Новини

Заседание на Общински съвет "Марица" на 25.09.2017г.

Уведомяваме Ви, че на 25.09.2017 г. /понеделник/ от 10:00 часа в  сградата на Община Марица ще се проведе заседание на Общински съвет „Марица” при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Изменение на решение № 265, взето с протокол № 10 от 29.08.17г.
 2. Изменение на решение №336, взето с протокол №11 от 27.09.2016 г. на Общински съвет „Марица”-Пловдив.
 3. Актуализация, изменения и допълнения на „Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица” – област Пловдив за 2017 година”.
 4. Изменение и допълнение на Раздел ІІІ. „Размер и местоположение на мерите и пасищата на територията на Община „Марица” от Правила за ползване на мерите, пасищата и ливадите – общинска собственост (за стопанската 2017-2018 година), приети и утвърдени с Решениe № 5, взето с протокол № 2 от 26.01.2017 г. на ОбС „Марица” – област Пловдив.
 5. Откриване на процедура по извършване на разделяне на поземлен имот с идентификатор № 78080.144.367 (стар идентификатор: 78080.144.357; 78080.144.366) – частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Царацово, Община „Марица”-област Пловдив, одобрени със Заповед                         № РД-18-78/05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 6. Одобряване на проект ПУП - Парцеларен план за обект: „УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД PE-HD ф90 с L=1689м“, за нуждите на имот с идентификатор 38950.12.119. Захранването е от съществуващ водопровод, северно от имота /при ОТ 177/ по КК на с.Костиево. Уличният водопровод преминава през полски пътища, по следата на вариант единствен, нанесен върху приложения проект на ПУП-ПП, във връзка с искане от „ШЕТИ БЪЛГАРИЯ“ЕООД, ЕИК 131407283 с вх. № 53-01-432(2) от 30.08.2017 г.
 7. Приемане и одобряване на схема за определяне на терен за временно разполагане на „Пчелни кошери“ в поземлен имот с идентификатор №11845.42.7 по кадастралната карта на с. Войводиново, местност „Турланките“, във връзка със започване на процедура по учредяване право на ползване върху част от общински имот.
 8. Одобряване на ПУП – Парцеларен план за обект: „Пътна връзка за ПИ № 03839.36.31 и ПИ № 03839.36.32, местност „Тузлите“ по кадастралната карта на с. Бенковски, община „Марица“.
 9. Одобряване на ПУП-Парцеларен план за обект: „Обслужващ път, по следите на полски път с идентификатор 03839.38.18, по плана на с. Бенковски, представляващ тупик с начало на улица от регулацията на селото /ул. 9-та/.
 10. Предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия.
 11. Отпускане на еднократна финансова помощ под формата на средства за пътуване за учебната 2017/2018г.
 12. Отпускане на еднократна финансова помощ.
 13. Предложение за актуализация на бюджета на Община „Марица“ за 2017г.
 14. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

С уважение,

Гергана Трендафилова

Председател на ОбС “Марица”