Новини

Заседание на Общински съвет "Марица"

На 13.08.2018 г. /понеделник/ от 10:00 часа в  сградата на Община Марица ще се проведе заседание на Общински съвет „Марица” при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Наредба за изменение и допълнение на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”.
 2. Упълномощаване на представителя на Община „Марица” в Общото събрание на акционерите на дружеството на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Пловдив” АД за участие в извънредно общо събрание на акционерите, свикано за 14.08.2018 г. от 11.00 ч и гласуване по дневния ред.
 3. Актуализация, изменения и допълнения на „Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица” – област Пловдив за 2018 година”.
 4. Изменение и допълнение на Раздел ІІІ. „Размер и местоположение на мерите и пасищата на територията на Община „Марица” от Правила за ползване на мерите, пасищата и ливадите – общинска собственост (за стопанската 2018-2019 година), приети и утвърдени с Решениe № 5, взето с протокол № 1 от 30.01.2018 г. на ОбС „Марица” – област Пловдив.
 5. Отмяна на решение № 357, взето с протокол № 12 от 04.11.2016 г. на Общински съвет „Марица”-Пловдив за учредяване право на строеж на Светла Илиева Манолова от с. Калековец върху общински урегулиран поземлен имот № 35300.503.624 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калековец.
 6. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 17806.501.1659 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Граф Игнатиево, Община “Марица”- област Пловдив.
 7. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 17806.501.1660 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Граф Игнатиево, Община “Марица”- област Пловдив.
 8. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот с идентификатор № 6.15 – частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-99 от 12.11.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 9. Продажба на имот, частна общинска собственост на собственика на законно построена сграда по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Труд, област Пловдив.
 10. Продажба на ПИ № 11845.502.517, частна общинска собственост на собственика на законно построена жилищна сграда по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Войводиново, област Пловдив.
 11. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 12019.501.621 по КК на с. Войсил в полза на лица с установени жилищни нужди.
 12. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 12019.501.689 по КК на с. Войсил в полза на лица с установени жилищни нужди.
 13. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 21169.9.79 в полза на лица с установени жилищни нужди/с. Динк/.
 14. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 21169.9.80 в полза на лица с установени жилищни нужди/с. Динк/.
 15. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 66915.502.597 с.Скутаре за построяване на втора жилищна сграда.
 16. Приемане на решение за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост – за поставяне на преместваем обект – БАНКОМАТ в сградата на кметство с. Бенковски, община „Марица”, Област Пловдив.
 17. Приемане на решение за отдаване под наем на част от терен - публична общинска собственост за поставяне на преместваем обект „Банкомат“ в сградата на кметство с. Маноле, община „Марица”, Област Пловдив.
 18. Откриване на процедура по отдаване под наем, чрез публичен явен търг, за срок от 10 /десет/ години на част от oбщински имот, представляваща терен за разполагане на преместваем обект - „Павилион – офис за търговска дейности” с. Радиново, Община „Марица“ – област Пловдив, в североизточната част на имот с идентификатор  ПИ № 61412.501.142, по КК и КР на с. Радиново.
 19. Откриване на процедура по извършване на разделяне на поземлен имот с идентификатор № 47086.65.2 (номер по предходен план 000840) – частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Маноле, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 20. Изменение на Решение № 82, взето с протокол № 4 от 07.04.2015г. на Общински съвет „Марица“ – област Пловдив.
 21. Вземане на решение за определяне на имотно обезщетение с общински поземлен имот.
 22. Съгласие Община „Марица” да придобие безвъзмездно право на управление за срок от 10 години на недвижима културна ценност с категория „национално значение“ - антична гробница с идентификатор ПИ № 69874.501.266.2 с НТП „Култова, религиозна сграда“ – държавна собственост, разположена в ПИ № 69874.501.266 с НТП „Обществен селищен парк, градина“, по КККР на с. Строево, публична общинска собственост за осъществяване на дейности, свързани с опазването и представянето на културната ценност.
 23. Откриване на процедура по отдаване под наем, чрез публичен явен търг, за срок от 10 /десет/ години на част от oбщински имот, представляваща терен за разполагане на преместваем обект - „Павилион за търговска дейност” / Кафе - аператив/ с. Калековец, Община „Марица“ – област Пловдив, в имот публична общинска собственост с идентификатор № 35300.502.493, по КК и КР на с. Калековец.
 24. Вземане на решение за закупуване на сгради с предназначение „Селскостопанска сграда” с идентификатор 17806.501.894.1 със ЗП 170 кв.м., 17806.501.894.6 със ЗП 170 кв.м., построени върху общинско дворно място в с. Граф Игнатиево, Община Марица, област Пловдив, с идентификатор 17806.501.894 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-4/22.01.2009 г. на Изп.директор на АГКК-София, с адрес на сградите: с. Граф Игнатиево, ул. „Нарцис” № 2 при условията на чл. 66 ал. 1 от Закона за собствеността
 25. Одобрение на проект за ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – пътна връзка за УПИ 29.35 – социални и обществени дейности – спортен терен и детски площадки, местност „Дренков бяст“ в дясно при км. 6+235 на път ІІІ-805 „Пловдив-Съединение“ по кадастралната карта на с.Бенковски, Община „Марица“.
 26. Заявление от Рангел Иванов Христев и Недялка Иванова Саул за разрешение изработване проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 11845.12.32 в м.”Рошови тирове ” по кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за търговски, складови и обществено обслужващи дейности.
 27. Одобряване на проект на ПУП – Парцеларен план (ПП) на трасе на подземна оптична кабелна мрежа в индустриална зона Радиново – отклонение за „Хюманита“ АД в УПИ II-31 стопанска дейност, масив 36, преминаваща през имоти №18.69, 18.183, 18.197, 18.198, 18.199, 21.187, по КК на с. Радиново и имоти № 36.130, 36.158, 36.159, 36.293, 36.305 по КК на  с.Бенковски , община „Марица“, по следата на вариант единствен, нанесен върху приложения проект на ПУП-ПП.
 28. Заявление от Петър Стоев Георгиев за одобрение на проект за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 219-Смф (смесена многофункционална устройствена структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Маноле, местност „Юрта“, Община „Марица“. Разрешение за изработване изменение на ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура в поземлен имот с идентификатор  №  19.10 в м.”Юрта“ по кадастралната карта на с.Маноле, Община „Марица”, Пловдивска област, представляващи земеделска земя за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за производствено-складови дейности и обществено обслужващи дейности – за вулканизатор и офис.
 29. Заявление от „ГАРАНТ 99 ЕООД за одобрение на проект за изменение  на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 196-Псп (складово-производствена устройствена структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Царацово, местност „Юрушките - юг“, Община „Марица“. Разрешение за изработване изменение на ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура в поземлени имоти с идентификатори  № 78080.18.25 и № 78080.18.26 в м.” Юрушките - юг“ по кадастралната карта на с.Царацово, Община „Марица”, Пловдивска област, представляващи земеделска земя за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за производствени и складови дейности и сгради с обществено обслужващи дейности.
 30. Заявление от Румяна Петрова Копринкова за разрешение изработване проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлeн имот с идентификатор № 7364.3 в м.”Герена” по кадастралната карта на с.Труд, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за жилищно строителство и сгради с обществено обслужващи дейности.
 31. Заявление от Ася Иванова Караминчева за разрешение изработване проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлeн имот с идентификатор № 73225.114 в м.”Кошовете” по кадастралната карта на с.Труд, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за складова база за селскостопанска продукция и техника.
 32. Заявление от Николай Иванов Павлов за одобрение на проект за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 258-Псп (складово-производствена устройствена структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Строево, местност „Памуците“, Община „Марица“. Разрешение за изработване изменение на ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура в поземлен имот с идентификатор № 69874.118.12 в м.”Памуците“ по кадастралната карта на с.Строево, Община „Марица”, Пловдивска област, представляващи земеделска земя за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за производствени и складови дейности и обществено обслужващи дейности.
 33. Разрешение изработване на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор № 136.91, м.”Капиница” по кадастралната карта на с.Строево, Община „Марица”, Пловдивска област представляващ земеделска земя за процедура по включване отново с решение на Комисията за земеделските земи на изключени от границите на ЗРП на населените места по силата на различни административни актове в съответствие с чл.38 от ППЗОЗЗ.
 34. Заявление от Пламен Стефанов Гаргов за одобрение на проект за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица“,касаещо разширение на структурна единица 236-Смф (смесена многофункционална устройствена структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Труд,местност „Герена“,Община „Марица“.Разрешение за изработване изменение на ПУП-План за улична регулация (ПУР),ПУП-План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП –Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура в поземлени имоти с идентификатори №73242.68.14 и №73242.68.15 в м.“Герена“ по кадастралната карта на с.Труд ,Община „Марица“,Пловдивска област,представляващи земеделска земя за процедура по промяна предназначението съобразна изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждаване на урегулиран поземлен имот за производствено –складови дейности и обществено обслужващи дейности-открит автосалон за около 20 броя автомобили и офис.
 35. Заявление от „БОЛГАР АГРО - 84“ ЕООД за разрешение изработване проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на част от поземлeн имот с идентификатор № 73150.9 в м.”Ганчовица” по кадастралната карта на с.Труд, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за производствени и складови дейности, ООД.
 36. Заявление от Марияна Иванова Димова, Димчо Георгиева Димова и Марин Апостолов Манчев за одобрение на проект за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 332-Жм (жилищна структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Строево, местност „Капиница“, Община „Марица“. Разрешение за изработване изменение на ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура в поземлени имоти с идентификатори  № 69874.132.4 и № 69874.132.6-частна собственост и част от поземлен имот с идентификатор № 69874.132.6-публична общинска собственост, общински полски път в м.”Капиница“ по кадастралната карта на с.Строево, Община „Марица”, Пловдивска област, представляващи земеделска земя за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на урегулирани поземлени имоти за жилищно застрояване.
 37. Заявление от „УЕЙСТ КОНСУЛТ“ ЕООД за разрешение изработване проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план (ПП) в обхвата на поземлeн имот с идентификатор № 0344.12 в м.”Алчака” по кадастралната карта на с.Бенковски, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за производствена, складова, търговски и обществено обслужваща дейност.
 38. Откриване на процедура по избор на съдебни заседатели при Районен съд гр. Пловдив с мандат 2019-2023г.
 1. Разкриване на пета група за целодневна организация на обучение и една яслена група към ДГ „Пролет“ – с. Рогош, община „Марица“.
 2. Утвърждаване на паралелки под норматив и осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по стандарти за съответната дейност в неспециализираните училища на територията на Община „Марица “ за учебната 2018/2019 година.
 3. Издаване на запис на заповед от Община „Марица“ в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по Договор №16/07/2/0/00395 от 27.06.2018 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за Проект „Рехабилитация и реконструкция на водопроводната мрежа в с.Граф Игнатиево, общ. „Марица”, сключен между Община „Марица“ и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
 4. Упълномощаване на Кмета на Община “Марица“ за издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на околната среда и водите – Управляващ орган по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансовото плащане по проект № BG16M1OP002-2.005-0002 „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци на територията на община Марица“, финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“, Приоритетна ос 2 „Отпадъци“.
 5. Предложение за отпускане на временен безлихвен заем за изпълнение на проект № BG16M1OP002-2.005-0002 „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци на територията на община Марица“.
 6. Уточнен бюджет на Община „Марица” към 30.06.2018 г. /за запознаване/
 7. Допълнителни възнаграждения на председател на общински съвет, кмет на община и кметове на кметства
 1. Предложение за актуализация на бюджета на Община „Марица“ за 2018г.
 2. Вземане на решение за придобиване чрез покупко-продажба на поземлен имот с пълен идентификатор 11845.22.4 /едно едно осем четири пет точка две точка четири/ с площ 3 000 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Войводиново, област Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-99 от 12.11.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, собственост на Мария Вълкова Христозова
 3. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

С уважение,

Георги Какалов: ………………

Зам.Председател на ОбС “Марица