Конкурси

Заповед № РД- 09-899/22.07.2015г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, при условията на чл. 50, чл. 164, ал. 1 и чл. 165, ал. 1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община „Марица” в изпълнение на Решение № 209, взето с Протокол № 7 от 07.07.2015г. на Общински съвет „Марица” – област Пловдив за откриване на процедура по отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на самостоятелни обекти – публична общинска собственост – с цел извършване на здравни услуги.

 

Н А Р Е Ж Д А М

 

І. Откривам процедура по реда на ЗОС за провеждане на публичен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на самостоятелни обекти, публична общинска собственост, с цел извършване на здравни услуги, ведно с правото на достъп до общите и обслужващите самостоятелни обекти, както следва:

- Самостоятелен обект с идентификатор № 12019.501.341.1.10, с площ от 13.00 кв.м., с предназначение „За здравни и социални услуги”, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: с идентификатори №№ 12019.501.341.1.9; 12019.501.341.1.15; 12019.501.341.1.11, под обекта: няма, над обекта: № 12019.501.341.1.5.

- Самостоятелен обект с идентификатор № 12019.501.341.1.8, с площ от 22.20 кв.м., с предназначение „За здравни и социални услуги”, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: с идентификатори №№ 12019.501.341.1.1; 12019.501.341.1.15; 12019.501.341.1.9, под обекта: няма, над обекта: № 12019.501.341.1.5.

Самостоятелните обекти се намират в сграда с идентификатор № 12019.501.341.1, разположена в поземлен имот с идентификатор № 12019.501.341, с административен адрес на имота: с.Войсил, п.к.4203, ул. 5-та, № 1, ет. 1, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Войсил, Община “Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № 18-83/05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, актувани като публична общинска собственост с Акт за ПОС № 7 от 06.03.2001 г., надлежно вписан в Службата по вписванията.

Самостоятелните обекти са с обща площ за наемане 35.20 кв.м. и целта на отдаването им под наем е използването им за здравни услуги – индивидуална практика за първична помощ по медицина.

Съгласно приетата от Общински съвет „Марица“, Методика за определяне на началния размер на наемните цени за помещения и терени общинска собственост на Община “Марица”, началната конкурсна месечна наемна цена е 2.50 /два лева и петдесет стотинки/ лева на кв.м. без ДДС или 88.00 лв. /осемдесет и осем лева / без ДДС за 35.20 кв.м.

ІІ. Условия за участие в конкурса:

  1. В конкурса могат да участват само кандидати, притежаващи диплома за завършено висше образование със степен ”Магистър лекар по медицина“.
  2. Кандидатите да не са с отнети права, да упражняват медицинска професия в Република България и да нямат финансови задължения към Община „Марица” към датата на конкурса.
  3. Кандидатите да имат сключен договор с РЗОК/НЗОК или да сключат такъв в 30-дневен срок след подписване на договор за наем.
  4. Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на помещенията.
  5. Не се допускат до участие в конкурса лица, които имат парични задължения към държавата или общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако компетентния орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията.

ІІІ. Размер на гаранция за участие в конкурса: 30 % от началната конкурсна месечна наемна цена.

ІV. Условия за плащане на гаранцията: Гаранция за участие в конкурса се внася до 16:00 часа на 13.08.2015 г. в касата на Община “Марица”, гр. Пловдив, бул. ”Марица”, № 57 А, етаж. 3, стая 309 или по набирателна сметка на Община “Марица” BG93CREX92603315816100, BIC код CREXBGSF – ТОКУДА БАНК АД – офис ПЛОВДИВ, след закупуване на конкурсна документация с цена 72 лева с ДДС.

V. Условия за плащане на крайна наемна цена от спечелилия конкурса участник: Първата наемна вноска, изчислена от датата на сключване на договора, се заплаща от спечелилия конкурса в седемдневен срок от сключване на договора за наем, а за всеки следващ месец наемната цена се заплаща от НАЕМАТЕЛЯ в срок до 10-то число на текущия месец в касата на Община „Марица” – област Пловдив, гр. Пловдив бул. „Марица“ №57 А, деловодство, или по IBAN сметка BG09CREX92608415816100, код за вид плащане 44 41 00, BIC код на ТОКУДА БАНК АД – КЛОН ПЛОВДИВ - CREXBGSF /за приходи от наеми имущество/.

. Вид на конкурса: публичен.

VІІ. Утвърждавам изготвената конкурсна документация.

VІІІ.Конкурсна документация: Получава се в Дирекция „Общинска собственост“, стая № 303 в административната сграда на Община „Марица” до 16:00 часа на 13.08.2015 г., след заплащане в касата на Община “Марица”, гр. Пловдив, бул. “Марица”, №57 А. Цена на 1бр. конкурсна документация – 72 лева с ДДС.

ІV. Оглед на обектите: от 9:00 часа по местонахождение на имота. Извършва се всеки работен ден до 16:00 часа на 13.08.2015 г.

V. Подаване на конкурсна документация: До 16:00 часа на 13.08.2015 г. в деловодството на Община ”Марица”, бул.”Марица”, № 57А в запечатан непрозрачен плик.

Ценовото предложение се поставя в отделен малък непрозрачен плик, приложен в големия плик за участие.

VІ. Особени условия в конкурса: Спечелилият конкурса участник заплаща гаранция за добро изпълнение на договорените работи в размер на 300 /триста/ лева, внесена като парична сума в касата на Община „Марица” на бул. “Марица” № 57А, ет. 3, ст. 309 или по банков път по сметка на Община „Марица” BG93CREX92603315816100 на “Токуда Банк”АД, офис Пловдив, преди подписване на договора за наем.

VІІ. Дата, място и час на провеждане: Конкурсът ще се проведе на 14.08.2015 г. от 10:30 ч. в сградата на Община “Марица” на бул. „Марица“ № 57А, гр. Пловдив със задължително присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица, както следва:

Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица.

    Препис от заповедта да се връчи на Дирекция ОС за организация и контрол по провеждането на публичните явни конкурси.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно-процесуалния кодекс: по административен ред пред Областен управител на Пловдив в 14 - дневен срок от публикуването или съдебен ред пред Административен съд гр. Пловдив в 14 - дневен срок от публикуването.

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ

Кмет на Община „Марица”