Новини

Заседание на Общински съвет „Марица” на 30.01.2018 г. /вторник/ от 10:00 часа

Уведомяваме Ви, че на 30.01.2018 г. /вторник/ от 10:00 часа в  сградата на Община Марица ще се проведе заседание на Общински съвет „Марица” при следния

                                         

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

 1. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община “Марица”
 2. Приемане на „Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица” – област Пловдив за 2018 година”.
 3. “Тарифа за началния размер на наема за помещения и терени общинска собственост по категория на населените места в Община “Марица”, област Пловдив”, представляваща Приложение № 1 към Методика за определяне на началния размер на наемните цени за помещения и терени общинска собственост на Община “Марица” /Приета с Решение № 228, взето с протокол № 13 от 22.11.2012г. на ОбС “Марица”, изм. и доп. с Решение № 143, взето с протокол № 6 от 28.05.2013г. на ОбС “Марица”/.
 4. Цените за арендно плащане при предоставяне под аренда за земеделско ползване на поземлени имоти или части от тях – общинска собственост за създаване и отглеждане на земеделски култури.
 5. Предоставяне на мерите, пасищата и ливадите - общинска собственост за стопанската 2018-2019 година за общо и за индивидуално ползване от населението по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
 6. Наемните цени за предоставяне под наем за земеделско ползване и за предоставяне под наем за стопански нужди за устройване на пчелини на поземлени имоти или части от тях – общинска собственост на Община „Марица” – област Пловдив.
 7. Откриване на процедура по промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор № 78080.144.369, образуван от поземлен имот с идентификатор № 78080.144.367 - частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Царацово, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-78/05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 8. Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд, представляващи земя по чл. 19о от ЗСПЗЗ за изпълнение на влезли в сила съдебни решения, с които е признато правото на наследниците на Мария Николова Манчева, бивш жител на с. Труд, Община „Марица“ – област Пловдив за възстановяване на собственост.
 9. Вземане на решение за приемане на дарение на поземлен имот № 73242.225.887, собственост на Йорданка Димитрова Младенова
 10. Вземане на решение за приемане на дарение на поземлен имот № 73242.225.892, собственост на „КАРИ 9“ ЕООД.
 11. Вземане на решение за приемане на дарение на поземлен имот № 73242.225.891, собственост на Нина Николова Узунова, Татяна Николова Узунова и Мирослав Николов Узунов, наследници на Никола Николов Узунов .
 12. Вземане на решение за приемане на дарение на поземлен имот № 73242.225.889, собственост на Мирослав Николов Узунов.
 13. Вземане на решение за приемане на дарение на поземлен имот № 73242.225.885, собственост на н-ци на Гича Димитрова Златева
 14. Вземане на решение за приемане на дарение на поземлен имот № 73242.225.892, собственост на „ОСРАМ Лайтинг“ ЕООД.
 15. Разрешение изработване проект за ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 754.2 в м.”Четири могили” по кадастралната карта на с.Царацово, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ с отреждане на един урегулиран поземлен имот за производствена, складова и ООД – цех за сглобяване на метални изделия.
 16. Одобряване на проект на ПУП – Парцеларен план (ПП) на трасе на кабелна линия Н.Н.(1kV) от РУНН на МТП “Малтепе“ до ново електромерно тип ТЕПО НН+4Т, монтирано пред имотната граница, по кадастралната карта на с.Маноле, по следата на вариант единствен, нанесен върху приложения проект на ПУП-ПП.
 17. Разрешение изработване проект за изменение на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план (ПП) в обхвата на поземлeни имоти с идентификатори № 47086.194.54, идентичен с УПИ ІІ-194.54-производствена и складова дейност и № 47086.194.17 в м.”ЮРТИЩА” по кадастралната карта на с.Маноле, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ с отреждане на нов УПИ за производствена и складова дейност.
 18. Предложение за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица” касаещо разширение на структурна единица 196-Смф по кадастралната карта на с.Царацово, местност “Юрушките-юг“, Община „Марица“, област Пловдив.
 19. Кандидатстване за финансиране на проект за доизграждане на канализационна мрежа и подмяна на съпътстващата водопроводна мрежа на с.Бенковски.
 20. Кандидатстване за финансиране на проект за доизграждане на канализационна мрежа и подмяна на съпътстващата водопроводна мрежа на с. Трилистник.
 21. Отпускане на еднократна финансова помощ.
 22. Отпускане на еднократна финансова помощ под формата на средства за пътуване до гр. Пловдив на ученици от социално слаби семейства.
 23. Определяне второстепенните разпоредители с бюджет в Община „Марица”
 24. Промяна на числеността на Дейност „Общинска администрация“ при община „Марица“ – област Пловдив.
 25. Предложение за бюджет на Община „Марица“ за  2018г.
 26. Отчет за дейността на Общински съвет „Марица“ за 2017г.
 27. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

С уважение,

Гергана Трендафилова

Председател на ОбС “Марица”