Конкурси

Заповед № РД-09-936 /28.07.2015 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, при условията на чл.50, чл.164, ал.1 и чл.165, ал.1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община „Марица“, в изпълнение на Решение № 208, взето с Протокол № 7 от 07.07.2015 г. на Общински съвет „Марица” – област Пловдив за откриване на процедура по отдаване под наем за срок от 10 години на помещения – публична общинска собственост – с цел извършване на здравни услуги.

 

Н А Р Е Ж Д А М

 

І. Откривам процедура по реда на ЗОС за провеждане на публичен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години за извършване на здравни услуги – индивидуална специализирана медицинска помощ по детски болести - следните самостоятелни обекти, ведно с правото на достъп до общите и обслужващите самостоятелни обекти, както следва:

І. 1. За извършване на здравни услуги – индивидуална практика за първична помощ по медицина:

- Самостоятелен обект с идентификатор № 66915.502.479.1.1, с площ от 10.00 кв.м., с предназначение „За здравни и социални услуги”, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: с идентификатори № 66915.502.479.1.3, № 66915.502.479.1.4 и № 66915.502.479.1.2, под обекта: няма, над обекта: няма.

- Самостоятелен обект с идентификатор № 66915.502.479.1.9, с площ от 15.00 кв.м., с предназначение „За здравни и социални услуги”, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: с идентификатори № 66915.502.479.1.7, № 66915.502.479.1.10 и № 66915.502.479.1.8, под обекта: няма, над обекта: няма.

Самостоятелните обекти се намират в сграда с идентификатор № 66915.502.479.1, построена в поземлен имот с идентификатор № 66915.502.479, с административен адрес: с. Скутаре, п. к. 4134, ул. Св.Св. Кирил и Методий № 11, ет. 1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Скутаре, община Марица, област Пловдив, одобрени със Заповед № 18-36/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, актувани като публична общинска собственост с Акт за ПОС № 0638-14/15.05.2008 г., надлежно вписан в Службата по вписванията.

Самостоятелните обекти са с обща площ на наемане: 25.00 кв.м. и целта на отдаването им под наем е използването им за здравни услуги – индивидуална специализирана медицинска помощ по детски болести.

Отдаването под наем на описаните в т. І.1. самостоятелни обекти да се извърши чрез провеждане на публично оповестен конкурс.

Съгласно приетата от Общински съвет „Марица“, Методика за определяне на началния размер на наемните цени за помещения и терени общинска собственост на община “Марица”, началната конкурсна месечна наемна цена е 2.50 /два лв. и петдесет ст. / на кв.м. без ДДС или 62.50 /шестдесет и два лв. и петдесет ст./ без ДДС за 25.00 кв.м.

Данък върху добавената стойност се начислява при сключване на договора.

ІІ. Условия за участие в конкурсите, както следва:

  1. В конкурса по т. I.1., могат да участват само кандидати, притежаващи диплома за завършено висше образование със степен ”Магистър по медицина“, както и документ за придобита специалност „Детски болести“.
  2. Кандидатите да не са с отнети права, да упражняват медицинска професия в Република България и да нямат финансови задължения към държавата и общината към датата на конкурса.
  3. Кандидатите да имат сключен договор с РЗОК/НЗОК или да сключат такъв в 30-дневен срок след подписване на договор за наем.
  4. Да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на самостоятелните обекти;
  5. Не се допускат до участие в конкурса лица, които имат парични задължения към държавата или Общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако компетентния орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията.

ІІІ. Размер на гаранция за участие в конкурс: 30 % от обявената начална конкурсна месечна наемна цена.

ІV. Условия за плащане на гаранцията за участие в конкурс: Внася се до 16:00 часа на 17.08.2015 г. в касата на община „Марица“, гр. Пловдив, бул. Марица, № 57 А, етаж. 3, стая 309 или по набирателна сметка на община Марица BG93CREX92603315816100, BIC код CREXBGSF – ТОКУДА БАНК АД – офис ПЛОВДИВ, след закупуване на конкурсна документация.

V. Условия за плащане на крайна наемна цена от спечелилия конкурса участник: Първата месечна наемна вноска се заплаща от спечелилия конкурса в касата на община „Марица“, област Пловдив, гр. Пловдив, бул. Марица № 57А ет.1 или по IBAN сметка BG09CREX92608415816100, код за вид плащане 44 41 00, BIC код на ТОКУДА БАНК АД – КЛОН ПЛОВДИВ - CREXBGSF /за приходи от наеми имущество/ в 7 - дневен срок от сключване на договора за наем, а всяка следваща месечна наемна вноска се заплаща в срок, определен в заповедта за спечелил конкурса участник.

. Вид на конкурсите: публични.

VІІ. Утвърждавам изготвената конкурсна документация.

VІІІ. Конкурсна документация: Получава се в дирекция „Общинска собственост“, стая № 303 в административната сграда на община “Марица” до 16.00 часа на 17.08.2015 г., след заплащане в касата на община “Марица”, гр. Пловдив, бул. Марица № 57А, ет.1 - цена на 1 брой конкурсна документация – 72 лева с ДДС .

ІX. Оглед на обектите: от 9:00 часа по местонахождение на обектите. Извършва се всеки работен ден до 16:00 часа на 17.08.2015 г.

X. Подаване на конкурсна документация: До 16:00 часа на 17.08.2015 г. в деловодството на община “Марица”, бул. Марица, № 57А в запечатан непрозрачен плик.

Ценовото предложение се поставя в отделен малък непрозрачен плик, приложен в големия плик за участие.

XІ. Особени условия в конкурса: Спечелилият конкурса участник заплаща гаранция за добро изпълнение на договорените работи в размер на 300 /триста/ лева, внесена като парична сума в касата на община „Марица“ на бул. Марица № 57А, ет. 3, ст. 309 или по банков път по сметка на община Марица BG93CREX92603315816100 на “Токуда Банк”АД, офис Пловдив, преди подписване на договора за наем.

XІІ. Дата, място и час на провеждане: конкурса ще се проведе в сградата на община „Марица“ на бул. Марица № 57А, гр. Пловдив в присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица от 10:30 часа на 18.08.2015 г.

Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица.

    Препис от заповедта да се връчи на Дирекция ОС за организация и контрол по провеждането на публичните явни конкурси.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно-процесуалния кодекс: по административен ред пред Областен управител на Пловдив в 14 - дневен срок от публикуването или по съдебен ред пред Административен съд гр. Пловдив в 14 - дневен срок от публикуването.

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ

Кмет на Община „Марица”