Новини

Заседание на Общински съвет "Марица"

На 05.02.2019 г. /вторник/ от 10:00 часа в  сградата на Община Марица ще се проведе заседание на Общински съвет „Марица” при следния

                                                        Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Приемане на „ Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица“ –област Пловдив за 2019 година“.
 2. Предоставяне на мерите, пасищата и ливадите - общинска собственост за стопанската 2019-2020 година за общо и за индивидуално ползване от населението по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
 3. “Тарифа за началния размер на наема за помещения и терени общинска собственост по категория на населените места в Община “Марица”, област Пловдив”, представляваща Приложение № 1 към Методика за определяне на началния размер на наемните цени за помещения и терени общинска собственост на Община “Марица” /Приета с Решение № 228, взето с протокол № 13 от 22.11.2012г. на ОбС “Марица”, изм. и доп. с Решение № 143, взето с протокол № 6 от 28.05.2013г. на ОбС “Марица”/.
 4. Наемните цени за предоставяне под наем за земеделско ползване и за предоставяне под наем за стопански нужди за устройване на пчелини на поземлени имоти или части от тях – общинска собственост на Община „Марица” – област Пловдив.
 5. Цените за арендно плащане при предоставяне под аренда за земеделско ползване на поземлени имоти или части от тях – общинска собственост за създаване и отглеждане на земеделски култури.
 1. Откриване на процедура по предоставяне под аренда за срок от 30 /тридесет/ години на част от поземлен имот с идентификатор № 47086.65.4, образуван от поземлен имот с идентификатор № 47086.65.2 (номер по предходен план 65.2), с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора“, свободен от дървесна растителност, частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Маноле, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, за залесяване с интензивна бързорастяща култура топола тип И-214 с цел производство на дървесина.
 2. Откриване на процедура по предоставяне под аренда за срок от 30 /тридесет/ години на част от поземлен имот с идентификатор № 47086.22.206, с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора“, свободен в по-голямата си част от дървесна растителност, частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Маноле, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, за залесяване с интензивна бързорастяща култура топола тип И-214 с цел производство на дървесина.
 3. Определяне второстепенните разпоредители с бюджет в Община „Марица”.
 4. Определяне размера на трудовото възнаграждение на кмет на община и кметове на кметства.
 5. Отчет за дейността на Общински съвет „Марица“ за периода 01.01.2018-31.01.2019г./за запознаване/.
 6. Предложение за бюджет на Община „Марица „ за 2019г.
 7. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

С уважение,

Гергана Трендафилова: ………………

Председател на ОбС “Марица”