Новини

Заседание на Общински съвет "Марица" на 15.06.2017г.

Уведомяваме Ви, че на 15.06.2017 г. /четвъртък/ от 10:00 часа в  сградата на Община Марица ще се проведе заседание на Общински съвет „Марица” при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община „Марица“/изменена с решение № 111, взето с протокол № 6 от 20.04.2017г. на ОбС“Марица“/.
 2. Актуализация, изменения и допълнения на „Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица“ - област Пловдив за 2017 година.
 3. Изменение на Решение № 129, взето с протокол № 5 от 12.05.2015 г. на Общински съвет „Марица”- област Пловдив.
 4. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 22.303 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Маноле, Община “Марица”- област Пловдив.
 5. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 115.1 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Царацово, Община “Марица”- област Пловдив.
 6. Откриване на процедура по промяна на характера на собствеността от публична в частна общинска собственост на ПИ № 66915.26.91, образуван от поземлен имот с идентификатор № 66915.26.88 - по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Скутаре, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36 от 06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 7. Откриване на процедура по промяна на характера на собствеността от публична в частна общинска собственост на ПИ № 03839.44.12, публична общинска собственост по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бенковски, Община „Марица“ – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-81 от 05.12.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 8. Откриване на процедура по промяна характера на собствеността от публична в частна общинска собственост на ПИ № 78080.135.5 – публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Царацово, Община „Марица“ – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-78 от 05.12.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 9. Откриване на процедура по промяна на характера на собствеността от публична в частна общинска собственост на ПИ № 78080.54.191, образуван от поземлен имот с идентификатор № 78080.54.183 – публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Царацово, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-78 от 05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 10. Откриване на процедура по извършване на съединяване на ПИ № 67.228; ПИ № 78080.67.229 и ПИ № 78080.67.230 – публична общинска собственост по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Царацово, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед  № РД-18-78 от 05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 11. Откриване на процедура по извършване на съединяване на поземлен имот с идентификатор № 66915.18.147, образуван от ПИ № 66915.18.20 с поземлен имот с идентификатор № 66915.18.21 – частна общинска собственост по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Скутаре, Община «Марица» - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36 от 06.03.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 12. Откриване на процедура по отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на самостоятелни обекти - части от нежилищна сграда в с. Радиново, община “Марица” – област Пловдив, с цел осъществяване на здравни услуги.
 13. Одобрение на проект за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 302-Псп (складово производствена устройствена единица/зона) по Общ устройствен  план /ОУП/ на Община „Марица“ по кадастралната карта на с.Динк, в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 21169.8.9, местност „Селската градина“, Община „Марица“, област Пловдив. Разрешение за изработване на ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура на поземлен имот с идентификатор № 21169.8.9, м.”Селската градина” по кадастралната карта на с.Динк, Община „Марица”, Пловдивска област, представляващ земеделска земя за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на чл.50, ал.6 от ППЗОЗЗ за изграждане на обект: „Производствена и складова дейност и животновъдна ферма“.
 14. Разрешение за изработването на ПУП-Парцеларен план в обхвата на ПИ с идентификатори № 35300.12.123 и 35300.12.126 – полски пътища собственост на Община „Марица“, местност „Могилите“ в землището на с. Калековец, Община „Марица“, Област Пловдив.
 15. Разрешение за изработване проект за изменение на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план (ПП) в обхвата на  УПИ 007 003, 007 004-агрокомплекс, агроаптека, склад, офис и поземлeн имот №7.5 в м.”Панорамен път” по кадастралната карта на с.Граф Игнатиево, Община „Марица”, Пловдивска област с начин на трайно ползване земеделска земя нива за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по Закона за опазване на земеделските земи и образуване на нов урегулиран поземлен имот с отреждане  на нов УПИ „складова дейност, общ. обслужваща дейност“.
 16. Одобряване на проект на ПУП-Парцеларен план /ПП/ на трасе на кабелна линия 20kV от възлова станция 20kV“Сенсата“ в ПИ 78080.79.52, местност „Найденови Геренчета“ до нова разпределителна уредба 20kV в ПИ 78080.93.277, м. „Радиновски герен“ по кадастралната карта на с. Царацово, община „Марица“, област Пловдив, по следата на вариант единствен, нанесен върху приложения проект на ПУП-ПП.
 17. Одобряване на проект на ПУП – Парцеларен план (ПП) на трасе на кабелна линия НН за ел.захранване на  базова станция PDV 0479 “Trud RRL” в ПИ 73242.61.23 , местност „Герена“   по кадастралната карта на с.Труд, община „Марица“, област Пловдив , по следата на вариант единствен,  нанесен върху приложения проект на ПУП-ПП.
 18. Одобрение на проект за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо част от нова структурна единица 186-Псп (складово-произдовствена устройствена структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Царацово, местност „Керемедчийката“, Община „Марица“. Разрешение за изработване изменение на ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП–Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура на поземлен имот с идентификатор №50.26, м.”Керемедчийката” по кадастралната карта на с. Царацово, Община „Марица”, Пловдивска област, представляващи земеделска земя за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за изграждане на обект:„Производствена, складова, търг. и обществено-обслужваща дейност-търговия на панели“ като разширение на урегулиран поземлен имот в поземлен имот № 78080.50.26.
 19. Сведение за Годишен план за дейността на вътрешен одит за 2017г.
 20. Определяне състава на Одитен комитет в Община „Марица“.
 21. Отпускане на еднократна финансова помощ.
 22. Предложение за актуализация на бюджета на община „Марица“ за 2017г.
 23. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

С уважение,

Гергана Трендафилова

Председател на ОбС “Марица”