Новини

Заседание на Общински съвет „Марица” на 21.11.2017 г. /вторник/ от 10:00 часа

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   „М А Р И Ц А” – ОБЛАСТ  ПЛОВДИВ

 

 

Уведомяваме Ви, че на 21.11.2017 г. /вторник/ от 10:00 часа в  сградата на Община Марица ще се проведе заседание на Общински съвет „Марица” при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Приемане на „НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И ИНИЦИАТИВИ В ОБЩИНА „МАРИЦА“.
 2. Актуализация, изменения и допълнения на „Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица“ – област Пловдив за 2017 година.“
 3. Изменение на Решение № 281, взето с протокол № 12 от 24.10.2017 г. на Общински съвет „Марица“- област Пловдив.
 4. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 38950.57.96 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Костиево, Община “Марица”- област Пловдив.
 5. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 38950.57.134 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Костиево, Община “Марица”- област Пловдив.
 6. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 38950.62.635 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Костиево, Община “Марица”- област Пловдив.
 7. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 38950.62.638 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Костиево, Община “Марица”- област Пловдив.
 8. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 38950.62.640 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Костиево, Община “Марица”- област Пловдив.
 9. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 38950.62.641 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Костиево, Община “Марица”- област Пловдив.
 10. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 21169.9.61 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Динк, Община “Марица”- област Пловдив.
 11. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 21169.9.62 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Динк, Община “Марица”- област Пловдив.
 12. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 78080.502.1073 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Царацово, Община “Марица”- област Пловдив.
 13. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 66915.502.802 в полза на лица с установени жилищни нужди./с. Скутаре/
 14. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 66915.502.1268 в полза на лица с установени жилищни нужди./с. Скутаре/
 15. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 35300.502.373./с. Калековец/.
 16. Откриване на процедура по отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на самостоятелен обект - част от нежилищна сграда, ведно с правото на достъп до общите и обслужващите помещения, в с. Крислово, Община “Марица” – област Пловдив, с цел осъществяване на здравни услуги – практика за първична помощ по дентална медицина.
 17. Предоставяне за безвъзмездно управление на ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЧИСТА МАРИЦА“ на вещи - общинска собственост - товарен автомобил марка „Рено Маскот“, с рег. № РВ0591ТА и багер товарач, марка и модел „NEW HOLLAND LB 110B-4PT“ с рег. № РВ12471, собственост на Община „Марица“.
 18. Вземане на решение за сключване на предварителен договор за уреждане на имуществените отношения по реда на чл. 15, ал. 3 и ал.5 от ЗУТ и даване на съгласие за промяна на характера на собствеността от публична в частна общинска собственост
 19. Предложение за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица” касаещо разширение на структурна единица 415-Псп (складово производствена устройствена структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Войводиново, местност “Вельовица“, Община „Марица“, област Пловдив.
 20. Разрешение изработване проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план (ПП) в обхвата на  поземлeн имот с идентификатор № 17806.4.5 в м.”Панорамен път” по кадастралната карта на с.Граф Игнатиево, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ с отреждане на урегулиран поземлен имот за обществено обслужващи дейности.
 21. Одобряване на проект ПУП - Парцеларен план за обект: „УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД PE-HD ф110 с L=579м, за захранване на обект: „Предприятие за преработка на риба и рибни продукти и административно битова сграда“ в УПИ №36.340, местност „Алчака“, землище с. Костиево, Община Марица“.
 22. Одобряване на проект ПУП – Парцеларен план за обект: „Канализация за дъждовни води и пречистени битови и промишлени води с трасе в ПИ 61412.21.6 – общинска публична собственост и заустваща в ПИ 61412.21.666 отводнителен канал, собственост на „Напоителни системи“ ЕАД в землището на с. Радиново, Община „Марица“ с дължина L=703м.“ Уличният канал преминава през полски пътища, по следата на вариант единствен, нанесен върху приложения проект на ПУП-ПП, във връзка с: Решение № 115, взето с протокол № 4 от 07.04.2015г. на Общински съвет „Марица“, искано от възложителя – Община „Марица“.
 23. Разрешение изработване на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот № 38950.60.3, м.”Стари лозя” по кадастралната карта на с.Костиево, Община „Марица”, Пловдивска област представляващ земеделска земя за процедура по включване отново с решение на Комисията за земеделските земи на изключени от границите на ЗРП на населените места по силата на различни административни актове по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.
 24. Предложение за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица” касаещо разширение на структурна единица 516-Смф (смесена многофункционална устройствена структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Скутаре, местност “Зад Вадите“, Община „Марица“, област Пловдив.
 25. Упълномощаване на представител на Община Марица в общото събрание на „Асоциация по В и К“ – Пловдив и даване на мандат за начина на гласуване по отделните точки от предварително обявения дневен ред в писмо на Областния управител на Област Пловдив-изх.№АВК-03-4/24.10.2017г. на представителя на Общината в общото събрание на Асоциация по В и К – Пловдив, свикано на 22.11.2017г.
 26. ДОПУСКАНЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН/ПУП/-ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ/ПЗ/ И РАБОТЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН/ РУП/ ЗА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ/УПИ/ І-ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ И УПИ 19.97-ПРОИЗВОДСТВЕНА И СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ В МЕСТНОСТ „КАРАНИТЕ“ ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА С.РОГОШ,ОБЩИНА МАРИЦА.
 27. Одобряване на ПУП - Парцеларен план за обект: „Обслужващ път по следите на полски път с идентификатор 78080.27.73, по плана на с.Царацово, представляващ продължение на общински път № 2, изграден с асфалтобетонова настилка от км 0+000 до км 0+380,00“.
 28. Предложение за изменение на Общи устройствен план на Община „Марица“ касаещо разширение на структурна едница 186- Псп / складово-производствена устройствена зона/ по кадастралната карта на с. Царацово, местност „Четири могили“, Община „Марица“, област Пловдив.
 29. Именуване на новосъздадена улица в с. Костиево.
 30. Осигуряване на финансов ресурс, за покриване на разходи в хода на подготовка и изпълнение на проект: „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци на територията на община „Марица“ при кандидатстване за получаване на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“ г., процедура за набиране на проектни предложения по BG16M10P002-2.005 - „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“.
 31. Предоставяне на еднократна финансова помощ по случай коледните и новогодишните празници на деца и ученици, без един или двама родители и на деца до 18 години с увреждания.
 32. Отпускане на еднократна финансова помощ.
 33. Отпускане на средства за лечение на безплодие за лица с репродуктивни проблеми.
 34. Предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия.
 35. Актуализация на Програма за управление на отпадъците на Община „Марица“ за периода 2015-2020г.
 36. Предложение за актуализация на бюджета на Община „Марица“ за 2017г.
 37. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

С уважение,

Гергана Трендафилова

Председател на ОбС “Марица”