Новини

Заседание на Общински съвет "Марица"

На 30.01.2019 г. /сряда/ от 10:00 часа в  сградата на Община Марица ще се проведе заседание на Общински съвет „Марица” при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

  1.  Изменение на Решение № 1, взето с протокол № 1 от 09.01.2019 г. на Общински съвет „Марица“, с което е приета Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община “Марица”.
  1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

С уважение,

Гергана Трендафилова: ………………

Председател на ОбС “Марица”