Новини

Заседание на Общински съвет "Марица"

На 24.04.2018 г. /вторник/ от 10:00 часа в  сградата на Община Марица ще се проведе заседание на Общински съвет „Марица” при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община „Марица“.
 2. Актуализация, изменения и допълнения на „Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица“-област Пловдив за 2018 година.
 3. Изменение и допълнение на Раздел ІІІ. „Размер и местоположение на мерите и пасищата на територията на Община „Марица” от Правила за ползване на мерите, пасищата и ливадите – общинска собственост (за стопанската 2018-2019 година), приети и утвърдени с Решениe № 5, взето с протокол № 1 от 30.01.2018 г. на ОбС „Марица” – област Пловдив.
 4. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот  № 35300.6.37  и сграда с идент. 35300.6.37.1, построена в имота по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Калековец, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-13/19.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 5. Продажба на ПИ № 35300.502.192, частна общинска собственост на собственика на законно построена жилищна сграда по кадастрална карта и кадастрални регистри на с.Калековец, област Пловдив.
 6. Продажба на ПИ № 62858.501.2003, частна общинска собственост на собственика на законно построена жилищна сграда по кадастрална карта и кадастрални регистри на с.Рогош, област Пловдив.
 7. Продажба на ПИ № 61412.501.463, частна общинска собственост на собственика на законно построена жилищна сграда по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Радиново, област Пловдив.
 8. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот  № 66915.11.51, сграда с идент. 66915.11.51.1 и навес, построени в имота по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Скутаре, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 9. Отдаване под наем без търг или конкурс на част от недвижим имот – общинска собственост, с цел осъществяване на здравни услуги.
 10. Откриване на процедура по отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на самостоятелни обекти - част от нежилищна сграда в с. Манолско Конаре, Община “Марица” – област Пловдив, с цел осъществяване на здравни услуги.
 11. Откриване на процедура по отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на самостоятелни обекти - част от нежилищна сграда в с. Ясно поле, Община “Марица” – област Пловдив, с цел осъществяване на здравни услуги.
 12. Откриване на процедура по отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на самостоятелен обект - част от нежилищна сграда в с. Ясно поле, Община “Марица” – област Пловдив, с цел осъществяване на здравни услуги.
 13. Отстъпване на безвъзмездно право на ползване върху сграда с идентификатор 66915.502.1727.4 и  сграда с идентификатор 66915.502.1727.5  на Народно читалище „Светлина-1927” - с. Скутаре.
 14. Предложение за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица” касаещо разширение на структурна единица 115-Жм (жилищна структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Бенковски, местност “Двата Уврата“, Община „Марица“, област Пловдив.
 15. Предложение за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица” касаещо разширение на структурна единица 619-Смф (смесена многофункционална структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Маноле, местност “Юрта“, Община „Марица“, област Пловдив.
 16. Предложение за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица” касаещо разширение на структурна единица 611-Жм (жилищна структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Манолско Конаре, местност “Делника“, Община „Марица“, област Пловдив.
 17. Разрешение изработване проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 11845.7.7 в м.”Полук Тарла” по кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за изграждане на складово производствени дейности.
 18. Разрешение изработване проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлeн имот с идентификатор № 11845.10.8 в м.”Кара Топрак” по кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за изграждане на склад за промишлени стоки.
 19. Разрешение изработване проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлeн имот с идентификатор № 11845.10.9 в м.”Кара Топрак” по кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за изграждане на склад за промишлени стоки.
 20. Разрешение изработване проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 66915.30.27 в м.”Узун Гьол” по кадастралната карта на с.Скутаре, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за производствени и складови дейности.
 21. Разрешение изработване проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлeн имот с идентификатор № 69874.69.1 в м.”Граждански път” по кадастралната карта на с.Строево, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за производствени и складови дейности, обществено и делово обслужване.
 22. Предложение за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица” касаещо разширение на структурна единица 137-Смф (смесена многофункционална структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Радиново, местност “Край село“, Община „Марица“, област Пловдив.
 23. Предложение за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица” касаещо разширение на структурна единица 258-Псп (складово производствена структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Строево, местност “Памуците“, Община „Марица“, област Пловдив.
 24. Разрешение изработване проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлeн имот с идентификатор № 73242.65.6 в м.”Герена” по кадастралната карта на с.Труд, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за производствени и складови дейности и обществено и делово обслужване.
 25. Разрешение изработване проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлeн имот с идентификатор № 73242.51.28 в м.”Ралчовица” по кадастралната карта на с.Труд, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ като разширение на УПИ 51.119-производство на подправки и добавки за хранително-вкусовата промишленост и складове с отреждане на нов урегулиран поземлен имот без промяна на отреждането.
 26. Разрешение изработване проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлeн имот с идентификатор № 78080.112.325 в м.”Юртови” по кадастралната карта на с.Царацово, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ от който се нов урегулиран поземлен имот с отреждане за складова база.
 27. Предложение за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица” касаещо разширение на структурна единица 236-Смф (смесена многофункционална устройствена структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Труд, местност “Герена“, Община „Марица“, област Пловдив.
 28. Предложение за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица” касаещо разширение на структурна единица 239-Смф (смесена многофункционална устройствена структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Труд, местност “Кошовете“, Община „Марица“, област Пловдив.
 29. Предложение за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица“ касаещо разширение на структурна единица 518-Смф /смесена многофункционална структурна единица/зона/ по кадастралната карта на с. Рогош, местност „Аврамица“, Община „Марица“, област Пловдив.
 30. Одобрение на проект за ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – пътна връзка до УПИ 2.251-склад за зърно и навес за селскостопанска техника по път II – 56 „Брезово-Пловдив“ при км85+680 вдясно, местност „Баткъните“ по кадстралната карта на с. Калековец, Община „Марица“.
 31. Одобряване на ПУП - Парцеларен план за елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, за обект: Изменение на ПУП-Парцеларен план за обект: „Реконструкция и разширение на Голямоконарско шосе“ в частта му, на територията на община Марица, в обхвата на поземлени имоти с идентификатори №№ 78080.101.358; 78080.101.360; 78080.134.349; 78080.134.346; 78080.94.86 ; 78080.94.6, в землището на с.Царацово, община „Марица“
 32. Одобряване на ПУП - Парцеларен план за елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, за обект: „Проектиране на пътища на територията на община „Марица“ в индустриална зона „Марица“ – част от „Тракия икономическа зона“- етап 2- Обслужващ път , по следите на полски пътища с идентификатори 78080.28.70, по плана на с.Царацово, свързващо улица от с.Царацово с общински път №2 чрез пътно кръстовище при км 0+140;
 33. Разрешение за изработването на ПУП - Парцеларен план на довеждащ път и техническа инфраструктура за имот с идентификатор 11845.28.12 в землището на с.Войводиново- община Марица, за обект: „СКЛАД ЗА ПЕРИЛНИ И ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ В УПИ 028012“- за търговски и почистващи дейности-масив 28.С обхват на ПУП-ПП – поземлени имоти с идентификатори: полски път с идентификатор 11845.27.50;  от север част от общински път Пловдив-Войводиново; от изток части от поземлени имоти с идентификатори 11845.26.43, 11845.26.33 и 11845.26.34; на юг до южна граница на ПИ 28.12; на запад поземлени имоти с идентификатори 11845.28.12. и 11845.28.11.
 34. Одобряване на проект на ПУП – Парцеларен план (ПП) на трасе на кабелна линия Н.Н. от разпределителна уредба ниско напрежение на БКТП „Колос“ до ново електромерно табло ТЕПО монтирано на имотната граница на УПИ 59.103-производствена и складова дейност / ПИ №11845.59.103, местност „Баш пара“, по кадастралната карта на с.Войводиново, по следата на вариант единствен, нанесен върху приложения проект на ПУП-ПП.
 35. Принципно съгласие за стартиране на процедура за промяна на предназначението на УПИ I – училище, кв. 3 по плана на с. Рогош, за дейност различни от образователни, здравни, социални или хуманитарни дейности.
 36. Приемане на Годишен доклад за 2017г. за напредъка по изпълнението на дейностите в „План за действие на Община „Марица“ в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация“ за периода 2014-2020г.
 37. Одобряване на Годишен доклад за наблюдение и изпълнение на Общински план за развитие на Община „Марица“ /2014-2020/за 2017г.
 38. Приемане на Общинска програма за детето – община „Марица“ за 2018г.
 39. Приемане на Отчет за изпълнението на Годишен план-програма за развитие на социалните услуги на територията на Община „Марица“, Област Пловдив за 2017-2018г. и приемане на Годишен план-програма за развитие на социалните услуги на територията на Община „Марица“, Област Пловдив за 2018-2019г.
 40. Бюджетна прогноза за периода 2019-2021г. на Община „Марица“.
 41. Предоставяне на еднократна финансова помощ на деца сираци абитуриенти, без един или двама родители с постоянен адрес в Община „Марица“.
 1. Молба относно финансово подпомагане на лицето Пламен Емилов Емилов – състезател по спортна стрелба.
 2. Допълнително възнаграждение на председателя на общински съвет, кмет на община и кметове на кметства.
 3. Поемане на дългосрочен общински дълг, чрез емисия на общински ценни книжа – облигации, при условията на частно предлагане.
 4. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

Забележка:

         Поради липса на кворум на ПК „Общинска собственост“, ПК „Европейски политики“ и ПК „Бюджет и финанси“ , предлагам на Вашето внимание следните докладни, които ще бъдат  предложени за включване от вносителя им на заседанието на Общински съвет „Марица“, което ще се проведе на 24.04.18г./вторник/

 1. Допълнение в “Тарифа за началния размер на наема за помещения и терени общинска собственост по категория на населените места в Община “Марица”, област Пловдив”, представляваща Приложение №1 към Методика за определяне на началния размер на наемните цени за помещения и терени общинска собственост на Община “Марица” /Приета с Решение № 228, взето с протокол №13 от 22.11.2012г. на ОбС “Марица“/
 2. Откриване на процедура по отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на самостоятелен обект – публична общинска собственост ( Здравната служба) в с. Строево, Община “Марица” – област Пловдив, с цел осъществяване на здравни услуги.
 3. Създаване на самостоятелно звено за подпомагане работата на общински съвет и на неговите комисии и промяна в структурата и числеността на Дейност „Общинска администрация“ при Община „Марица“ – област Пловдив.

 

 

С уважение,

Гергана Трендафилова: ………………

Председател на ОбС “Марица”