Новини

Заседание на Общински съвет "Марица"

На 27.11.2018 г. /вторник/ от 10:00 часа в  сградата на Община Марица ще се проведе заседание на Общински съвет „Марица” при следни

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за организация и безопасност на движението на територията на Община „Марица“, Пловдивска област.
 2. Актуализация, изменения и допълнения на „Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица” – област Пловдив за 2018 година”.
 3. Изменение на Решение № 184, взето с протокол № 12 от 210.2012 г. на Общински съвет „Марица”- област Пловдив.
 4. Изменение и допълнение на Раздел ІІІ. „Размер и местоположение на мерите и пасищата на територията на Община „Марица” от Правила за ползване на мерите, пасищата и ливадите – общинска собственост (за стопанската 2018-2019 година), приети и утвърдени с Решениe № 5, взето с протокол № 1 от 30.01.2018 г. на ОбС „Марица” – област Пловдив.
 5. Откриване на процедура по промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор № 47086.65.4, образуван от поземлен имот с идентификатор № 47086.65.2 (номер по предходен план 65.2) – частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Маноле, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 6. Откриване на процедура по промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор № 47086.22.206 – частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Маноле, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 7. Откриване на процедура по отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на самостоятелен обект – публична общинска собственост  (Здравната служба) в с. Динк, Община “Марица” – област Пловдив, с цел осъществяване на здравни услуги – практика за първична помощ по медицина.
 8. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот с идентификатор № 85.289 – частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Царацово, Община “Марица”- област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-78 от 05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 9. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот с идентификатор № 12.36 – частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Граф Игнатиево, Община “Марица”- област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-4 от 22.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 10. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот с идентификатор № 12.32 – частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Граф Игнатиево, Община “Марица”- област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-4 от 22.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 11. Даване на съгласие за промяна на предназначението на УПИ IV-училище, кв.12 по действащия регулационен план на с. Ясно поле, УПИ III- училище, кв.18 по действащия регулационен план на с. Манолско Конаре, УПИ I – училище, кв.1 по действащия регулационен план на с. Трилистник, община Марица, Пловдивска област и образуване на нови урегулирани поземлени имоти.
 12. Заявление от „ПАРК СИТИ ИНВЕСТМЪНТС“ ООД за одобрение на проект за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 137-Смф (смесена многофункционална устройствена структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Радиново, местност „Край селото“, Община „Марица“.
  Разрешение за изработване изменение на ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура в поземлени имоти с идентификатори № 61412.25.6, № 61412.25.7 и № 61412.25.8 в м.”Край селото“ по кадастралната карта на с.Радиново, Община „Марица”, Пловдивска област, представляващи земеделска земя за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за „производствена и складова дейност“.
 1. Разрешение изработване проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 11845.54.255 в м.”Када пара” по кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за изграждане на складово производствени дейности.
 2. Разрешение изработване проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлeн имот с идентификатор № 73101.85 в м.”Гарваница” по кадастралната карта на с.Труд, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за производствени и складови дейности и ООД.
 3. Одобряване на проект ПУП - Парцеларен план за обект: “ВТОРОСТЕПЕННА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА PE-HD ф90 с L=56м и СВО PE-HD ф50 с L=20,2м за нуждите на имот с идентификатор 66915.22.194,  по полски пътища  по КК на с. Скутаре, Община Марица“
 4. Вземане на решение за приемане на дарение на изграден инфраструктурен обект и продоставянето му като нов публичен актив на оператора „ВИК“ ЕООД гр. Пловдив за стопанисване, подържане и експлоатация./с. Скутаре/
 5. Вземане на решение за приемане на дарение на изграден инфраструктурен обект и предоставянето му като нов публичен актив на оператора ВИК ЕООД гр. Пловдив за стопанисване, поддържане и експлоатация/с. Костиево/
 6. Одобряване на проект ПУП - Парцеларен план за обект: „ВТОРОСТЕПЕННА УЛИЧНА КАНАЛИЗАЦИЯ, за нуждите на имот с идентификатор 61412.22.60 - производствена сграда за преработка и конфекция на изолационни материали, по КК на с. Радиново, Община Марица“. Канализация ще е за нуждите на имот с идентификатор 61412.22.60 и ще преминава през полски пътища, по следата на вариант единствен, нанесен върху приложения проект на ПУП-ПП, във връзка с искане от „ ИФХ ИНДУСТРИ УНД ФИНАНЦ ХОЛДИНГ“ ЕООД, като собственик на ПИ с идентификатор 61412.22.60 по КК на с. Радиново, представлявано от управителя Херман Ото Хог.
 7. Разрешение изработване на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот № 38950.61.629, м.”Стари лозя” по кадастралната карта на с.Костиево, Община „Марица”, Пловдивска област представляващ земеделска земя за процедура по включване отново с решение на Комисията за земеделските земи на изключени от границите на ЗРП на населените места по силата на различни административни актове по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.
 8. Съгласие във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ за изготвяне на Проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване на УПИ I-озеленяване кв. 71 - нов по действащия кадастрално регулационен план на с.Калековец, представляващ поземлен имот с идентификатор 35300.503.780 с НТП : Обществен селищен парк,градина по кадастралната карта на с.Калековец, с цел промяна на отреждането, за обществено и делово обслужване – за изграждането на обект: „Общностен център за интегрирани услуги“
 9. Приемане и одобряване на схема за определяне на терен за разполагане на «Пчелни кошери» в ПИ с идентификаро № 17806.47.900 по КК на с. Граф Игнатиево, Община «Марица», във връзка с докладна Вх. № 10-00-307/15.06.2018г. от Нестор Чочев – кмет на с. Граф Игнатиево за отдаване под наем на част от общинския имот за разполагане на пчелни кошери.
 10. Програма за „Градско побратимяване между Турция и ЕС“, Схема за безвъзмездна помощ (TTGS), проект „Да се ​​предоставят нови възможности“
 11. Процедура BG06RDNP001-19.019 МИГ – Община Марица Мярка М01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура”/проучване Римски път/.
 12. Процедура BG06RDNP001-19.019 МИГ – Община Марица Мярка М01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура”/празник на лютеницата/.
 13. Кандидатстване на Община „Марица“ по процедура „МИГ-община „Марица“ - Мярка 7.2.„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г. чрез подхода Водено от общностите местно развитие/с. Граф Игнатиево/.
 14. Кандидатстване на Община „Марица“ по процедура „МИГ-община „Марица“ - Мярка 7.2.„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г. чрез подхода Водено от общностите местно развитие/с. Бенковски/.
 15. Предложение за отпускане на временен безлихвен заем за изпълнени на проект „Рехабилитация и реконструкция на водопроводна мрежа в с. Граф Игнатиево, община „Марица“ – Договор № 16/07/2/2/00395 от 27.06.2018г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7,2 „ Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфрастурктура“ от Мярка 7 „ Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014-2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
 16. Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет „Марица“.
 17. Отпускане на ежемесечна финансова помощ под формата на средства за пътуване.
 18. Отпускане на персонална пенсия към Министерски съвет на Република България.
 19. Предоставяне на еднократна финансова помощ послучай коледните и новогодишните празници на деца и ученици, без един или двама родители и на деца до 18 години с увреждания.
 20. Уточнен бюджет на Община „Марица“ към 30.09.2018г./за запознаване/
 21. Предложение за актуализация на бюджета на Община „Марица“ за 2018г.
 22. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

С уважение,

Гергана Трендафилова: ………………

Председател на ОбС “Марица”