Новини

Заседание на Общински съвет "Марица"

На 20.09.2018 г. /четвъртък/ от 10:00 часа в  сградата на Община Марица ще се проведе заседание на Общински съвет „Марица” при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

 1. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на община „Марица“ – Пловдив
 2. Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”.
 3. Актуализация, изменения и допълнения на „Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица” – област Пловдив за 2018 година”.
 4. Отмяна на решение № 123, взето с протокол № 6 от 20.04.2017 г. на Общински съвет „Марица”-Пловдив за учредяване право на строеж на Иван Михайлов Рашков и Наска Емилова Рашкова от с. Динк върху общински урегулиран поземлен имот № 21169.501.397 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Динк.
 5. Отмяна на решение № 138, взето с протокол № 5 от 27.05.2014 г. на Общински съвет „Марица”-Пловдив за учредяване право на строеж на Силвия Димчева Данкова от с. Войсил върху общински урегулиран поземлен имот № 12019.501.660 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Войсил.
 6. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 12019.501.668 по КК на с. Войсил в полза на лица с установени жилищни нужди.
 7. Учредяване на допълнително право на строеж за промяна по време на строителство на жилищна сграда върху общински урегулиран поземлен имот № 38950.502.935 с.Костиево.
 8. Продажба на ПИ № 11845.502.889, частна общинска собственост на собственика на законно построена жилищна сграда по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Войводиново, област Пловдив.
 9. Откриване на процедура по продажба на сграда с идентификатор № 613.46.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Труд, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-76 от 20.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 10. Продажба на имот № 73242.501.1230, частна общинска собственост на собственика на законно построена жилищна сграда по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Труд, област Пловдив.
 11. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 21169.9.54 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Динк, Община “Марица”- област Пловдив.
 12. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 21169.9.83 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Динк, Община “Марица”- област Пловдив.
 13. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 21169.9.84 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Динк, Община “Марица”- област Пловдив.
 14. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 21169.9.85 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Динк, Община “Марица”- област Пловдив.
 15. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 21169.9.86 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Динк, Община “Марица”- област Пловдив.
 16. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 21169.9.87 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Динк, Община “Марица”- област Пловдив.
 17. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 21169.9.88 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Динк, Община “Марица”- област Пловдив.
 18. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 144.368 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Царацово, Община “Марица”- област Пловдив.
 19. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 501.1280 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Царацово, Община “Марица”- област Пловдив.
 20. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 501.1281 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Царацово, Община “Марица”- област Пловдив.
 21. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 501.1283 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Царацово, Община “Марица”- област Пловдив.
 22. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 501.1284 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Царацово, Община “Марица”- област Пловдив.
 23. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 501.1285 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Царацово, Община “Марица”- област Пловдив.
 24. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 501.1286 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Царацово, Община “Марица”- област Пловдив.
 25. Откриване на процедура по промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор № 17806.30.63, образуван от поземлен имот с идентификатор № 17806.30.51 - публична общинска собственост по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Граф Игнатиево, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-4 от 22.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 26. Откриване на процедура по извършване на разделяне на поземлен имот с идентификатор № 66915.12.396 (стар идентификатор № 66915.12.379; номер по предходен план: част от 12.379) – частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Скутаре, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 27. Приемане на решение за отдаване под наем на част от терен - публична общинска собственост за поставяне на преместваем обект „Банкомат“ в сградата на кметство с. Строево, община „Марица”, Област Пловдив.
 28. Предложение за изменение на т. 18. “Кафе Автомати”, в РАЗДЕЛ V- “Други” от “Тарифа за началния размер на наема за помещения и терени общинска собственост по категория на населените места в Община “Марица”, област Пловдив”, представляваща Приложение № 1 към Методика за определяне на началния размер на наемните цени за помещения и терени общинска собственост на Община “Марица” /Приета с Решение № 228, взето с протокол № 13 от 22.11.2012г., последно изм. с Решение № 3, взето с протокол № 1 от 30.01.2018 г. /
 29. Вземане на решение за придобиване чрез покупко-продажба на сграда с предназначение жилищна сграда с идентификатор № 29235.29.147.1, със ЗП 75 кв.м., построена въз основа на отстъпено право на строеж върху общинско дворно място в с. Желязно, Община Марица, област Пловдив, в общински поземлен имот № 29235.29.147 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-90/15.12.2007 г. на Изп.директор на АГКК-София, номер по предходен план УПИ І-147, кв.10 по ЗРП, с адрес на сградата: с. Желязно, ул. „Георги Бенковски” № 6
 30. Предложение от Видка Рангелова Найденова и Стоянка Рангелова Петрова за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица” касаещо разширение на структурна единица 419-Жм (жилищна структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Войводиново, местност “Вельовица“, Община „Марица“, област Пловдив.
 31. Предложение от Красимир Тошков Минков и Нина Димитрова Гунева за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица” касаещо разширение на структурна единица 229-Псп (складово-производствена структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Труд, местност “Висината“, Община „Марица“, област Пловдив.
 32. Предложение Георги Георгиев Мукарев за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица” касаещо разширение на структурна единица 525-Тоо (терени за обществено обслужване) по кадастралната карта на с.Трилистник, местност “Горни ливади“, Община „Марица“, област Пловдив.
 33. Заявление от „СИГМАРЕФ“ ЕООД за одобрение на проект за изменение  на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 239-Смф (смесена многофункционална устройствена структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Труд, местност „Кошовете“, Община „Марица“. Разрешение за изработване изменение на ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура в поземлен имот с идентификатор  № 73242.225.11 в м.”Кошовете“ по кадастралната карта на с.Труд, Община „Марица”, Пловдивска област, представляващи земеделска земя за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за производствени и складови дейности.
 34. Заявление от „КРОМ ОЙЛ“ ЕООД за одобрение на проект за изменение  на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 518-Смф (смесена многофункционална устройствена структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Рогош, местност „Аврамица“, Община „Марица“. Разрешение за изработване изменение на ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура в поземлен имот с идентификатор № 62858.18.78 в м.”Аврамица“ по кадастралната карта на с.Рогош, Община „Марица”, Пловдивска област, представляващи земеделска земя за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за обществено обслужващи дейности.
 35. Заявление от „БРАТЯ ПАШЕВ“ ООД за одобрение на проект за изменение  на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 196-Смф (смесена многофункционална устройствена структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Царацово, местност „Есьовица“, Община „Марица“. Разрешение за изработване изменение на ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура в поземлен имот с идентификатор № 78080.24.7 в м.”Есьовица“ по кадастралната карта на с.Царацово, Община „Марица”, Пловдивска област, представляващи земеделска земя за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за „производствена, складова дейност и обществено обслужваща дейност“.
 36. Заявление от Любомир Димитров Джингаров и Борис Георгиев Семерджиев за одобрение на проект за изменение  на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 184-Жм (жилищна устройствена структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Царацово, местност „Драганица“, Община „Марица“. Разрешение за изработване изменение на ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура в поземлен имот с идентификатор № 78080.35.21 в м.”Драганица“ по кадастралната карта на с.Царацово, Община „Марица”, Пловдивска област, представляващи земеделска земя за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за „жилищно строителство“.
 37. Заявление от Георги Цветанов Атанасов за одобрение на проект за изменение  на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 516-Смф (смесена многофункционална устройствена структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Скутаре, местност „Зад вадите“, Община „Марица“. Разрешение за изработване изменение на ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура в част от поземлен имот с идентификатор № 66915.25.102 в м.”Зад вадите“ по кадастралната карта на с.Скутаре, Община „Марица”, Пловдивска област, представляващи земеделска земя за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за „жилищно строителство“.
 38. Заявление от „ВАЛКОМ ХИДРОТЕХНОЛОГИИ“ ЕООД за разрешение изработване проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлeн имот с идентификатор № 11845.7.6 в м.”Полук Тарла” по кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за складови и производствени дейности.
 39. Разрешение изработване на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ), ПУП – План за улична регулация (ПУР), и ПУП – Парцеларен план (ПП) на поземлен имот № 11845.43.26 , местност ”ТУРЛАНКИТЕ” по кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област представляващ земеделска земя за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, с цел изграждането на обект – „Жилищно застрояване“.
 40. Одобряване на проект ПУП - Парцеларен план за обект: „ВТОРОСТЕПЕННА КАНАЛИЗАЦИЯ за заустване на дъждовни и пречистени води в съществуваща канализация в ПИ с идентификатор 61412.21.6, по КК на с. Радиново, Община Марица“. Канализация ще е за нуждите на имот с идентификатор 61412.21.208 и ще преминава през ПИ 21. 214 (ПИ 21.9) – друг вид земеделска земя – общинска собственост, ПИ 21.46 – земеделска – собственост на „Сифер“, ПИ 21.212 (21.7) – нива – общинска собственост, ПИ 21.210 (21.6) – нива – общинска собственост, по следата на вариант единствен,  нанесен върху приложения проект на ПУП-ПП, във връзка с искане от „СИФЕР“ ООД ЕИК 115861564 с вх.№ 53-01-245/25.07.2018г.
 41. Одобряване на проект ПУП - Парцеларен план за обект: “ВТОРОСТЕПЕННА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА PE-HD ф90 с L=100м, за нуждите на УПИ 50.27  – производствени и складови дейности, по полски път с идентификатор 78080.142.138 по КК на с. Царацово, Община Марица“ по КК на с. Царацово, Община Марица“.
 42. Одобряване на проект на ПУП – Парцеларен план (ПП) на трасе на кабелна линия НН за електрозахранване на  „Бензиностанция, газстанция, магазин с кафе и офис“ в   УПИ 223.192-производствено-складова, търговска и обществено обслужваща дейност-бензиностанция, газстанция, магазин с кафе и офис/ПИ №73242.223.192, местност  „Кошовете“, по К.К. на с.Труд, община „Марица“, област Пловдив“, по следата на вариант единствен, нанесен върху приложения проект на ПУП-ПП. Съгласно чл.128, ал.1 от ЗУТ, парцеланият план е обявен в бр.61/24.07.2018г. на Държавен вестник.В едномесечния срок от обнародването му в Държавен вестник не са постъпили писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробния устройствен план.
 43. Предложение „АЕРКОК“ ООД за изменение  на Общ устройствен план на Община „Марица” касаещо разширение на структурна единица 521-Тжф (терени за животновъдни ферми) по кадастралната карта на с.Трилистник, местност “Поляната“, Община „Марица“, област Пловдив.
 44. Предложение от „КФ ИНВЕСТ ГРУП“ ООД за изменение  на Общ устройствен план на Община „Марица” касаещо разширение на структурна единица 527-Смф (смесена многофункционална структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Рогош, местност “Кераните“, Община „Марица“, област Пловдив.
 45. Разкриване на трета група за целодневна организация на обучение към  ДГ „Здравец”- с.Граф Игнатиево, община Марица.
 46. Процедура BG05M9OP001-1.043-МИГ – Община Марица М02  „Активно включване - младежи”. Чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ.
 47. Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г. на Община „Марица”
 48. Предложение за актуализация на бюджета на Община „Марица“ за 2018г.
 49. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

С уважение,

Гергана Трендафилова: ………………

Председател на ОбС “Марица”