Търгове

Заповед № РД-09-9/04.01.2017 г.

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС; чл.140, т.5, чл.146, ал.1 и ал.2 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община ”Марица” в изпълнение на Решение с №405, взето с протокол №13 от 15.12.2016 г. на ОбС “Марица” –  област Пловдив   

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М:

І. Откривам процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на имот – частна общинска собственост, както следва:

 

  1. ПИ №38950.502.176 с площ 660 кв. м., с трайно предназначение на територията "Урбанизирана” и НТП „Ниско застрояване (до 10 м)“ по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Костиево, област Пловдив, одобрена със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, изменена със Заповед №18-2472/27.03.2015 г. на Началника на СГКК – Пловдив, съответстващ на УПИ XXI-268, кв.27 по ЗРП при граници и съседи: ПИ №38950.502.178; ПИ №38950.502.177; ПИ №38950.502.175; ПИ №38950.502.9030.

           -начална тръжна цена – 3 300,00 лева без ДДС.

                                                                     

Достигнатата продажна цена по време на търга на имот в регулация е облагаема с ДДС съгласно чл.45, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност.

 

  1. II. Вид на търга: явен

III. Стъпка на наддаване: 2% от първоначалната тръжна цена.

IV. Дата, място и час на провеждане:

Търгът ще се проведе на 27.01.2017 год. от 10:30 ч. в сградата на Община “Марица” на бул. “Марица” № 57 А, гр. Пловдив.

V. Размер на депозит за участие: 30% от началната тръжна цена. Внася се по банков път по набирателна сметка BG45SOMB91303359938800, BIC код SOMBBGSF – ОБЩИНСКА БАНКА АД ФЦ ПЛОВДИВ до 16:00 часа на 26.01.2017 г.

VI. Утвърждавам изготвените тръжни книжа.

VІI.Тръжна документация: Закупува се и се заплаща в касата на партера на Община”Марица”, гр. Пловдив бул. “Марица” № 57 А срещу цена за един комплект тръжна документация – 72,00 лв. с ДДС. Получава се в Дирекция ОС, (стая №305) на Община “Марица”, гр. Пловдив, бул.”Марица” № 57 А до 16:00 часа на 26.01.2017 г.

VIII. Оглед на имота: Всеки работен ден до 16:00 часа на 26.01.2017 г.

ІX. Заявления за участие: Подават се в затворен непрозрачен плик в деловодството на Община “Марица” – гр. Пловдив, бул. “Марица” № 57 А до 16:00 часа на 26.01.2017 г.             

               

          Заповедта да се сведе до знанието на заинтерисованите лица.

Препис от Заповедтта да се връчи на Дирекция ОС за организация и контрол по провеждане на търга.

            Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс: по административен ред пред областен управител на гр. Пловдив в 14-дневен срок от публикуването или съдебен ред пред Административен съд гр. Пловдив в 14-дневен срок от публикуването.     

 

Кмет на Община „Марица” : (П)                                            Тел. за справки: 032/907-836