Конкурси

Заповед № РД-09-98 / 26.01.2015 г

I. Откривам процедура по реда на ЗОС за провеждане на публични конкурси за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на самостоятелни обекти, публична общинска собственост, с цел извършване на здравни услуги, ведно с правото на достъп до общите и обслужващите помещения, както следва:

1.1. За извършване на здравни услуги - практика за първична медицинска помощ, а именно:

- Самостоятелен обект с идентификатор № 21169.501.155.1.1, с площ от 11.00 кв.м.,

с предназначение „За здравни и социални услуги", при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: с идентификатори № 21169.501.155.1.2 и № 21169.501.155.1.9 под обекта: няма, над обекта: няма.

Самостоятелен обект с идентификатор № 21169.501.155.1.2, с площ от 11.00 кв.м.,
с предназначение „За здравни и социални услуги", при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: с идентификатори № 21169.501.155.1.1,  № 21169.501.155.1.3 и № 21169.501.155.1.9 под обекта: няма, над обекта: няма.

Самостоятелен обект с идентификатор № 21169.501.155.1.3, с площ от 11.00 кв.м.,
с предназначение „За здравни и социални услуги", при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: с идентификатори № 21169.501.155.1.2, № 21169.501.155.1.4, № 21169.501.155.1.9 и №21169.501.155.1.10 подобекта: няма, над обекта: няма.

Самостоятелен обект с идентификатор № 21169.501.155.1.4, с площ от 8.50 кв.м., с
предназначение „За здравни и социални услуги", при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: с идентификатори № 21169.501.155.1.2, № 21169.501.155.1.4, № 21169.501.155.1.9 и №21169.501.155.1.10 подобекта: няма, над обекта: няма.

Самостоятелен обект с идентификатор № 21169.501.155.1.5, с площ от 13.00 кв.м.,
с предназначение „За здравни и социални услуги", при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: с идентификатори № 21169.501.155.1.6, № 21169.501.155.1.4, № 21169.501.155.1.9 и № 21169.501.155.1.10 подобекта: няма, над обекта: няма.

 

Самостоятелните обекти се намират в сграда с идентификатор № 21169.501.155.1, разположена в поземлен имот с идентификатор № 21169.501.155, с административен адрес на имота: с. Динк, п.к. 4149, ул. ВЪЗРАЖДАНЕ № 28, ет. 1, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Динк, Община "Марица" - област Пловдив, одобрени със Заповед № 18-16/19.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК - София, актувани като публична общинска собственост с Акт за ПОС № 0570-05/06.12.2007 г., надлежно вписан в Службата по вписванията.

Самостоятелните обекти са с обща площ за наемане 54.50 кв.м. и целта на отдаването им под наем е използването им за здравни услуги - практика за първична помощ по медицина.

Съгласно приетата от Общински съвет „Марица", Методика за определяне на началния размер на наемните цени за помещения и терени общинска собственост на Община "Марица", началната конкурсна месечна наемна цена е 2.50 /два лева и петдесет стотинки/ лева на кв.м. без ДДС или 136.25 /сто тридесет и шест лева и двадесет и пет стотинки / лева без ДДС за 54.50 кв.м.

Прочетете заповедта