Новини

Заседание на Общински съвет "Марица" 08.02.2018 г. /четвъртък/ от 10:00 часа

На 08.02.2018 г. /четвъртък/ от 10:00 часа в  сградата на Община Марица ще се проведе заседание на Общински съвет „Марица” при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Изменение на решение № 114, взето с протокол № 6 от 20.04.2017г. на Общински съвет „Марица“ – област Пловдив.
 2. Продажба на ПИ № 73122.501.332, частна общинска собственост на собственика на законно построена жилищна сграда по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Трилистник, област Пловдив.
 3. Откриване на процедура по промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор № 66915.12.397, номер по предходен план: част от ПИ № 66915.12.397 - частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Скутаре, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 4. Откриване на процедура по промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот № 17806.29.80 - частна общинска собственост по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Граф Игнатиево, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-4 от 22.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 5. Откриване на процедура по промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот № 17806.29.81 - частна общинска собственост по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Граф Игнатиево, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-4 от 22.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 6. Откриване на процедура по промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот № 17806.29.82 - частна общинска собственост по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Граф Игнатиево, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-4 от 22.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 7. Откриване на процедура по промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот № 17806.29.83 - частна общинска собственост по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Граф Игнатиево, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-4 от 22.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 8. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 35300.503.1022 в полза на лица с установени жилищни нужди.
 9. Разрешение изработване проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план (ПП) в обхвата на  поземлeн имот с идентификатор № 17806.4.5 в м.”Панорамен път” по кадастралната карта на с.Граф Игнатиево, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ с отреждане на урегулиран поземлен имот за автосалон, автосервиз и търговска дейност.
 10. Предложение за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица” касаещо разширение на структурна единица 170-Смф по кадастралната карта на с.Костиево, местност “Голяма узунюрия“, Община „Марица“, област Пловдив.
 11. Предложение за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 619-Смф (смесена многофункционална структурна единица/зона) в обхвата на поземлени имоти с идентификатор както следва: от кадастралната карта на с.Маноле - част от поземлен имот с идентификатор № 47086.18.16 – общински полски път, част от поземлен имот с идентификатор № 47086.15.50 – път от Републиканската пътна мрежа, част от поземлен имот с идентификатор № 47086.101.1 – водно течение, поземлен имот с идентификатор № 47086.20.150 – път от Републиканската пътна мрежа; от кадастралната карта на с.Рогош - поземлен имот с идентификатор № 62858.38.15 – частен поземлен имот, поземлен имот с идентификатор № 62858.38.575 – частен поземлен имот, част от поземлен имот с идентификатор № 62858.38.566 – общински полски път.
 12. Разрешение изработване проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план (ПП) в обхвата на  поземлeн имот с идентификатор № 73242.101.50 в м.”Гарваница” по кадастралната карта на с.Труд, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ с отреждане на урегулиран поземлен имот за производствено-складова и обществено обслужващи дейности.
 13. Разрешение за изработване на проект на ПУП – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ - Парцеларен план /ПП/ в обхвата на поземлени имот с идентификатор № 73242.210.14 в м. „Тайталийски герен“ по кадастралната карта на с. Труд, Община „Марица“, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ с отреждане на урегулиран поземлен имот за изграждане на обект: „Крайпътен комплекс“, заведение за бързо хранене, ТИР паркинг, магазини“.
 14. Одобрение на проект за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 190-Псп по Общ устройствен  план /ОУП/ на Община „Марица“ по кадастралната карта на с.Царацово, местност „Клиси пара“, Община „Марица“.

Разрешение за изработване на ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура на поземлени имоти с идентификатори № 78080.67.24, № 78080.67.25  и № 78080.67.26, м.”Клиси пара” по кадастралната карта на с.Царацово, Община „Марица”, Пловдивска област, представляващи земеделска земя за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и отреждане на урегулирани поземлени имоти с отреждане за складово-производствена дейност и ОДО.

 1. Предложение за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица” касаещо разширение на структурна единица 196-Смф (смесена многофункционална структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Царацово, местност “Есьовица“, Община „Марица“, област Пловдив.
 2. Предложение за допълнение на Решение №362 взето с протокол №14 от 19.12.2017г., касаещо даване на предварително съгласие по чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ и чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ за изработване на ПУП-Парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура по кадастралната карта на с.Рогош, община „Марица“, местност „Лозята“ за ПИ № 62858.28.80 представляващ земеделска земя за процедура по промяна предназначението и определяне на срок на валидността му.
 3. Одобрение на проект за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 415-Псп ( складово производствена структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Войводиново, местност „Вельовица“, Община „Марица“.

Разрешение за изработване изменение на ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура в поземлени имоти с идентификатори  №№ 11845.27.12, 11845.27.18 и  11845.27.62 в м.”Вельовица“ по кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област, представляващи земеделска земя за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за изграждане на обекти за производствени и складови дейности, в т.ч. дейности свързани с преработка на селскостопанска промишленост, производство и преработка на хранителни продукти и др.

 1. Разрешение изработване проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлeни имоти с идентификатори № 47086.501.89 и № 47086.501.92, публична общинска собственост по кадастралната карта на с.Маноле, Община „Марица”, Пловдивска област.
 2. Одобрение на проект за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 504-Смф по Общ устройствен  план /ОУП/ на Община „Марица“ по кадастралната карта на с.Трилистник, местност „Долна поляна“, Община „Марица“.

Разрешение за изработване на ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура на поземлен имот с идентификатор № 73122.16.143, м.”Долна поляна” по кадастралната карта на с.Трилистник, Община „Марица”, Пловдивска област, представляващи земеделска земя за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за включване в строителните граници на населеното място и отреждане на урегулирани поземлени имоти с жилищно строителство и ОДО.

 1. Разрешение изработване проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план (ПП) в обхвата на  поземлeни имоти с идентификатори № 03839.35.107, № 03839.35.4 и № 03839.35.114, идентичен с УПИ 035006, 035007-производство и складове за строителни материали в м.”Кошутките” по кадастралната карта на с.Бенковски, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ с отреждане на нов урегулиран поземлен имот за производство и складове за строителни материали.
 2. Вземане на решение за приемане на дарение на изграден инфраструктурен обект и предоставянето му като нов публичен актив на оператора „В и К“ ЕООД гр.Пловдив за стопанисване,  поддържане и експлоатация
 3. Вземане на решение за предоставяне на публичен актив на оператора „В и К“ ЕООД гр.Пловдив за стопанисване,  поддържане и експлоатация
 4. Вземане на решение за предоставяне на публичен актив на оператора „В и К“ ЕООД гр.Пловдив за стопанисване, поддържане и експлоатация
 5. Одобряване на ПУП - Парцеларен план за елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, за обект: „Проектиране на пътища на територията на община „Марица“ в индустриална зона „Марица“ – част от „Тракия икономическа зона“- етап 5- Обслужващ път , по следите на полски път с идентификатор 35300.12.123, по плана на с.Калековец, представляващо тупик с вход –изход при републикански път II-56 «Брезово-Пловдив».
 6. Одобряване на ПУП - Парцеларен план за елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, за обект: „Проектиране на пътища на територията на община „Марица“ в индустриална зона „Марица“ – част от „Тракия икономическа зона“- етап 6- Обслужващ път , по следите на полски пътища с идентификатори 35300.10.38, 35300.9.55, 35300.8.32 по плана на с.Калековец, представляващо тупик с вход –изход при републикански път II-56 «Брезово-Пловдив».
 7. Одобряване на ПУП - Парцеларен план за елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, за обект: „Пътна връзка за ПИ 73242.21.33 през ПИ 73242.21.41, м.“Адата“ по КК на с.Труд, за осигуряване транспортен достъп до обект: „Обществено и делово обслужване“ на път II-64» /Карлово-Пловдив» при км 44+610»- дясно
 8. Представяне на Годишен доклад за дейността на Одитния комитет в Община „Марица“ 2017г. /за запознаване/.

Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.