта: от 9:00 часа на място. Извършва се всеки работен ден до 16:00 часа на 27.07.2015 г.

Х. Подаване на конкурсна документация: до 27.07.2015 г. /вкл./ до 16:00 часа в деловодството на Община ”Марица”, бул.”Марица”, № 57А в запечатан непрозрачен плик.

ХI. Дата, място и час на провеждане на публичния конкурс: 28.07.2015 г. от 10:00 часа в заседателна зала, ет. 2 в сградата на Община “Марица” – област Пловдив.

Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица.

Препис от заповедта да се връчи на Дирекция ОС за организация и контрол по провеждането на публичния конкурс.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно-процесуалния кодекс: по административен ред пред областен управител на Пловдив в 14 - дневен срок от публикуването или съдебен ред пред Административен съд гр. Пловдив в 14 - дневен срок от публикуването.

 

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ

Кмет на Община „Марица”