Новини

Заседание на Общински съвет "Марица"

Уведомяваме Ви, че на 21.03.2019 г. /четвъртък/ от 10:00 часа в  сградата на Община Марица ще се проведе заседание на Общински съвет „Марица” при следния

 

ПРОЕКТ!

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общински съвет „Марица“, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и конкретно прякото излъчване на интернет страницата на общината на общинските сесии, работата на постоянните комисии, както и тяхното архивиране.
 2. Актуализация, изменения и допълнения на „Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица” – област Пловдив за 2019 година”.
 3. Изменение и допълнение на Правила за ползване на мерите, пасищата и ливадите – общинска собственост (за стопанската 2019-2020 година), приети и утвърдени с Решениe № 10, взето с протокол № 3 от 05.02.2019 г. на ОбС „Марица” – област Пловдив.
 4. Отмяна на Решение № 83, взето с протокол № 5 на заседание проведено на 27.02.2019год. на Общински съвет „Марица“ за даване на принципно съгласие за преминаване на трасе на транспортен достъп до частни имоти, за които се провеждат процедури по промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди по ЗОЗЗ.
 5. Продажба на ПИ № 29235.29.140, частна общинска собственост на собственика на законно построена жилищна сграда по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Желязно, област Пловдив.
 6. Продажба на ПИ № 11845.502.595, частна общинска собственост на собственика на законно построена жилищна сграда по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Войводиново, област Пловдив.
 7. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 47086.501.1254 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Маноле, Община “Марица”- област Пловдив.
 8. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 47086.501.1258 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Маноле, Община “Марица”- област Пловдив.
 9. Продажба на имот, частна общинска собственост на собственика на законно построена жилищна сграда по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Строево, област Пловдив.
 10. Продажба на имот, частна общинска собственост на собственика на законно построена жилищна сграда по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Скутаре, област Пловдив.
 11. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 21169.9.90 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Динк, Община “Марица”- област Пловдив.
 12. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 60.4 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Царацово, Община “Марица”- област Пловдив.
 13. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот  № 62858.501.4153  и сграда с идент. 62858.501.4153.1, построена в имота по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Рогош, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 14. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот  № 62858.501.4157  и сграда с идент. 62858.501.4157.1, построена в имота по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Рогош, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 15. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот  № 62858.501.4159, сграда с идент. 62858.501.4159.1 и сграда с идент. 62858.501.4159.2, построени в имота по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Рогош, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 16. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот  № 62858.501.4162  и сграда с идент. 62858.501.4162.1, построена в имота по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Рогош, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 17. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот  № 62858.501.4166, сграда с идент. 62858.501.4166.1, сграда с идент. 62858.501.4166.2 и сграда с идент. 62858.501.4166.3 , построени в имота по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Рогош, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 18. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот  № 62858.501.4168, сграда с идент. 62858.501.4168.1 и сграда с идент. 62858.501.4168.2, построени в имота по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Рогош, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 19. Откриване на процедура по промяна на характера на собствеността от публична в частна общинска собственост на поземлен имот с идентификатор № 87669.23.18, образуван от поземлен имот с идентификатор 23.7 - публична общинска собственост по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ясно поле, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед  № РД-18-63 от 19.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 20. Откриване на процедура по промяна на характера на собствеността от публична в частна общинска собственост на ПИ № 87669.1.21 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ясно поле, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-63 от 19.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК - София.
 21. Откриване на процедура по промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор № 66915.1.33, определен с протокол на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ като земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Скутаре, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 22. Откриване на процедура по промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор № 66915.4.13, определен с протокол на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ като земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Скутаре, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 23. Откриване на процедура по промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор № 66915.7.73, определен с протокол на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ като земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Скутаре, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 24. Откриване на процедура по промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор № 66915.7.146 - частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Скутаре, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 25. Откриване на процедура по промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор № 66915.7.182 - частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Скутаре, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 26. Откриване на процедура по промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор № 66915.7.185 - частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Скутаре, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 27. Откриване на процедура по промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор № 66915.11.33 - частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Скутаре, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изпълнителния
 28. Откриване на процедура по промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор № 66915.11.42 - частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Скутаре, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 29. Откриване на процедура по промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор № 66915.12.77, определен с протокол на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ като земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Скутаре, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 30. Откриване на процедура по промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор № 66915.15.2 - частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Скутаре, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 31. Откриване на процедура по промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор № 66915.15.110 - частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Скутаре, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 32. Откриване на процедура по промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор № 66915.11.45, определен с протокол на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ като земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Скутаре, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 33. Отмяна на решение № 189, взето с протокол № 6 от 04.06.2015 г. на Общински съвет „Марица”-Пловдив за учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 35300.503.413 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калековец.
 34. Отмяна на решение № 272, взето с протокол № 12 от 26.09.2013 г. на Общински съвет „Марица”-Пловдив за учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 11845.16.36 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Войводиново.
 35. Учредяване право на строеж върху общински поземлен имот № 38950.57.101 по КК на с. Костиево в полза на лица с установени жилищни нужди.
 36. Учредяване право на строеж върху общински поземлен имот № 38950.57.119 по КК на с. Костиево в полза на лица с установени жилищни нужди.
 37. Учредяване право на строеж върху общински поземлен имот № 38950.57.120 по КК на с. Костиево в полза на лица с установени жилищни нужди.
 38. Учредяване право на строеж върху общински поземлен имот № 38950.57.121 по КК на с. Костиево в полза на лица с установени жилищни нужди.
 39. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 47086.22.311 в полза на лица с установени жилищни нужди.
 40. Издаване на разрешение за изработване проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 11845.59.136 и УПИ 59.332-сладкарски цех в м.”Баш пара” по кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на нов урегулиран поземлен имот за сладкарски цех.
 41. Издаване на разрешение за изработване проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 11845.61.9 в м.”Владимиров Чифлик” по кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на три урегулирани поземлени имоти за „жилищно строителство“.
 42. Издаване на разрешение за изработване проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлени имоти с идентификатори № 35300.2.256 и № 35300.2.257 в м.”Баткъните” по кадастралната карта на с.Калековец, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на урегулирани поземлени имоти за „производствена и складова дейност и ООД“.
 43. Издаване на разрешение изработване проект за изменение на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлeн имот с идентификатор № 11845.28.18 в м.”Вельовица” по кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област и УПИ 028008-І-търговски комплекс-магазин за промишлени стоки и офис, във връзка с провеждане  за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ на поземлeн имот с идентификатор № 11845.28.18 и обединяване с УПИ 028008-І-търговски комплекс-магазин за промишлени стоки и офис, като се отрежда един урегулиран поземлен имот за „обществено обслужване, производствени и складови дейности“.
 44. Издаване на разрешение за изработване проект на ПУП-План за регулация и застрояване /ПРЗ/ в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 11845.29.12 в м. „Вельовица“ по кадстралната карта на с. Войводиново, Община „Марица“, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на урегулирани поземлени имоти за складова дейност и ООД.
 45. Разрешение изработване на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот № 78080.144.365, м.”Долни ливади” по кадастралната карта на с.Царацово, Община „Марица”, Пловдивска област представляващ земеделска земя за процедура по включване отново с решение на Комисията за земеделските земи на изключени от границите на ЗРП на населените места по силата на различни административни актове по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.
 46. Разрешение изработване на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот № 78080.144.368, м.”Долни ливади” по кадастралната карта на с.Царацово, Община „Марица”, Пловдивска област представляващ земеделска земя за процедура по включване отново с решение на Комисията за земеделските земи на изключени от границите на ЗРП на населените места по силата на различни административни актове по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.
 47. Изменение на Общ устройствен план на Община „Марица” касаещо разширение на структурна единица 125-Псп (складово-производствена структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Царацово, местност “Три могили“, Община „Марица“, област Пловдив.
 48. Изменение на Общ устройствен план на Община „Марица” касаещо разширение на структурна единица 507-Жм (жилищна структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Скутаре, местност “Караачите“, Община „Марица“, област Пловдив.
 49. Издаване на разрешение за изработване проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 35300.14.160 и УПИ 14.206-производствени и складови дейности, ООД, жил. строителство в м.”Кедерица” по кадастралната карта на с.Калековец, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на урегулирани поземлени имоти за „производствени и складови дейности, ООД, жил. строителство“.
 50. Разрешение изработване на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот № 61412.26, м.”Маюков алчак” по кадастралната карта на с.Радиново, Община „Марица”, Пловдивска област представляващ земеделска земя за процедура по включване отново с решение на Комисията за земеделските земи на изключени от границите на ЗРП на населените места по силата на различни административни актове по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.
 51. Одобрение на проект за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 518-Смф (смесена многофункционална  устройствена структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Рогош, местност „Кераните“, Община „Марица“. Разрешение за изработване на ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура в поземлен имот с идентификатор  № 62858.18.1041 по кадастралната карта на с.Рогош, местност “Кераните“, Община „Марица“, област Пловдив, представляващ земеделска земя за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за „производствена и складова дейност и обществено обслужваща дейност“.
 52. Издаване на разрешение за изработване проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлени имоти с идентификатори № 11845.28.9 и № 11845.28.10 в м.”Вельовица” по кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на урегулирани поземлени имоти за складова дейност и ООД.
 53. Издаване на разрешение за изработване проект на ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот идентификатор № 11845.54.251 в м.”Када пара” по кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за „жилищно строителство“.
 54. Одобряване на проект на ПУП – Парцеларен план (ПП) на трасе на подземна оптична кабелна мрежа възоснова на инвестиционна инициатива свързана с разширяване обхвата на електронната мрежа на ЕТ „Енджъл Софт – Ангел Гаров „ свързана със заявка за оптична свързаност на фирма „ Интерлинк „ АД в УПИ 033037 индустриално – търговска зона / ПИ 33.37 по КК на с. Бенковски.Подземната оптична кабелна мрежа ще премине през следните поземлени  имоти : №24.83, 26.68, 140.5, 140.6, 140.7, 140.34, 140.81, 501/1100, 501.1106, 501.1173 по КК на с Царацово и имоти №33.22, 33.23 по КК на с. Бенковски, по следата на вариант единствен, нанесен върху приложения проект на ПУП-ПП.
 1. Одобряване на проект на ПУП – Парцеларен план (ПП) част от комплексен проект на трасе на кабелна линия 1kV от нов кабелен разпределитен шкаф  до ново електромерно табло ТЕПО 2Т+1М, монтирано пред ПИ №  43.50 по кадастралната карта на с.Войводиново, по следата на вариант единствен, нанесен върху приложения проект на ПУП-ПП.
 2. Предложение от „АК-СИ“ ЕООД за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица” касаещо разширение на структурна единица 236-Смф (смесена многофункционална структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Труд, местност “Герена“, Община „Марица“, област Пловдив.
 3. Предложение от „ИМОТИ ОНЛАЙН“ ЕООД за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица” касаещо разширение на структурна единица 129-Псп (складово-производствена структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Бенковски, местност “Пръднев кладенец“, Община „Марица“, област Пловдив.
 4. Предложение от „САС ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ ЕООД за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица” касаещо разширение на структурна единица 129-Псп (складово-производствена структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Бенковски, местност “Пръднев кладенец“, Община „Марица“, област Пловдив.
 5. Приемане и одобряване на схема за определяне на място за ситуиране на: „Паметна плоча на загиналите във войните“ в УПИ I-културен дом и зеленина, от кв.25, по плана на с. Ясно поле /ПИ с идентификатор №87669.502.209, по кадастрална карта/.
 6. Именуване на улица в с. Строево.
 7. Приемане на Отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците на Община „Марица“ 2015-2020 за 2018г.
 8. Одобряване на Годишен доклад за наблюдение и изпълнение на Общински план за развитие на Община „Марица“ 2014-2020г. за 2018г.
 9. Приемане на Общинска програма за закрила на детето – община „Марица“ за 2019г.
 1. Приемане на Отчет за изпълнението на Годишен план-програма за развитие на социалните услуги на територията на Община „Марица Област Пловдив за 2018-2019г. и приемане на Годишен план-програма за развитие на социалните услуги на територията на Община „Марица“, Област Пловдив за 2019-2020г.
 2. Отпускане на еднократна финансова помощ.
 3. Предоставяне на средства на кметствата второстепенни разпоредители с бюджет.
 4. Бюджетна прогноза за периода 2020-2022г. на Община „Марица“
 5. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

 

 

С уважение,

Гергана Трендафилова: ………………

Председател на ОбС “Марица”