Търгове

Заповед № РД-09-985/19.09.2017г.

З А П О В Е Д

№ РД-09-985/19.09.2017 г.,  гр.Пловдив

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС; чл.140, т.5, чл.146, ал.1 и ал.2  от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община ”Марица” в изпълнение на Решение №225, взето с протокол №10 от 29.08.2017 г. на ОбС “Марица” –  област Пловдив

 

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М:

І. Откривам процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на имот – частна общинска собственост, както следва:

  1. ПИ №66915.26.91 с площ от 1 448 кв. м., с трайно предназначение на територията „Земеделска” в местността „Елешиците“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Скутаре, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36 от 06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

       -    начална тръжна цена – 4 344,00 лева.

 

Съобразно т.6 на Решение №225, взето с протокол №10 от 29.08.2017 г. на ОбС “Марица” – област Пловдив, публичния търг ще се проведе при специални условия: Купувачът се задължава да изгради върху ПИ №66915.26.58 с начин на трайно ползване „Напоителен канал“ – публична общинска собственост по КК и КР на с. Скутаре, към ПИ №66915.26.92 и ПИ №66915.27.29, и двата имота с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“ – публична общинска собственост, съоръжение за преминаване на селскостопанска техника за обслужване на прилежащите земеделски земи. Същото да извърши за собствена сметка на осн. чл.73 от ЗУТ, преди влизане в сила на разрешение за строеж за инвестиционен проект. 

Достигнатата продажна цена по време на търга на имот извън регулация е необлагаема с ДДС съгласно Закона за данък върху добавената стойност.

II. Вид на търга: явен

III. Стъпка на наддаване: 2% от първоначалната тръжна цена.

IV. Дата, място и час на провеждане: Търга ще се проведе на 18.10.2017 год. от 10:30 ч. в сградата на Община “Марица” на бул. “Марица” № 57 А, гр. Пловдив.

V. Размер на депозит за участие: 30% от началната тръжна цена. Внася се по банков път по набирателна сметка BG45SOMB91303359938800, BIC код SOMBBGSF – ОБЩИНСКА БАНКА АД ФЦ ПЛОВДИВ до 16:00 часа на 06.10.2017 г.

VI. Утвърждавам изготвените тръжни книжа.

VІI.Тръжна документация: Закупува се и се заплаща в касата на партера на Община”Марица”, гр. Пловдив бул. “Марица” № 57 А срещу цена за един комплект тръжна документация – 72,00 лв. с ДДС. Получава се в Дирекция ОС, (стая №305) на Община “Марица”, гр. Пловдив, бул. ”Марица” № 57 А до 16:00 часа на 06.10.2017 г.

VIII. Оглед на имота: Всеки работен ден до 16:00 часа на 06.10.2017 г.

ІX. Заявления за участие: Подават се в затворен непрозрачен плик в деловодството на Община “Марица” – гр. Пловдив, бул. “Марица” № 57 А  до 16:00 часа на 06.10.2017 г.    

 

          Кмет на Община „Марица” : (П)                                            Тел. за справки: 032/907-836