Търгове

Заповед № РД-09-980/19.09.2017г.

З А П О В Е Д

№ РД-09-980/19.09..2017 г.,  гр.Пловдив

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС; чл.140, т.5, чл.146, ал.1 и ал.2  от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община ”Марица” в изпълнение на Решение №220, взето с протокол №10 от 29.08.2017 г. на ОбС “Марица” –  област Пловдив

 

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М:

І. Откривам процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на имот – частна общинска собственост, както следва:

  1. ПИ № 17806.501.1656 с площ 500 кв. м. с трайно предназначение "Урбанизирана територия" и НТП "Ниско застрояване (до 10м)" по кадастрална карта на с. Граф Игнатиево, област Пловдив, одобрена със Заповед № РД-18-4/22.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, изменена със Заповед № КД-14-16-88/20.01.2012 г. на Началника на СГКК-Пловдив, съответстващ на УПИ V-501.1656-жилищно застрояване, кв.90, при граници: ПИ № 17806.501.1658, ПИ № 17806.501.1657, ПИ № 17806.501.1257 и ПИ № 17806.501.1655.

       -    начална тръжна цена – 10 000,00 лева с ДДС.

II. Вид на търга: явен

III. Стъпка на наддаване: 2% от първоначалната тръжна цена.

IV. Дата, място и час на провеждане: Търга ще се проведе на 19.10.2017 год. от 10:30 ч. в сградата на Община “Марица” на бул. “Марица” № 57 А, гр. Пловдив.

V. Размер на депозит за участие: 30% от началната тръжна цена. Внася се по банков път по набирателна сметка BG45SOMB91303359938800, BIC код SOMBBGSF – ОБЩИНСКА БАНКА АД ФЦ ПЛОВДИВ до 16:00 часа на 06.10.2017 г.

VI. Утвърждавам изготвените тръжни книжа.

VІI.Тръжна документация: Закупува се и се заплаща в касата на партера на Община”Марица”, гр. Пловдив бул. “Марица” № 57 А срещу цена за един комплект тръжна документация – 72,00 лв. с ДДС. Получава се в Дирекция ОС, (стая №305) на Община “Марица”, гр. Пловдив, бул. ”Марица” № 57 А до 16:00 часа на 06.10.2017 г.

VIII. Оглед на имота: Всеки работен ден до 16:00 часа на 06.10.2017 г.

ІX. Заявления за участие: Подават се в затворен непрозрачен плик в деловодството на Община “Марица” – гр. Пловдив, бул. “Марица” № 57 А  до 16:00 часа на 06.10.2017 г.    

 

          Кмет на Община „Марица” : (П)                                            Тел. за справки: 032/907-836