Новини

Заседание на Общински съвет "Марица"

На 16.05.2017 г. /вторник/ от 10:00 часа в  сградата на Община Марица ще се проведе заседание на Общински съвет „Марица” при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Проект за Наредба за изменение и допълнение на наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистота и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на Община „Марица“, Пловдивска област.
 2. Изменение на Решение № 28, взето с Протокол № 6 от 26.04.2012г
 3. Актуализация, изменения и допълнения на „Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица“-област Пловдив за 2017 година.
 4. Продажба на ПИ № 38950.501.907, частна общинска собственост на собственика на законно построена жилищна сграда по кадастрална карта и кадастрални регистри на с.Костиево, област Пловдив.
 5. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 20.104 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Труд, Община “Марица”- област Пловдив.
 6. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 35.37 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Строево, Община “Марица”- област Пловдив.
 7. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 38.1 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Строево, Община “Марица”- област Пловдив.
 8. Продажба на ПИ № 61412.501.507, частна общинска собственост на собственика на законно построена жилищна сграда по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Радиново, област Пловдив.
 9. Учредяване право на строеж върху общински урегулирани поземлени имоти в полза на лица с установени жилищни нужди./Дарина и Владимир Халкалиеви/
 10. Учредяване право на строеж върху общински урегулирани поземлени имоти в полза на лица с установени жилищни нужди./Мария и Любен Кръстеви.
 11. Откриване на процедура по промяна на характера на собствеността от публична в частна общинска собственост на ПИ № 78080.85.289 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Царацово, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-78 от 05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 12. Откриване на процедура по промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор № 03839.36.305, образуван от ПИ № 03839.36.294 - публична общинска собственост по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бенковски, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-81 от 05.12.2007 год. на Изпълнителния директор на АГКК- София.
 13. Откриване на процедура по промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор № 03839.36.307, образуван от ПИ №03839.36.294 - публична общинска собственост по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бенковски, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-81 от 05.12.2007 год. на Изпълнителния директор на АГКК- София.
 14. Откриване на процедура по извършване на разделяне на поземлен имот № 38950.3.20 – публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Костиево, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84 от 06.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 15. Откриване на процедура по отдаване под наем, за срок от 3 /три/ години, на части от oбщински имоти – публична общинска собственост, по КК и КР на с. Граф Игнатиево, Община „Марица“ – област Пловдив, представляващи терени за разполагане на преместваеми обекти.
 16. Приемане на решение за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост – за поставяне на преместваем обект – БАНКОМАТ в сградата на кметство с. Труд, община „Марица”, Област Пловдив.
 17. Изменение на Решение № 103, взето с протокол № 10 от 20.08.2010 г. на Общински съвет „Марица”- област Пловдив.
 18. Изменение на Решение № 55, взето с протокол № 3 от 04.03.2014 г. на Общински съвет „Марица”- област Пловдив.
 19. Дарение на вещи, частна общинска собственост в полза на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група-община Марица“.
 20. Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд, представляващи земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ за изпълнение на влязло в сила съдебно решение, с което е признато право на наследниците на Еленчо Стоилов Нонов, бивш жител на с. Граф Игнатиево, Община „Марица”–област Пловдив на възстановяване на собственост.
 21. Одобрение на проект за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо изменение на част от структурна единица 119-Тп /далекоперспективна урбанизация/ и включването и като разширение на структурна единица 129-Псп (складово производствена устройствена единица/зона) по Общ устройствен  план /ОУП/ на Община „Марица“ по кадастралната карта на с.Бенковски, в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 03839.33.37 и 03839.33.38 и части от поземлени имоти  33.23, 03839.33.24 и 03839.33.25, местност „Пръднев кладенец“, Община „Марица“, област Пловдив.
 22. Разрешение изработване проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план (ПП) в обхвата на  поземлeни имоти с идентификатори № 11845.7.43 и № 11845.7.22 в м.”Полук Тарла” по кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ с отреждане на УПИ за складово-ремонтна база.
 23. Одобряване на проект ПУП - Парцеларен план за обект: „УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД PE-HD ф90 с L=165м, за нуждите на имот с идентификатор 69874.67.31 (УПИ 67.31), по полски път с идентификатор 69874.67.38 по КК на с. Строево, община „Марица““ по следата на вариант единствен, нанесен върху приложения проект на ПУП-ПП, във връзка с искане от Костадин Атанасов Стойчев, ЕГН 7512204465 с вх. № 94-01-756(4) от 10.01.2017 г. и вх. № 94-01-756(5) от 04.05.2017 г.
 24. Уточнен бюджет на Община „Марица“ към 31.03.2017г.
 25. Приемане на Отчет за изпълнението на Годишен план-програма за развитие на социалните услуги на територията на Община „Марица“, област Пловдив за 2016-2017г. и приемане на Годишен план-програма за развитие на социалните услуги на територията на Община „Марица“, Област Пловдив за 2017-2018г.
 26. Предложение за актуализация на бюджета на Община „Марица“ за 2017г.
 27. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

С уважение,

Гергана Трендафилова: ………………

Председател на ОбС “Марица”