Проект: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА НАВОДНЕНИЯ ОТ ОТЛИВЕН ПОТОК С.СТРОЕВО, ОБЩИНА "МАРИЦА", УЧАСТЪК ОТ ХКМ +1220,00 ДО ХКМ +1780,00“

24.04.2015

Номер на проекта: BG161PO001/1.4-06/2010/030-03

Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-06/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации”

Цел на проекта: Да се изгради общинска инфраструктура за предотвратяване на наводнения посредством изграждане, ремонт и възстановяване на съоръжения, част от инфраструктурата за защита на с.Строево от наводнения в един рисков воден участък, като по този начин се сведат до минимум неблагоприятните последици за човешкото здраве и околната среда и се спомогне за развитието на устойчиви градски ареали. По-конкретно общата цел се свежда до опазване здравето и живота на населението на с.Строево и на тяхното имущество, жилищни и земеделски площи, инфраструктура, като се предотвратяват наводнения от отливния поток в прилежащите терени в участъка на с.Строево, община „Марица“ в участъка хкм +1220,00 до хкм + 1780,00.

Основни дейности:

Д1. Сформиране на екип на проекта и организация на работата;

Д2. Подготовка на документация за избор на изпълнители;

Д3. Визуализация и публичност на проекта;

Д4. Извършване на строително-монтажни работи;

Д5. Осъществяване на независим строителен надзор;

Д6. Осъществяване на авторски надзор;

Д7. Финансов одит на проекта

Постигнати резултати:

▪ Извършена превенция от природни бедствия;

▪ Предпазена от наводнения територията на с.Строево, община „Марица“ чрез изграждане, ремонт и възстановяване на съоръжения, част от инфраструктурата - нови подпорни стени и допълнителни обратни насипи по съществуващите; изграждане и реконструкция на отводнителен поток - облицовка на дъното на отводнителния поток и осигуряване на пропускателната му способност, почистване и разширяване; изграждане на два броя водостоци за осигуряване на връзка с двата бряга на потока;

▪ Предотвратени процесите на ерозия;

▪ Предпазени над 38 500 кв.м. територии /основно жилищни сгради, дворове и градини/ на жителите на с.Строево, чрез изграждане на защитна инфраструктура;

▪ Предпазена е техническата инфраструктура – пътища, ж.п линии, електро, водопреносна и кабелна мрежа в прилежащите райони на територията на с.Строево;

▪ Предпазени са земеделските земи и селскостопанската продукция от унищожение.

Продължителност: 24 месеца /03.06.2011-03.06.2013/

Стойност на проекта: 668 445,10 лева

Общо изплатени средства: 632 598,00 лева