Новини

Заседание на Общински съвет "Марица"

 На 12.02.2019 г. /вторник/ от 10:00 часа в  сградата на Община Марица ще се проведе заседание на Общински съвет „Марица” при следния

 ПРОЕКТ!

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на Община “Марица”.
 2. Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община “Марица”.
 3. Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община “Марица”.
 4. Създаване и приемане на наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове и провеждането на спортни и туристически мероприятия на територията на община „Марица“.
 5. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 47086.501.1248 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Маноле, Община “Марица”- област Пловдив.
 6. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 47086.501.1249 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Маноле, Община “Марица”- област Пловдив.
 7. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 47086.501.1250 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Маноле, Община “Марица”- област Пловдив.
 8. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 47086.501.1252 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Маноле, Община “Марица”- област Пловдив.
 9. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 47086.501.1253 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Маноле, Община “Марица”- област Пловдив.
 10. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 66915.502.1219 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Скутаре, Община “Марица”- област Пловдив.
 11. Откриване на процедура по промяна на характера на собствеността от публична в частна общинска собственост на № ПИ № 78080.101.355 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Царацово, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-78 от 05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК - София.
 12. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 12019.501.660 по КК на с. Войсил в полза на лица с установени жилищни нужди.
 13. Заявление от Видка Рангелова Найденова и Стоянка Рангелова Петрова за одобрение на проект за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 419-Жм (жилищна устройствена структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Войводиново, местност „Вельовица“, Община „Марица“. Разрешение за изработване на ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура в поземлен имот с идентификатор  № 11845.26.62 по кадастралната карта на с.Войводиново, местност “Вельовица“, Община „Марица“, област Пловдив, представляващ земеделска земя за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за „жилищно строителство и ООД“.
 14. Заявление от Георги Георгиев Мукарев за одобрение на проект за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 525-Тоо (терени за обществено обслужване) по кадастралната карта на с.Трилистник, местност „Горни ливади“, Община „Марица“. Разрешение за изработване на ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура в поземлени имоти с идентификатори  № 73122.7.25 и № 73122.7.26 по кадастралната карта на с.Трилистник, местност “Горни ливади“, Община „Марица“, област Пловдив, представляващ земеделска земя за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за „обществено-обслужващи дейности“ за жилищно строителство и кафе-аперитив.
 15. Заявление от Елена Динчийска и Атанас Запрянов Динчийски за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлени имоти с идентификатори № 11845.5251 и № 11845.54.256 в м.”Када пара” по кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на урегулирани поземлени имоти за жилищно строителство.
 16. Заявление от Георги Русев Катерински за одобрение на проект за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 115-Жм (жилищна устройствена структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Бенковски, местност „Двата уврата“, Община „Марица“. Разрешение за изработване изменение на ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура в поземлен имот с идентификатор № 03839.47.98 в м.”Двата уврата“ по кадастралната карта на с.Бенковски, Община „Марица”, Пловдивска област, представляващи земеделска земя за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за „обществено обслужващи дейности (дом за стари хора)“.
 17. Заявление от Тодор Неделев Бекиров за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 11845.25.24 в м.”Червенака” по кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на урегулирани поземлени имоти за жилищно строителство.
 18. Заявление от „АГРО БАЗАР“ АД, „БУЛПЛОД ТРАКИЯ“ ООД и „ЮНИОН ПАСИФИК“ ООД за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлени имоти с идентификатори №№ 35300.12.12,  12.86, 35300.12.83, 35300.12.82, 35300.12.5, 35300.12.91, 35300.12.78, 35300.12.77, 35300.12.76, 35300.12.26, 35300.12.28, 35300.12.92, 35300.12.9, 35300.12.117, 35300.12.30, 35300.12.20, 35300.12.29, 35300.12.90, 35300.12.93, 35300.12.21, 35300.12.80, 35300.12.81, 35300.12.47 и 35300.12.8   в м.”Када пара” по кадастралната карта на с.Калековец, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на урегулирани поземлени имоти за изграждане на обект: „Производство, опаковане и съхранение на селскостопанска продукция“.
 19. Заявление от „БУЛПЛОД ТАБАК“ ООД за одобрение на проект за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 121-Жм (жилищна устройствена структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Бенковски, местност „Български гробища“, Община „Марица“. Разрешение за изработване изменение на ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура в поземлен имот с идентификатор № 03839.39.81 в м.”Български гробища“ по кадастралната карта на с.Бенковски, Община „Марица”, Пловдивска област, представляващи земеделска земя за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за „винарна, складова база и жилищно застрояване“.
 20. Заявление от „КФ ИНВЕСТ ГРУП“ ООД за одобрение на проект за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 527-Смф (смесена многофункционална устройствена структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Рогош, местност „Кераните“, Община „Марица“. Разрешение за изработване на ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура в поземлен имот с идентификатор  № 62858.18.55 по кадастралната карта на с.Рогош, местност “Кераните“, Община „Марица“, област Пловдив, представляващ земеделска земя за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за производствени и складови дейности, ООД
 21. Заявление от „АГРО РЕМ“ за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 11845.59.143 в м.”Баш пара” по кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за изграждане на складова дейност и ООД.
 22. Одобряване на проект на ПУП – Парцеларен план (ПП) на“Извън площадков газопровод от ПИ №17806.20.457до ПИ №17806.20.460 землище на с.Граф Игнатиево вариант единствен, нанесен върху приложения проект на ПУП-ПП. Съгласно чл.128, ал.1 от ЗУТ, парцеланият план е обявен в бр.70/24.08.2018г. на Държавен вестник.В едномесечния срок от обнародването му в Държавен вестник не са постъпили писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробния устройствен план.
 23. Одобряване на ПУП - Парцеларен план за обект: „Смяна предназначението на част от общински имот с идентификатор 61412.21.6 /новообразуван 21.210/ и част от общински имот 61412.21.7 /новообразуван 21.212/ м.“Кривата нива“ с.Радиново за обект: „Транспорт от съществуващ път“.
 24. Одобряване на ПУП - Парцеларен план за елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, за обект: Довеждащ път и техническа инфраструктура за имот 03839.33.23, м.»Пръднев кладенец», с.Бенковски за продължение и изграждане на обект: «Обслужващ път по следите на път с идентификатор 78080.27.73 с.Царацово“
 25. Одобряване на ПУП - Парцеларен план за обект: „Смяна предназначението на част от общински имот с идентификатор 61412.21.214 / част от бивш общински имот 61412.21.9/ м.“Кривата нива“ с.Радиново за обект: „Транспорт от съществуващ път“.
 26. Разрешение изработване на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот № 47.106, м.”Двата уврата” по кадастралната карта на с.Бенковски, Община „Марица”, Пловдивска област представляващ земеделска земя за процедура по включване отново с решение на Комисията за земеделските земи на изключени от границите на ЗРП на населените места по силата на различни административни актове по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.
 27. Разрешение изработване проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план (ПП) в обхвата на  поземлeн имот с идентификатор № 0339.58 в м.”Български гробища” по кадастралната карта на с.Бенковски, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ с отреждане на урегулиран поземлен имот за производствено-складова база за производство на рекламни съоръжения.
 28. Разрешение за изработване на Проект за изменение на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот № 11845.26.25 , местност ”Вельовица” по кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област представляващ земеделска земя за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и обединяването му с УПИ 026026-I- шоурум за промишлени стоки и офиси / ПИ 11845.26.67 /, с цел образуването на нов урегулиран поземлен имот - 26.111-търговска, складова и обществено обслужваща дейност (складове и офиси за промишлени стоки.
 29. Разрешение изработване проект за изменение на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлeн имот с идентификатор № 73242.101.49 в м.”Гарваница” по кадастралната карта на с.Труд, Община „Марица”, Пловдивска област и УПИ 101.50-производствено складова и обществено обслужващи  дейности, във връзка с провеждане  за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ на поземлeн имот с идентификатор № 73242.101.49 и обединяване с УПИ 101.50-производствено складова и обществено обслужващи дейности, като се отрежда един урегулиран поземлен имот за производствени и складови дейности и обществено обслужващи дейности.
 30. Инвестиционно намерение на общината за одобрение на проект за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 115-Жм (жилищна устройствена структурна единица/зона) в част от структурна единица 107-Тсв местност „Сто бара“ по кадастралната карта на с.Бенковски,  Община „Марица“, област Пловдив, за разширение на регулацията, включване в строителните граници на ЗРП. Разрешение за изработване изменение на ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура в поземлени имоти с идентификатори № 03839.22.48, 03839.22.109 и част поземлен имот с идентификатор 03839.22.150 в м.”Сто бара“ по кадастралната карта на с.Бенковски, Община „Марица”, Пловдивска област, представляващи земеделска земя за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за разширение на регулацията, включване в строителните граници на ЗРП
 31. ДОПУСКАНЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН/ПУП/-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ /ПРЗ/ ЗА УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ /УПИ/ V-258; VІ-258; ХХ-258 И ЧАСТ ОТ ПИ№501.961-УЛИЦА В КВ.29 ПО ПЛАНА НА С.БЕНКОВСКИ,ОБЩИНА МАРИЦА.
 32. Упълномощаване на представител на Община Марица в общото събрание на „Асоциация по В и К“- Пловдив и даване на мандат за начина на гласуване по отделните точки от предварително обявения дневен ред в писмо на Областния управител на Област Пловдив- изх. № АВК-02-10/201.01.2019 г. на представителя на Общината в общото събрание на Асоциация по В и К- Пловдив, свикано на 18.02.2019 г.
 33. Приемане на Годишен доклад за 2018 г. за напредъка по изпълнението на дейностите в „План за действие на Община „Марица“ в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна от ромите ситуация“ за периода 2014-2020 г.
 34. Отпускане на временен безлихвен заем във връзка с изпълнението на чл.19 от Постановление № 344 на Министерски съвет от 21.12.2018 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2019 г., и на основание подписано Споразумение между Агенция за социално подпомагане и община «Марица» ФС01-0705/28.12.2018г. за финансиране на социалната услуга «Личен асистент» в община «Марица».
 35. Предоставяне на Годишен доклад за дейността на Одитния комитет в Община Марица през 2018 г. /за запознаване/
 36. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

С уважение,

Гергана Трендафилова: ………………

Председател на ОбС “Марица”