Новини

Заседание на Общински съвет "Марица"

На 09.01.2019 г. /сряда/ от 10:00 часа в  сградата на Община Марица ще се проведе заседание на Общински съвет „Марица” при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

  1. Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето размера на местните данъци на територията на Община “Марица”
  2. Изменение и допълнение на Решение № 167, взето с протокол № 6 от 24.04.2018 г. на Общински съвет „Марица“
  3. Заявление от „ИНВЕСТ ФОР Ю“ ЕООД за разрешение изработване проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлeн имот с идентификатор № 9.44 в м.”ПОЛУК ТАРЛА” по кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за обособяването на урегулиран поземлен имот с отреждане „Търговско – складова база“.
  4. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

С уважение,

Гергана Трендафилова: ………………

Председател на ОбС “Марица”