Новини

Заседание на Общински съвет "Марица"

Уведомяваме Ви, че на 20.04.2017 г. /четвъртък/ от 10:00 часа в  сградата на Община Марица ще се проведе заседание на Общински съвет „Марица” при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Изменение на решение № 390, взето с протокол № 12 от 04.11.2016г.
 2. Изменение на решение № 76, взето с протокол № 4 от 28.03.2017г. на Общински съвет „Марица“ – област Пловдив.
 3. Изменение на решение №73, взето с протокол № 4 от 28.03.2017г.
 4. Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община „Марица“.
 5. Актуализация, изменения и допълнения на „Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица“-област Пловдив за 2017 година.
 6. Изменение и допълнение на Раздел III „Размер и местоположение на мерите и пасищата на територията на Община „Марица“ от Правила за ползване на мерите, пасищата и ливадите – общинска собственост / за стопанската 2017-2018 година/, приети и утвърдени с Решени № 75, взето с протокол № 4 от 28.03.2017г. на ОбС „Марица“ –област Пловдив.
 7. Откриване процедура по продажба на поземлен имот № 03839.39.81- частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Бенковски, Община „Марица“ – област Пловдив.
 8. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 21169.9.63-частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Динк, Община „Марица“-област Пловдив.
 9. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 62858.501.4123 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Рогош, Община „Марица“ – област Пловдив.
 10. Продажба на ПИ № 38950.502.664, частна общинска собственост на собственика на законно построена жилищна сграда по кадастралната карта на с. Костиево, област Пловдив.
 11. Продажба на ПИ № 69874.501.77, частна общинска собственост на собственика на законно построена жилищна сграда по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Строево, област Пловдив.
 12. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 21169.9.82 в полза на лица с установени жилищни нужди./с. Динк/Ася и Вълко Михайлови/.
 13. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 21169.9.81 в полза на лица с установени жилищни нужди./с. Динк/Йосиф и Катя Димитрови/.
 14. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 21169.9.65 в полза на лица с установени жилищни нужди./с. Динк/Николинка Димитрова/.
 15. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 21169.9.64 в полза на лица с установени жилищни нужди./с. Динк/Златка и Кирил Атанасови/.
 16. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 21169.501.397 в полза на лица с установени жилищни нужди./с. Динк/Иван и Наска Рашкови/.
 17. Откриване на процедура по промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот № 03839.44.12, публична общинска собственост по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бенковски, Община „Марица“ област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-81 от 05.12.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 18. Откриване на процедура по промяна на характера на собствеността от публична в частна общинска собственост на ПИ № 11845.9.37, публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Войводиново, Община „Марица“ – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-99 от 12.11.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 19. Откриване на процедура по промяна характера на собствеността от публична в частна общинска собственост на ПИ № 66915.18.147, публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Скутаре, Община „Марица“ – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36 от 06.03.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 20. Откриване на процедура по извършване на разделяне на поземлен имот № 78080.94.275-публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Царацово, Община „Марица“ –област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-78 от 05.12.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 21. Откриване на процедура по извършване на разделяне на поземлен имот № 78080.80.278 – публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Царацово, Община „Марица“ – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД- 18-78 от 05.12.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 22. Именуване на новосъздадена улица в с. Костиево.
 23. Упълномощаване на представител на Община „Марица“ в общото събрание на „Асоциация по ВиК“ – Пловдив и даване на мандат на начина на гласуване по отделните точки от предварително обявения дневен ред в писмо на Областния управител на Област Пловдив с изх. № АВК-02-35/04.2017г. на представителя на общината в общото събрание на Асоциация по ВиК – Пловдив, свикано на 02.05.2017г.
 24. Приемане на Отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците на Община „Марица“ 2015-2020 през 2016г.
 25. Одобряване на Годишен доклад за наблюдение и изпълнение на Общински план за развитие на Община „Марица“ 2014г.-2020г. за 2016г.
 26. Проект на годишен доклад от членовете на ПК по „Младежта и спорта“.
 27. Относно отпускане на финансови средства На Сдружение с обществено полезна дейност „Мотоклуб Марица Рейсинг тийм“.
 28. Отпускане на еднократна финансова помощ.
 29. Предложение за актуализация на бюджета на Община „Марица“ за 2017г.
 30. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

С уважение,

Гергана Трендафилова:

Председател на ОбС “Марица”