Търгове

Заповед № РД-09-934/12.09.2017г.

З А П О В Е Д

№ РД-09-934/12.09.2017 г., гр. Пловдив

 На основание правомощията, дадени ми със Заповед № РД-09-926/08.09.2017 г. на Кмета на Община „Марица“ и чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във вр. с чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, във вр. с чл. 2, ал. 1 от ЗОС, при условията на чл. 52, ал. 1 и ал. 2, чл. 145, ал. 2 и чл. 146 от НПУРОИ на Община „Марица”, чл. 5, ал. 1, ал. 2  и  ал. 4  от НРУППОТДОДТ на Община “Марица и Протокол № 4 от 06.07.2017 г. на Кметския съвет на с. Царацово, Община „Марица” - област Пловдив придружен от становище от г-н Димитър Петров - Кмет на с. Царацово

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М :

І. Откривам процедура по реда на ЗОС за провеждане на публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години, за разполагане на преместваем обект - „Павилион за младежки клуб – кафе-сладкарница“ на следния недвижим имот - част от ПИ № 78080.501.372 - частна общинска собственост по КК и КР на с. Царацово, Община “Марица” – област Пловдив, както следва:

            - Част от ПИ № 78080.501.372, съответстващ на УПИ ХVII – фурна и ресторант, от кв. 28, по плана на с. Царацово, Община „Марица“ – област Пловдив, по КК и КР на с. Царацово, целият с площ от  2057 кв.м, с трайно предназначение на територията “Урбанизирана”, с начин на трайно ползване “Ниско застрояване (до 10 метра)”, с административен адрес на имота: с. Царацово, п.к. 4204, ул. “Васил Левски”, № 2, при граници и съседи: ПИ №№ 78080.501.846, 78080.501.1128, 78080.501.1223, 78080.501.1125, по КК и КР  на с. Царацово, Община “Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-78/05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, за разполагане на преместваем обект – „Павилион за младежки клуб – кафе-сладкарница“, с площ за разполагане 50,00 кв.м., съгласно одобрена схема за временно разполагане, приета с Решение № 24, взето с Протокол № 29 от 07.08.2017 г. на ЕСУТ при Община “Марица” и одобрена от Директора на д-я УТ на Община “Марица” на основание чл.142, ал. 6, т.1 от ЗУТ, във връзка с чл. 56 от ЗУТ и НРУППОТДОДТ на Община „Марица“, актуван с Акт за частна общинска собственост  № 09 от 02.03.2001 г.

Целта на отдаването под наем на терена – публична общинска собственост, подробно описан в настоящата заповед е използването му за разполагане на преместваем обект – „Павилион за младежки клуб – кафе-сладкарница“.

Съгласно приетата от Общински съвет „Марица“, Методика за определяне на началния размер на наемните цени за помещения и терени общинска собственост на Община “Марица” и Тарифата към нея, началната тръжна месечна наемна цена е в размер на 1.60 лв. /един лев и шестдесет стотинки/ на кв.м. без ДДС или 80.00 лв. /осемдесет лева/ без ДДС за 50.00 кв.м.

Данък върху добавената стойност се начислява върху окончателната месечната наемна цена при сключване на договора за наем.

ІІ. Условия за участие: В търга за посочения обект могат да участват кандидати, които са регистрирани като търговец съгласно Търговския закон и не са в процедура по ликвидация или по несъстоятелност.  Не се допускат до участие в търга лица, които имат парични задължения към държавата или общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако компетентния орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията.

ІІІ. Размер на депозит за участие: 30% от началната тръжна месечна наемна цена.

ІV. Стъпка на наддаване: 10% върху обявената начална тръжна месечна наемна цена.

V. Условия за плащане на депозита: Плащанията да се извършват в български лева. Депозита за участие в търга се внася до 16:00 часа на 27.09.2017 г., в касата на община “Марица”, гр. Пловдив, бул. “Марица”№ 57 А, етаж 2, стая 309 или по набирателна сметка на Община “Марица” BG45SOMB91303359938800, BIC код SOMBBGSF – "Общинска банка" АД ФЦ Пловдив – офис ПЛОВДИВ, след закупуване на тръжна документация с цена 72 лв. с ДДС.

VІ. Вид на търга: публичен явен.

VІІ. Утвърждавам изготвената тръжна документация.

VІІІ. Тръжна документация: Получава се в дирекция „Общинска собственост“, стая № 303 в административната сграда  на Община „Марица” до 16:00 часа на 27.09.2017 г., след заплащане в касата на Община „Марица” в информационния център на Общината, гр. Пловдив, бул. “Марица” № 57 А. Цена на 1 брой тръжна документация  – 72 лева с ДДС .

ІХ. Оглед на обекта: до 27.09.2017 г. вкл. от 9:00 до 16:00 часа на място.

Х. Заявление за участие заедно с изискуемите документи: подават се в затворен непрозрачен плик в деловодството на Община “Марица”, гр. Пловдив  до 27.09.2017 г. /вкл./ до 16:00 часа всеки работен ден.

При участието си в търга, кандидатите да представят необходимите документи, че нямат задължения към Държавата и данъчни задължения към Общината по постоянен адрес на физическото лице или седалище и адрес на управление на юридическото лице и към Община „Марица”.

ХІ. Особени условия в търга: Спечелилият търга участник заплаща  гаранция за добро изпълнение на договорените работи в размер на 300 /триста/ лева, внесена като парична сума в касата на Община „Марица” на бул. “Марица” № 57А, ет. 2, ст. 309 или по банков път- по набирателна сметка на Община “Марица” BG 45 SOMB 9130 33 59938800, BIC код SOMBBGSF – „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД ФЦ ПЛОВДИВ, преди подписване на договора за наем.

ХІІ. Дата, място и час на провеждане на публичния явен търг: 05.10.2017 г. от 10:30 часа в сградата на Община “Марица” – Област Пловдив със задължително присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица. Явяването на кандидатите - лично или чрез надлежно упълномощен представител е задължително.

ХІІІ. Въз основа на резултатите от търга в седемдневен срок след приключването му Кметът на Общината издава заповед, с която обявява спечелилия участник. Въз основа на влязлата в сила заповед за обявяване на спечелилия търга участник се сключва договор за наем на имота, предмет на търга.

Спечелилият търга участник е длъжен да заплати в 7 - дневен срок от сключване на договора за наем цената в касата на Община „Марица” в информационния център на Общината, гр. Пловдив, бул. “Марица” № 57 А, или по IBAN сметка BG 34 SOMB 9130 84 59938844, BIC код SOMBBGSF – „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД ФЦ ПЛОВДИВ, код за вид плащане 44 42 00 /за приходи от наеми на земя/, удостоверено с представяне на съответни документи.

Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица.

Препис от заповедта да се връчи на Дирекция „ОС” за организация и контрол по провеждането на публичния търг.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс: по административен ред пред областен управител на Пловдив в 14-дневен срок от публикуването или по съдебен ред пред Административен съд гр. Пловдив в 14-дневен срок от публикуването.

 

инж. ПЕТЪР МИНКОВ
Зам. Кмет на Община „Марица“
И.Д. Кмет съгласно Заповед
№ РД-09-926/08.09.2017 г.
на Кмета на Общината