Новини

Заседание на Общински съвет "Марица"

На 18.07.2017 г. /вторник/ от 10:00 часа в  сградата на Община Марица ще се проведе заседание на Общински съвет „Марица” при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление и стопанисване на общинските пътища на територията на Община „Марица“.
 2. Актуализация, изменения и допълнения на „Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица“ – област Пловдив за 2017година“.
 3. Изменение и допълнение на Раздел III „Размер и местоположение на мерите и пасищата на територията на Община „Марица“ от Правила за ползване на мерите, пасищата и ливадите – общинска собственост /за стопанската 2017-2018 година/, приети и утвърдени с Решение № 5, взето с протокол № 2 от 26.01.2017г. на ОбС „Марица“ – област Пловдив.
 4. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 38950.19.13 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Костиево, Община „Марица“ – област Пловдив.
 5. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 38950.65.489 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Костиево, Община „Марица“ – област Пловдив.
 6. Продажба на ПИ № 78080.501.1007, частна общинска собственост на собственика на законно построена жилищна сграда по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Царацово, област Пловдив.
 7. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 78080.501.983 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Царацово, Община „Марица“ – област Пловдив.
 8. Откриване на процедура по промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор № 47086.22.97 – публична общинска собственост по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Маноле, Община „Марица“ – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-37 от 08.05.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК – София.
 9. Откриване на процедура по промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор № 47086.24.97 – публична общинска собственост по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Маноле, Община „Марица“ – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-37 от 08.05.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК – София.
 10. Откриване на процедура по промяна на характера на собствеността от публична в частна общинска собственост на сграда с идентификатор № 613.46.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Труд, Община „Марица“ – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-76 от 20.11.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 11. Откриване на процедура по промяна на характера на собствеността от публична в частна общинска собственост на поземлени имоти № 73242.66.91 и № 73242.66.92 по кадастралната карта на с. Труд, област Пловдив.
 12. Разрешение за изработване проект за изменение на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план (ПП) в обхвата на  УПИ 80.286-търг. складова дейност, автошоурум и поземлени имоти с идентификатори № 78080.80.294 и № 78080.80.3 в м.”Радиновски герен” по кадастралната карта на с.Царацово, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по Закона за опазване на земеделските земи за поземлен имот с идентификатор № 78080.80.3 с начин на трайно ползване земеделска земя нива и образуване на нов урегулиран поземлен имот с отреждане на нов УПИ „търг. складова дейност, автошоурум“.
 13. Разрешение изработване проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план (ПП) в обхвата на  поземлeн имот с идентификатор № 73242.51.26 в м.”Ралчовица” по кадастралната карта на с.Труд, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ с отреждане на УПИ за склад  за селскостопанска продукция, техника и инвентар.
 14. Разрешение за изработване проект за изменение на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план (ПП) в обхвата на  УПИ 060003 за автокомплекс-автосервиз, автомивка, автосалон, кафе-аперитив, и офиси“ и поземлeн имот с идентификатор №60.2 в м.”Герена” по кадастралната карта на с.Труд, Община „Марица”, Пловдивска област с начин на трайно ползване земеделска земя нива за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по Закона за опазване на земеделските земи и образуване на нов урегулиран поземлен имот с отреждане  на нов УПИ „обществено обслужващи дейности“.
 15. Разрешение за изработване проект за изменение на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план (ПП) в обхвата на  УПИ 225.863-производствени и складови дейности и поземлeни имоти № 73242.225.73 и № 73242.225.16 в м.”Кошовете” по кадастралната карта на с.Труд, Община „Марица”, Пловдивска област с начин на трайно ползване земеделска земя нива за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по Закона за опазване на земеделските земи и образуване на нов урегулиран поземлен имот УПИ 225.901-обществено обслужващи дейности, производствени и складови дейности.
 16. Разрешение изработване проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план (ПП) в обхвата на  поземлeни имоти с идентификатори № 11845.10.16 и № 11845.10.17 в м.”Кара топрак” по кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ с отреждане на УПИ за „производствена и складова дейност“.
 17. Разрешение изработване проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план (ПП) в обхвата на  поземлeн имот с идентификатор № 11845.59.103 в м.”Баш пара” по кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ с отреждане на УПИ за „производствена и складова дейност“.
 18. Предложение за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица” касаещо разширение на структурна единица 190-Псп (складово-производствена устройствена структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Царацово, местност “Клиси пара“, Община „Марица“, област Пловдив.
 19. Одобрение на проект за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 229-Псп (складово производствена структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Труд, местност „Шумака“, Община „Марица“.
  Разрешение за изработване изменение на ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура в поземлен имот с идентификатор № 73242.34.29, м.”Шумака” по кадастралната карта на с.Труд, Община „Марица”, Пловдивска област, представляващи земеделска земя за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за изграждане на обект:„Производствено складова дейност“.
 20. Одобрение на проект за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 513-Жм ( устройствена структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Скутаре, местност „Зад вадите“, Община „Марица“.
  Разрешение за изработване изменение на ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура в част поземлен имот с идентификатор № 66915.25.18, м.”Зад вадите” по кадастралната карта на с.Скутаре, Община „Марица”, Пловдивска област, представляващи земеделска земя за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за изграждане на обект:„Базова станция от мобилната електронна мрежа на „БУЛСАТКОМ“ ЕАД“.
 1. Одобрение на проект за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 533-Жм ( жилищна устройствена структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Рогош, местност „Трънките“, Община „Марица“.
  Разрешение за изработване изменение на ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура в част поземлен имот с идентификатор № 62858.34.5, м.”Трънките” по кадастралната карта на с.Рогош, Община „Марица”, Пловдивска област, представляващи земеделска земя за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за изграждане на обект:„Жилищно строителство, производствена и складова дейност“.
 1. Предложение за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо изменение на структурна единица 525-Псп (складово-производствена устройствена структурна единица/зона) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 62858.34.69 и част от поземлен имот с идентификатор 62858.34.332-побслужващ полски път по кадастралната карта на с.Рогош, местност “Поляната“, Община „Марица“, област Пловдив, с които да се разшири структурна единица 529-Жм (жилищна устройствена структурна единица/зона).
 2. Одобрение на проект за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 622-Жм ( устройствена структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Маноле, местност „Ясаците“, Община „Марица“.
  Разрешение за изработване изменение на ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура в част поземлен имот с идентификатор № 47086.26.8, м.”Ясаците” по кадастралната карта на с.Маноле, Община „Марица”, Пловдивска област, представляващи земеделска земя за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за изграждане на обект:„Базова станция от мобилната електронна мрежа на „БУЛСАТКОМ“ ЕАД“.
 1. Разрешение изработване на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлени имоти № 73122.16.9 и № 73122.16.12, м.”Долна поляна” по кадастралната карта на с.Трилистник, Община „Марица”, Пловдивска област представляващи земеделска земя за процедура по включване отново с решение на Комисията за земеделските земи на изключени от границите на ЗРП на населените места по силата на различни административни актове по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.
 2. Одобряване на ПУП – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за трасе на Пътна връзка  за поземлен имот ПИ 11845.46.16 по Кадастралната карта на с.Войводиново, местност «Владимиров чифлик», Община Марица, Област Пловдив.
 3. Одобряване на ПУП - Парцеларен план за елемент на техническата инфраструктура, а именно: Пътна връзка за поземлен имот  с идентификатор 73242.225.30, в обхвата на поземлен имот с идентификатор 73242.225.66 /с НТП за селскостопански горски ведомствен път/ -  по Кадастралната карта на с.Труд, местност „Кошовете”, Община „Марица”, област Пловдив”.
 4. Приемане и одобряване на Схема за временно разполагане на: „Маси за открито сервиране“ в ПИ 73122.501.428, по КККР на с. Трилистник, пред УПИ X-252 /съответстващ на ПИ 73122.501.252, по КККР/ от кв. 3, по плана на с. Трилистник, към обект: „Снек бар“, намиращ се в УПИ X-252, от кв.3, по плана на с. Трилистник /съответстващ на ПИ 73122.501.252/, във връзка с Протокол №1/18.05.2017г. на Кметски съвет – с. Трилистник и писмо изх. №ВД-237/28.06.2017г. от дирекция Общинска собственост.
 5. Приемане на технически проект за обект: „Архитектурна пластика – паметник на загиналите във войните от с. Крислово“ в УПИ I-501.507, обществено и делово обслужване, от кв.31, по плана на с. Крислово /съответстващ на поземлен имот №39918.501.507, по кадастрална карта/“, във връзка със заявление вх. №94-01-449/05.06.2017г. от Христо Костадинов Странджев и Решение №389, взето с протокол №12/04.11.2016г. на Общински съвет „Марица“
 6. Актуализиране на списъка на средищните детски градини и училища на територията на община „Марица“, за учебната 2017/2018г.
 7. Отчет за касовото изпълнение на бюджета, отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейски съюз и годишния отчет за състоянието на общинския дълг на Община „Марица“ към 31.12.2016год.
 8. Отчет за дейността на Общински съвет „Марица“ през изминалия период на 2017г.
 9. Отпускане на еднократна финансова помощ.
 10. Предложение за актуализация на бюджета на Община „Марица“ за 2017г.
 11. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

С уважение,

Гергана Трендафилова: ………………