Новини

Заседание на Общински съвет "Марица"

Уведомяваме Ви, че на 27.02.2019 г. /сряда/ от 10:00 часа в  сградата на Община Марица ще се проведе заседание на Общински съвет „Марица” при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

  1. Отмяна на Решение № 1, взето с протокол № 1 от 09.01.2019г. на Общински съвет „Марица“, изменено с Решение № 8, взето с протокол № 2 от 30.01.2019г. на Общински съвет „Марица“.
  2. Отмяна на Решение № 40, взето с протокол № 4 от 12.02.2019 г.
  3. Изменение и допълнение към Решение № 55, взето с протокол № 4 от 12.02.2019год. относно издаване на разрешение за изработване проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлени имоти с идентификатори №№ 35300.12.12,  12.86, 35300.12.83, 35300.12.82, 35300.12.5, 35300.12.91, 35300.12.78, 35300.12.77, 35300.12.76, 35300.12.26, 35300.12.28, 35300.12.92, 35300.12.9, 35300.12.117, 35300.12.30, 35300.12.20, 35300.12.29, 35300.12.90, 35300.12.93, 35300.12.21, 35300.12.80, 35300.12.81, 35300.12.47 и 35300.12.8   в м.”Чорбалъка” по кадастралната карта на с.Калековец, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на урегулирани поземлени имоти за изграждане на обект: „Производство, опаковане и съхранение на селскостопанска продукция“.
  4. Заявление от „АГРО БАЗАР“ АД за одобряване на ПУП – План за регулация и застрояване в обхвата на поземлeни имоти с идентификатори №№ 35300.12.20, 35300.12.21, 35300.12.26, 35300.12.28, 35300.12.29, 35300.12.30, 35300.12.90, 12.92, 35300.12.93 и 35300.12.117 – частна собственост и поземлен имот с идентификатор № 35300.12.22 – публична общинска собственост по кадастралната карта на с.Калековец, м.“Чорболъка“,  Община „Марица”, Пловдивска област с начин на трайно ползване земеделски земи, във връзка с провеждане на процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди за изграждане на урегулирани поземлени имоти с отреждане за „производствена и складова дейност“ при граници, посочени в приложените скици и проект на ПУП-ПРЗ.
  5. Заявление от „КАЙТ БГ“ ЕООД за предварително съгласие, съгласно изискванията на чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ за изразено предварително съгласия за преминаване на трасе на транспортен достъп до имот с идентификатор 38950.35.15 по кадастралната карта на с.Костиево, през имоти – общинска собственост с НТП – полски път, във връзка с провежданата процедура по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди и образуване на урегулиран поземлен имот.
  6. Заявление от Община „Марица“ одобрение на проект за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 429-Жм (жилищна устройствена структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Войводиново, местност „Баш пара“, Община „Марица“.Разрешение изработване на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлени имоти с идентификатори № 11845.60.15, № 11845.60.5 и част от поземлени имоти с идентификатори № 11845.60.11 и № 11845.60.18 в м.”Баш пара” по кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област представляващ земеделска земя за провеждане на процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и включване в ЗРП на с.Войводиново за отреждане на урегулирани поземлени имоти за „жилищно строителство“.
  1. Предложение от Димитър Павлов Андреев-кмет на с.Крислово за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица” касаещо разширение на структурна единица 314-Жм (жилищна структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Крислово, местност “Бонлука“, Община „Марица“, област Пловдив.
  2. Упълномощаване на представител на Община „Марица“ в общото събрание на „Асоциация по ВиК – Пловдив и даване на мандат за начина на гласуване по отделните точки от предварително обявения дневен ред в писмо на Областния управител на Област Пловдив – изх. № АВК-02-17#1/02.19г. на представителя на Общината в общото събрание на Асоциация по ВиК – Пловдив, свикано на 12.03.2019г.
  3. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

С уважение,

Гергана Трендафилова: ………………

Председател на ОбС “Марица”