Новини

Заседание на Общински съвет "Марица"

На 29.08.2017 г. /вторник/ от 10:00 часа в  сградата на Община Марица ще се проведе заседание на Общински съвет „Марица” при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Изменение на решение № 183, взето с протокол № 9 от 18.07.2017г. на Общински съвет „Марица“ – област Пловдив.
 2. Актуализация, изменения и допълнения на „Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица” – област Пловдив за 2017 година”.
 3. Изменение и допълнение на Раздел ІІІ. „Размер и местоположение на мерите и пасищата на територията на Община „Марица” от Правила за ползване на мерите, пасищата и ливадите – общинска собственост (за стопанската 2017-2018 година), приети и утвърдени с Решениe № 5, взето с протокол № 2 от 26.01.2017 г. на ОбС „Марица” – област Пловдив.
 4. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 17806.501.1432 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Граф Игнатиево, Община “Марица”- област Пловдив.
 5. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 17806.501.1433 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Граф Игнатиево, Община “Марица”- област Пловдив.
 6. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 17806.501.1656 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Граф Игнатиево, Община “Марица”- област Пловдив.
 7. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 17806.501.1657 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Граф Игнатиево, Община “Марица”- област Пловдив.
 8. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 135.1 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Царацово, Община “Марица”- област Пловдив.
 9. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 135.5 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Царацово, Община “Марица”- област Пловдив.
 10. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 502.1072 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Царацово, Община “Марица”- област Пловдив.
 11. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 26.91 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Скутаре, Община “Марица”- област Пловдив.
 12. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 66915.502.1120 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Скутаре, Община “Марица”- област Пловдив.
 13. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 66915.502.1648 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Скутаре, Община “Марица”- област Пловдив.
 14. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 03836.44.12 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Бенковски, Община “Марица”- област Пловдив.
 15. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 501.210 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Радиново, Община “Марица”- област Пловдив.
 16. Продажба на ПИ № 38950.501.457, частна общинска собственост на собственика на законно построена жилищна сграда по кадастрална карта и кадастрални регистри на с.Костиево, област Пловдив.
 17. Учредяване право на строеж върху общински урегулирани поземлени имоти в полза на лица с установени жилищни нужди./с. Радиново –Анета и Георги Чолакови/.
 18. Учредяване право на строеж върху общински урегулирани поземлени имоти в полза на лица с установени жилищни нужди./ с. Радиново – Петър и Варта Кардашева/.
 19. Откриване на процедура по промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот № 78080.142.137 - публична общинска собственост по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Царацово, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-78 от 05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 20. Откриване на процедура по промяна на характера на собствеността от публична в частна общинска собственост на поземлен имот с идентификатор № 66915.502.569, поземлен имот № 66915.502.645 и построените в имотите сгради по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Скутаре, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36 от 06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 21. Откриване на процедура по извършване на разделяне на поземлен имот с идентификатор № 87669.1.15 (стар идентификатор № 87669.1.2) – публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ясно поле, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-63/19.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед № КД-14-16-1125/04.06.2010 г. на Началника на СГКК-Пловдив.
 22. Откриване на процедура по извършване на разделяне на поземлен имот с идентификатор № 66915.12.379 (стар идентификатор № 66915.12.104) – частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Скутаре, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед № 18-1661-01.03.2016 г. на Началника на СГКК-Пловдив.
 23. Откриване на процедура по извършване на съединяване на ПИ № 51.18 с ПИ № 78080.51.19 – публична общинска собственост по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Царацово, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед  № РД-18-78 от 05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 24. Вземане на решение за закупуване на сграда с предназначение „Масивна жилищна сграда- еднофамилна” с идентификатор 11845.502.522.1 със ЗП 88 кв.м., построена въз основа на отстъпено право на строеж върху общинско дворно място в с. Войводиново, Община Марица, област Пловдив, разположена в поземлен имот с идентификатор 11845.502.522 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-99/12.11.2008 г. на Изп.директор на АГКК-София, (ст.идент. УПИ VІІ-522, кв.45 по ЗРП), с адрес на сградата: с. Войводиново, ул. „Александър Стамболийски” № 11 при условията на чл. 66 ал. 1 от Закона за собствеността .
 25. Вземане на решение за закупуване на сгради с предназначение „Селскостопанска сграда“ с идентификатор 17806.501.894.1 със ЗП 170кв.м., 17806.501.894.3 със ЗП 9кв.м, 17806.501.894.5 със ЗП 12кв.ч и 17806.501.894.6 със ЗП 170кв.м, построени върху общинско дворно място в с. Граф Игнатиево, Община „Марица“, област Пловдив, с идентификатор 17806.501.894 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-4/22.01.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, с адрес на сградите: с. Граф Игнатиево, ул. „Нарцис“ № 2 при условията на чл. 66 ал. 1 от Закона за собствеността.
 26. Включване на полските пътища и напоителни канали – публична общинска собственост на Община „Марица“ в масиви за ползване за сключени споразумения/разпределения за стопанската 2017/2018 година.
 27. Отстъпване на безвъзмездно право на ползване на помещения, частна общинска собственост в полза на ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЧИСТА МАРИЦА“.
 28. Разрешение изработване проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план (ПП) в обхвата на  поземлeн имот с идентификатор № 38950.65.480 в м. ”Русавов гьол” по кадастралната карта на с.Костиево, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ с отреждане на урегулиран поземлен имот за складово-производствена дейност.
 29. Разрешение изработване проект на изменение ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план (ПП) в обхвата на УПИ 101 028-агрокомплекс, склад за фураж и компоненти за него, ветеринарна и агроаптека и поземлeни имоти с идентификатори № 73242.101.23 и № 73242.101.24 в м.”Гарваница” по кадастралната карта на с.Труд, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ с отреждане на УПИ за производствени и складови дейности и обществено и делово обслужване.
 30. Разрешение изработване проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план (ПП) в обхвата на  поземлeн имот с идентификатор № 7361.19 в м.”Герена” по кадастралната карта на с.Труд, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ с отреждане на урегулиран поземлен имот за жилищно строителство и обществено обслужващи дейности.
 31. Разрешение изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ и ПУП – Парцеларен план /ПП/ в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 73242.63.25 в м. „Герена“ по кадастралната карта на с. Труд, Община „Марица“, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ с отреждане на УПИ за жилищно строителство, обществено обслужващи дейности.
 32. Разрешение изработване проект на изменение на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на УПИ 122.186-производствена и складова дейност, обществено и делово обслужване, УПИ 122.187-производствена и складова дейност, обществено и делово обслужване и поземлени имоти с идентификатори № 7122.88, № 78080.122.189, № 78080.54.189 и № 78080.54.181 в м.”Четири могили” по кадастралната карта на с.Царацово, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ с отреждане на един урегулиран поземлен имот за производствена и складова дейност, обществено и делово обслужване.
 33. Разрешение изработване на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлени имоти с идентификатори № 03839.24.77 и част от поземлени имоти с идентификатори № 03839.24.73 и № 03839.28.33, м.”Памуковица” по кадастралната карта на с.Бенковски, Община „Марица”, Пловдивска област представляващ земеделска земя за процедура по включване отново с решение на Комисията за земеделските земи на изключени от границите на ЗРП на населените места по силата на различни административни актове по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.
 34. Разрешение изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ и ПУП – Парцерален план /ПП/ в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 61412.13.62 в м. „Маюков Алчак“ по кадастралната карта на с. Радиново, Община „Марица“, Пловдивска област за процедура по промяна предназаначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ с отреждане на урегулиран поземлен имот за складово-производствена дейност.
 35. Предложение за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 527-Смф (смесена многофункционална устройствена структурна единица/зона) в обхвата на поземлени имоти с идентификатори № № 62858.18.98-частен имот, 62858.19.191 и част от поземлени имоти с идентификатори 62858.18.185, 62858.18.186, 62858.18.187, 62858.18.188-обслужващи полски пътища по кадастралната карта на с.Рогош, местност “Аврамица“, Община „Марица“, област Пловдив, които от структурна единица 513-Тп (жилищна устройствена структурна единица/зона) преминават към структурна единица 527-Смф.
 36. Одобрение на проект за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо част от нова структурна единица 649-Смф по Общ устройствен  план /ОУП/ на Община „Марица“ по кадастралната карта на с.Калековец, местност „Баткъните“, Община „Марица“. Разрешение за изработване на ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура на поземлен имот с идентификатор № 35300.2.141, м.”Баткъните” по кадастралната карта на с.Калековец, Община „Марица”, Пловдивска област, представляващи земеделска земя за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за изграждане на обект: „Търговска, складова и обслужваща дейност“.
 37. Предложение за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 154-Мж (жилищна устройствена структурна единица/зона) в обхвата на поземлени имоти с идентификатори № 38950.5.619, част от поземлени имоти с идентификатори  №38950.5.619 и №38950.5.619 по кадастралната карта на с.Костиево, местност “Стари лозя“, Община „Марица“, област Пловдив, във връзка с осъществяване на инвестиционно намерение на общината.
 38. Предложение за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 312-Мж (жилищна устройствена структурна единица/зона) в обхвата на поземлени имоти с идентификатори № 39918.5.88 и част от поземлен имот с идентификатор  № 39918.5.11 по кадастралната карта на с.Крислово, местност “Зайковица“, Община „Марица“, област Пловдив, във връзка с осъществяване на инвестиционно намерение на общината.
 39. Одобрение на проект за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица“, касаещо образуване на нова структурна единица 650-Тжф /устройствена структурна единица/зона за животновъдни ферми/ по Общ устройствен план / ОУП/ на Община „Марица“ по кадастралната карта на с. Манолско Конаре, местност „Башовете“, Община „Марица“. Разрешение за изработване на ПУП – План за улична регулация и застрояване /ПРЗ/ и ПУП – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура на поземлен имот с идентификатор № 47133.16.31 /бивши поземлени имоти с идентификатори № 47133.16.3 и № 47133.16.4/, м. „Башовете“ по кадастралната карта на с. Манолско Конаре, Община „Марица“, Пловдивска област, представляващи земеделска земя за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за изграждане на обект: „Животнодъдна ферма“.
 40. Одобряване на ПУП – Парцеларен план за обект: „Реконструкция на довеждаща улица и път до „Археологичен комплекс Малтепе“, землище с. Маноле, Община „Марица“, Област Пловдив.
 41. Одобряване на ПУП - Парцеларен план за елемент на техническата инфраструктура, в обхвата на Южен околовръстен път на с.Радиново в I-ви участък: от км 0+000 до км 2+030.73, отводнителен канал и три водостока, и във II-ри участък: от км 2+030,73 до км 3+645, по КК на с.Радиново, община „Марица“, област Пловдив“.
 42. Одобряване на проект на ПУП – Парцеларен план (ПП) на трасе на кабелна линия Н.Н. от нов кабелен разпределителен шкаф КРШ F4 до електромерно табло тип ТЕПО 2Т 1М ЧП Б+ монатирано на имотната граница на имот № 62858.19.77 по кадастралната карта на с.Рогош, по следата на вариант единствен,  нанесен върху приложения проект на ПУП-ПП.
 43. Одобряване на проект ПУП - Парцеларен план за обект: „УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД PE-HD ф110 с L=332м“, за нуждите на имот с идентификатор 78080.93.277 (УПИ 93.277). Захранването е от съществуващ водопровод в ПИ 34.297 по КК на с.Бенковски. Уличният водопровод преминава през имоти 34.297, 34.298 /с.Бенковски/, 94.266, 93.267, 93.268 и 93.279 /с.Царацово/, общ. Марица по следата на вариант единствен, нанесен върху приложения проект на ПУП-ПП, във връзка с искане от „МВБ ТРАК ЕНД БЪС БЪЛГАРИЯ“АД, ЕИК 202377190 с вх. № 53-01-445(2) от 31.07.2017 г.
 44. Приемане и одобряване на Схема за временно разполагане на: „Автомат за топли напитки” в УПИ II – Парк, поликлиника и кметство /съответстващ на поземлен имот с идентификатор №73242.501.785, по КККР на с. Труд/, от кв.36, по плана на с. Труд, Община „Марица”, във връзка със започване на процедура за отдаване под наем на част от общински имот.
 45. Приемане и одобряване на схема за определяне на терен за временно разполагане на: „Пчелни кошери“ в поземлен имот с идентификатор №73122.17.28, по кадастралната карта на с. Трилистник, местност „Поляната“, във връзка със започване на процедура по учредяване право на ползване върху част от общински имот.
 46. Утвърждаване на паралелки под норматив и осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за паралелките под норматив в училищата на територията на Община „Марица “ за учебната 2017/2018 година.
 47. Уточнен бюджет на Община “Марица“ към 30.06.17г.
 48. Отпускане на еднократна финансова помощ.
 49. Предложение за актуализация на бюджета на Община „Марица“ за 2017г.
 50. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

С уважение,

Гергана Трендафилова: ………………

Председател на ОбС “Марица”