Новини

Заседание на Общински съвет „Марица” на 29.05.2018 г.

Уведомяваме Ви, че на 29.05.2018 г. /вторник/ от 10:00 часа в  сградата на Община Марица ще се проведе заседание на Общински съвет „Марица” при следния

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Изменение на т. 13 от Решение № 124, взето с протокол № 6 от 24.04.2018г. на Общински съвет „Марица“, с което е приета Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община „Марица“.
 2. Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет „Марица“, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
 3. Актуализация, изменения и допълнения на „Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица” – област Пловдив за 2018 година”.
 4. Изменение и допълнение на Раздел ІІІ. „Размер и местоположение на мерите и пасищата на територията на Община „Марица” от Правила за ползване на мерите, пасищата и ливадите – общинска собственост (за стопанската 2018-2019 година), приети и утвърдени с Решениe № 5, взето с протокол № 1 от 30.01.2018 г. на ОбС „Марица” – област Пловдив.
 5. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 21169.9.55 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Динк, Община “Марица”- област Пловдив.
 6. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 21169.9.56 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Динк, Община “Марица”- област Пловдив.
 7. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 21169.9.58 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Динк, Община “Марица”- област Пловдив.
 8. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 21169.9.59 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Динк, Община “Марица”- област Пловдив.
 9. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 21169.9.60 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Динк, Община “Марица”- област Пловдив.
 10. Продажба на ПИ № 61412.501.463, частна общинска собственост на собственика на законно построена жилищна сграда по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Радиново, област Пловдив.
 11. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 17806.29.80 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Граф Игнатиево, Община “Марица”- област Пловдив.
 12. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 17806.29.81 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Граф Игнатиево, Община “Марица”- област Пловдив.
 13. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 17806.29.82 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Граф Игнатиево, Община “Марица”- област Пловдив.
 14. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 17806.29.83 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Граф Игнатиево, Община “Марица”- област Пловдив.
 15. Продажба на имот, частна общинска собственост на собственика на законно построена жилищна сграда по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Строево, област Пловдив.
 16. Продажба на имот, частна общинска собственост на собственика на законно построена жилищна сграда по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Труд, област Пловдив.
 17. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 73242.501.2697 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Труд, Община “Марица”- област Пловдив.
 18. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 66915.502.1773 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Скутаре, Община “Марица”- област Пловдив.
 19. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 66915.502.1774 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Скутаре, Община “Марица”- област Пловдив.
 20. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 66915.502.1775 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Скутаре, Община “Марица”- област Пловдив.
 21. Продажба на ПИ № 73122.501.3, частна общинска собственост на собственика на законно построена жилищна сграда по кадастрална карта и кадастрални регистри на с.Трилистник, област Пловдив.
 22. Откриване на процедура по промяна на характера на собствеността от частна в публична общинска собственост на ПИ № 66915.12.397 - частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Скутаре, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед  № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 23. Откриване на процедура по промяна на характера на собствеността от частна в публична общинска собственост на поземлен имот с идентификатор № 78080.144.369, образуван от поземлен имот с идентификатор № 78080.144.367 - частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Царацово, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-78/05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 24. Откриване на процедура по промяна на характера на собствеността от публична в частна общинска собственост на сграда с идентификатор № 613.46.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Труд, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-76 от 20.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 25. Откриване на процедура по извършване на разделяне на поземлен имот с идентификатор № 17806.30.51 - публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Граф Игнатиево, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-4 от 22.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 26. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 47086.502.487 в полза на лица с установени жилищни нужди.
 27. Отмяна на решение № 184 ,взето с протокол № 6 от 04.06.2015 г.на Общински съвет „Марица“-Пловдив за учредяване право на строеж на Янко Ганчев Илиев и Иванка Андреева Илиева от с.Калековец върху общински урегулиран поземлен имот 503.425 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Калековец.
 28. Отмяна на решение №185,взето с протокол 6 от 04.06.2015 г.на Общински съвет „Марица“-Пловдив за учредяване право на строеж на Генчо Минчев Минчев и Златка Миткова Стоилова от с.Калековец върху общински урегулиран поземлен имот 35300.503.425 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Калековец.
 29. Откриване на процедура по отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на самостоятелни обекти – публична общинска собственост ( Здравната служба) в с. Маноле, Община “Марица” – област Пловдив, с цел осъществяване на здравни услуги / зъболекарски кабинет /
 30. Откриване на процедура по отдаване под наем за срок от 10/десет/ години на самостоятелен обект – публична общинска собственост /Здравна служба/ в с. Динк, Община „Марица“ – област Пловдив, с цел осъществяване на здравни услуги /дентална медицина/.
 31. Отдаване под наем без търг или конкурс на част от недвижим имот – общинска собственост, с цел осъществяване на здравни услуги / лекарски кабинет /.

 

 1. Вземане на решение за придобиване чрез покупко-продажба на сграда с пълен идентификатор 03839.501.271.1 /нула три осем три девет точка пет нула едно точка две седем едно точка едно/ със застроена площ 155 кв.м., брой етажи: 2, с предназначение сграда за търговия; сграда с пълен идентификатор 03839.501.271.2 /нула три осем три девет точка пет нула едно точка две седем едно точка две/ със застроена площ 36 кв.м., брой етажи: 1, с предназначение сграда за търговия, построени в поземлен имот с идентификатор 03839.501.271 /нула три осем три девет точка пет нула едно точка две седем едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бенковски, област Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-81 от 05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, с адрес с. Бенковски, ул. „12-та”, собственост на РВК „Тракия” – Пловдив, включен в УПИ І – културен дом, търговия и зеленина от кв.28 по действащия план на с. Бенковски, собственост на Община „Марица“
 2. Вземане на решение за сключване на предварителен договор за уреждане на имуществени отношения по повод промяна границите на поземлени имоти.
 3. Одобряване на проект ПУП - Парцеларен план за обект: „ВЪНШЕН КАНАЛИЗАЦИОНЕН КОЛЕКТОР PVC ф630 с L=268м., за УПИ I – 150.460 – картонажна фабрика, произв. и складова дейност, по КК на с. Труд, Община Марица“. Уличната канализация преминава през ПИ 150.439 – път IV клас, ПИ 150.296 – полски път, ПИ 151.89 – полски път и зауства в ПИ 151.90 – отводнителен канал, по следата на вариант единствен, нанесен върху приложения проект на ПУП-ПП, във връзка с искане от „ТЕМПОДЕМ“ ЕООД ЕИК 825387979 с вх.№ 53-01-414(1)/16.03.2018г.
 4. Одобряване на проект на ПУП – Парцеларен план (ПП) на трасе на кабелна линия 20кV от БКТП „Бултранспорт“ до нов БКТП в УПИ 10.38 – производствена и складова дейност/ПИ № 11845.10.16 и ПИ №11845.10.17, местност „Кара топрак“, по кадастралната карта на с.Войводиново, община „Марица“, област Пловдив, по следата на вариант единствен, нанесен върху приложения проект на ПУП-ПП.
 5. Заявление от „СИГМАРЕФ“ ЕООД за отстраняване на техническо несъответствие в Общ устройствен план на Община „Марица”, за бивш поземлен имот с идентификатор № 73242.225.157 по кадастралната карта на с.Труд и включването му в структурна единица 239-Смф.
 6. Приемане и одобряване на схема за временно разполагане на „Маси за открито сервиране“ пред СПО: „Ресторант –пицария“ в УПИ VIII-Общежитие и здравна служба, от кв. 38, по плана на с.Царацово ,Община Марица / ПИ 501.436, по КК на с.Царацово /във връзка с положително решение на Кметски съвет –с.Царацово за отдаване под наем на част от общински имот 501.436.
 7. Процедура BG06RDNP001-19.019 МИГ – Община Марица Мярка М01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура” по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
 8. Процедура BG06RDNP001-19.019 МИГ – Община Марица Мярка М01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура” по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ/Опазване на нематериалното културно наследство в община „Марица“./
 9. Отпускане на еднократна финансова помощ.
 10. Уточнен бюджет на Община „Марица“ към 31.03.2018г.
 11. Предложение за поемане на дългосрочен общински дълг с цел рефинансиране на съществуващ дълг.
 12. Предложение за актуализация на бюджета на Община „Марица“ за 2018.
 13. Предложение за актуализация на бюджета на Община „Марица“ за 2018.
 14. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

С уважение,

Гергана Трендафилова

Председател на ОбС “Марица”