Новини

ЗАСЕДАНИЕ на О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т „М А Р И Ц А” – ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

Уведомяваме Ви, че на 24.10.2017 г. /вторник/ от 10:00 часа в  сградата на Община Марица ще се проведе заседание на Общински съвет „Марица” при следния                                                       

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Наредба за регистрация, отчет, контрол, правила на движение и изисквания, на които да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община „Марица“.
 2. Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община „Марица“.
 3. Актуализация, изменения и допълнения на „Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица“ – област Пловдив за 2017година“.
 4. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 78080.501.984 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Царацово, Община “Марица”- област Пловдив.
 5. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 66915.26.18 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Скутаре, Община “Марица”- област Пловдив.
 6. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 11845.9.37 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив.
 7. Продажба на ПИ № 11845.502.913, частна общинска собственост на собственика на законно построена жилищна сграда по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Войводиново, област Пловдив.
 8. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 21169.9.66 в полза на лица с установени жилищни нужди.
 9. Учредяване право на ползване на собственика на над 10 пчелни семейства за устройване на постоянен пчелин върху земеделска земя с площ от 2000 кв.м., представляваща част в средната му част от общински поземлен имот № 73122.17.28 - публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Трилистник, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-14 от 19.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 10. Учредяване право на ползване на собственика на над 10 пчелни семейства за устройване на постоянен пчелин върху земеделска земя с площ от 1000 кв.м., представляваща част в средната му част от общински поземлен имот № 11845.42.7 - публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Войводиново, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-99 от 12.11.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 11. Откриване на процедура по отдаване под наем чрез публичен явен търг за извършване на търговска дейност /фармацевтични услуги - аптека/ - за срок от 10 /десет/ години на самостоятелен обект част от нежилищна сграда – публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Рогош, Община “Марица” - област Пловдив.
 12. Изменение на решение № 202, взето с протокол № 9 от 18.07.2017г.
 13. Предложение за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица“, касаещо разширение на структурна единица 525-Псп/складово-производствена устройствена структурна единица/ в обхвата на поземлени имоти с идентификатор 62858.28.80, 62858.26.224, 62858.26.245, част от 62858.34.321, част 62858.31.624 и част от 62858.29.288 по кадастралната карта на с. Рогош, местност „Лозята“, Община „Марица“, област Пловдив.
 14. Разрешение изработване на ПУП – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на поземлен имот № 03839.48.20, м. „Садината“ по кадастралната карта на с. Бенковски, Община „Марица“, Пловдивска област представляващ земеделска земя за процедура по включване отново с решение на Комисията за земеделските земи на изключени от границите на ЗРП на населените места по силата на различни административни актове в съотвествие с чл. 38 от ППЗОЗЗ.
 15. Разрешение изработване на проект на ПУП –План за регулация и застрояване /ПРЗ/ и ПУП – Парцеларен план /ПП/ в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 73242.224.162 в м. „Кошовете“ по кадастралната карта на с. Труд, Община „Марица“, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ с отреждане на урегулиран поземлен имот за обществено обслужване, производствена и складова дейност.
 16. Вземане на решение за приемане на дарение на изградени инфраструктурни обекти.
 17. Даване на предварително съгласие на ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“, гр. София, за определяне трасета за обект: „Рехабилитация на железопътен участък Пловдив-Бургас-фаза 2“, Проект1: Развитие на жп възел Пловдив“.
 18. Предварително съгласие за допускане изменение в ПУП-Парцеларен план за обект:“Реконструкция и разширение на Голямо Конарско шосе“ на територията на община „Марица“ от землищната граница.
 19. Кандидатстване по процедура № BG16M1OP002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“ по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“
 20. Задължения на Община „Марица“ във връзка с изпълнението на разпоредбите на чл. 24, ал. 4 от Закона за управление на отпадъците.
 21. Даване на съгласие за ползване на част от натрупаните средства от отчисленията за обезвреждане на отпадъци по чл. 20 от Наредба № 7 от 19.12.2013г. за реда начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци и други източници за покриване на разходи по проект: „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и /или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци на територията на община Марица“ при кандидатстване за получаване на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, процедура за набиране на проектни предложения по BG16M10P002-2.005 – „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събиране зелени и /или биоразградими отпадъци.
 22. Изменение на Решение № 260, взето с протокол №10 от 29.08.2017г. на ОбС „Марица“, във връзка с настъпила промяна в броя на учениците в ОУ „Георги Бенковски“, с.Бенковски.
 23. Отпускане на еднократна финансова помощ под формата на средства за пътуване до гр. Пловдив на ученици от социално слаби семейства или сираци.
 24. Отмяна на т. 2 от Решение № 70, взето с протокол № 3 от 21.02.2017г. на Общински съвет „Марица“ , с което се отпуска еднократна финансова помощ на Галина Александрова Павлова – с. Калековец.
 25. Предложение за актуализация на бюджета на община „Марица“ за 2017г. и промяна на план-сметката за разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2017година.
 26. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

С уважение,

Гергана Трендафилова

Председател на ОбС “Марица”