Новини

Заседание на Общински съвет „Марица” на 19.12.2017 г. /вторник/ от 10:00 часа

Уведомяваме Ви, че на 19.12.2017 г. /вторник/ от 10:00 часа в  сградата на Община Марица ще се проведе заседание на Общински съвет „Марица” при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Връщане на решение № 313, взето с протокол № 13/21.11.2017г. на Общински съвет „Марица“, поради неспазване на чл.27 от ЗМСМА.
 2. Връщане на решение № 314, взето с протокол № 13/21.11.2017г. на Общински съвет „Марица“, поради неспазване на чл.27 от ЗМСМА.
 3. Връщане на решение № 315, взето с протокол № 13/21.11.2017г. на Общински съвет „Марица“, поради неспазване на чл.27 от ЗМСМА.
 4. Връщане на решение № 316, взето с протокол № 13/21.11.2017г. на Общински съвет „Марица“, поради неспазване на чл.27 от ЗМСМА.
 5. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 73122.18.66 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Трилистник, Община “Марица”- област Пловдив.
 6. Откриване на процедура по отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на самостоятелен обект - част от нежилищна сграда, ведно с правото на достъп до общите и обслужващите помещения, в с. Калековец, Община “Марица” – област Пловдив, с цел осъществяване на здравни услуги – практика за първична помощ по дентална медицина.
 7. Откриване на процедура по отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на самостоятелни обекти - части от нежилищна сграда в с. Трилистник, Община “Марица” – област Пловдив, с цел осъществяване на здравни услуги.
 8. Откриване на процедура по отдаване под наем, чрез публичен явен търг, за срок от 10 /десет/ години на част от oбщински имот, представляваща терен за разполагане на преместваем обект - „Атомат за топли напитки” в ПИ № 73242.501.785, по КК и КР на с. Труд, съответстващ на УПИ II – парк, поликлиника и кметство от кв.36, по плана на с. Труд, Община „Марица“ – област Пловдив.
 9. Откриване на процедура по отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на самостоятелни обекти - част от нежилищна сграда, ведно с правото на достъп до общите и обслужващите помещения, в с. Манолско Конаре, Община “Марица” – област Пловдив, за извършване на търговска дейност /фармацевтични услуги - аптека/.
 10. Учредяване право на строеж върху общински урегулирани поземлени имоти в полза на лица с установени жилищни нужди/с. Царацово/.
 11. Одобряване на проект за изменение на Общ устройствен план на община Марица, касаещо разширение на структурна единица 224-Соп/смесена обслужващо- производствена/ и разрешение за изработване на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ), ПУП – План за улична регулация (ПУР) и ПУП – Парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура за  поземлен имот № 73242.180.14  по кадастрална карта на с.Труд, местност „Юрията”,област Пловдив представляващ земеделска земя за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.
 12. Предложение за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица” касаещо разширение на структурна единица 506-Смф (смесена многофункционална устройствена структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Скутаре, местност “Чаирите“, Община „Марица“, област Пловдив.
 13. Одобряване на проект ПУП - Парцеларен план за обект: „КАНАЛИЗАЦИЯ с L=264м, за УПИ 8.12 – производствена и складова дейност, по КК на с. Войводиново, Община Марица“. Уличната канализация пресича полски пътища и преминава през имоти собственост на възложителя, по следата на вариант единствен, нанесен върху приложения проект на ПУП-ПП, във връзка с искане от „МОНОЛИТ 1994“, ЕООД ЕИК 825362965 с вх.№ 53-01-590/13.11.2017г.
 14. Одобряване на проект ПУП - Парцеларен план за обект: „СВЪРЗВАЩ ПРОТИВОПОЖАРЕН ВОДОПРОВОД PE-HD ф355 – първи етап с L=2068м и втори етап с L=370м, от ПС  в УПИ 14.206 до ПС в УПИ 21.199 по КК на с. Радиново, Община Марица“. Уличният водопровод преминава през полски пътища, по следата на вариант единствен,  нанесен върху приложения проект на ПУП-ПП, във връзка с искане от ОБЩИНА „МАРИЦА“, ЕИК 000472182 с вх.№ 00-00-55/24.11.2017г.
 15. Одобряване на проект ПУП - Парцеларен план за обект: „СМЕСЕНА КАНАЛИЗАЦИЯ – с приблизителна дължина L=6400м, по полски пътища по КК на с.Бенковски, с.Радиново и с.Царацово, Община Марица, област Пловдив“.
 16. Одобряване на проект за изменение на Общ устройствен план на община Марица, касаещо разширение на структурна единица 525-Псп/складово-производствена устройствена зона/ в обхвата на поземлени имоти: № 62858.28.80, част от №62858.29.288, част от №62858.29.303, №62858.28.293, част от №62858.26.244, №62858.26.245, част от №62858.31.624 и част от №62858.34.321 , разрешение за изработване на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ), ПУП – План за улична регулация (ПУР) и ПУП – Парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура по кадастрална карта на с.Рогош, местност „Лозята”,област Пловдив за ПИ№62858.28.80 представляващ земеделска земя за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.
 17. Именуване на улица в с. Маноле.
 18. Вземане на решение за избиране на представител от община „Марица“ и участието му в комисия, съгласно чл.29, ал.4 от Закона за лечебните заведения.
 19. Изменение на Решение № 282, взето с протокол № 8 от 21.07.2016г. за отпускане на временен безлихвен заем по проект „Център за интегрирани социални услуги“.
 20. Изменение на Решение № 198, взето с протокол № 6 от 17.05.2016г., относно финансиране на дейностите на СНЦ „Местна инициативна група – Община Марица“ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризаране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.
 21. Изменение на Решение на Общински съвет с № 276, взето с протокол № 11 от 25.09.2017г.
 22. Предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия.
 23. Отпускане на еднократна финансова помощ под формата на средства за пътуване до гр. Пловдив на ученици от социално слаби семейства или сираци.
 24. План-сметка за приходите и разходите за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и поддържане чистота на териториите за обществено ползване за 2018 година. Запазване размера на такса битови отпадъци за жилищните и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2018 година, спрямо 2017 година.
 25. Стратегически план за дейността на Звеното за вътрешен одит за периода 2017-2019год. и Годишен план за дейността на Звеното за вътрешен одит за 2018г./за запознаване – не се гласува като решение/
 26. Предложение за актуализация на бюджета на Община „Марица“ за 2017г.
 1. Разглеждане на проект на декларация от Общински съвет „Марица“ относно дейността на „Инсталация за производство на електроенергия от биологични отпадъци“ - с. Труд.
 2. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

С уважение,

Гергана Трендафилова

Председател на ОбС “Марица”