Новини

Заседание на Общински съвет „Марица”

На 18.10.2018 г. /четвъртък/ от 10:00 часа в  сградата на Община Марица ще се проведе заседание на Общински съвет „Марица” при следния

                                                      

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Актуализация, изменения и допълнения на „Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица” – област Пловдив за 2018 година”.
 2. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 14.28 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Ясно поле, Община “Марица”- област Пловдив.
 3. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 14.29 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Ясно поле, Община “Марица”- област Пловдив.
 4. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 15.301 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Войсил, Община “Марица”- област Пловдив.
 5. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 501.1282 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Царацово, Община “Марица”- област Пловдив.
 6. Откриване на процедура по промяна на характера на собствеността от публична в частна общинска собственост на ПИ № 78080.145.1 - публична общинска собственост по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Царацово, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-78 от 05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 7. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 47086.22.313 в полза на лица с установени жилищни нужди./с. Маноле/
 8. Откриване на процедура по отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на самостоятелни обекти, ведно с правото на достъп до общите и обслужващи помещения в Здравната служба на с. Рогош, Община “Марица” , област  Пловдив  – публична общинска собственост  с цел осъществяване на здравни услуги - индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина.
 9. Откриване на процедура по отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на самостоятелни обекти, ведно с правото на достъп до общите и обслужващи помещения в Здравната служба на с. Строево, Община “Марица” , област Пловдив  – публична общинска собственост  с цел осъществяване на здравни услуги-индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина.
 10. Предложение от „ВИСМАР“ ЕООД за изменение  на Общ устройствен план на Община „Марица” касаещо разширение на структурна единица 417-Соп (смесена обслужващо-производствена структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Войводиново, местност “Червенака“, Община „Марица“, област Пловдив.
 11. Разрешение изработване проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 11845.7.7 в м.”Полук Тарла” по кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за изграждане на складово производствени дейности.
 12. Разрешение изработване на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ), ПУП – План за улична регулация (ПУР), и ПУП – Парцеларен план (ПП) на поземлен имот № 38950.12.82 , м.”Йол пара” по кадастралната карта на с.Костиево, Община „Марица”, Пловдивска област представляващ земеделска земя за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.
 13. Упълномощаване на представител на Община „Марица“ в общото събрание на „Асоциация по ВиК – Пловдив и даване на мандат за начина на гласуване по отделните точки от предварително обявения дневен ред в писмо на Областния управител на Област Пловдив – изх. № АВК – 02-47# 1/18.09.2018г. /вх. № 12-03-13/26.09.2018 на Община „Марица“/ на представителя на Общината в общото събрание на Асоциация по ВиК – Пловдив, свикано на 23.10.2018г.
 14. Изменение на Решение №139, взето с Протокол № 9 от 12.07.2012 г.
 15. Отпускане на еднократна финансова помощ.
 16. Предложение за отпускане на временен безлихвен заем за изпълнение на проект №BG05M2OP001-3.001-0075 „Заедно ръка за ръка - творим красота“, процедура за предоставяне на БФП BG05M2OP001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г.
 17. Информация за касовото изпълнение на бюджета, отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз и отчет за състоянието на общинския дълг на Община „Марица“ към 30.06.2018г.
 18. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

С уважение,

Гергана Трендафилова: ………………

Председател на ОбС “Марица”