Проекти финансирани по национални програми и други инициативи

Регионална програма за заетост /РПЗ/
Национална програма „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания” (ЗОХТУ)
Проект "Социално включване", финансиран със заем от Световната банка

Наименование на проекта: „ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪВРЕМЕННО СРЕДИЩНО УЧИЛИЩЕ С ПРОФЕСИОНАЛНА НАСОЧЕНОСТ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ В С.МАНОЛЕ, ОБЩИНА „МАРИЦА“, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ“

Финансираща институция: Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“

Цел: Образованието е тема с най-голямо обществено значение. Функционирането на това училище на територията на общината и областта е предпоставка за създаване на едно добро партньорство между бизнеса и професионалното образование. На регионално ниво е обвързано с изискванията на пазара на труда и социално-икономическите характеристики, съобразявайки се с утвърдените европейски стандарти и национални приоритети.

Изпълнител: ИСА 2000 ЕООД-София


 

Проект„СТАРТ В КАРИЕРАТА 2014/2015“

Финансираща институция: Агенция по заетостта чрез дирекция „Бюро по труда”

Основна цел: Възможност за реализация на млади висшисти в общинските и областни администрации. В програмата са включени младежи до 29 годишна възраст , завършили висше образование /дипломирани/, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“ като безработни или трудово заети, без трудов стаж по придобитата специалност. В община „Марица“ са назначени 4 лица.

Продължителност: 9 месеца


 

Проект: „МИКЦ МЛАДЕЖКА ЗОНА – ИНВЕСТИЦИЯ В БЪДЕЩЕТО“

Финансираща институция: Министерство на младежта и спорта /ММС/ - Дирекция „Политика за младежта“ – Национална програма за младежта (2011-2015)

Договор № 25-00-17/04.12.2014г.

Бенефициент: Асоциация „Голям брат, голяма сестра – България“

Партньори и място на реализация: Община Пловдив, Община Марица, Община Съединение, Община Садово

Основна цел: Да се надгради опита на МИКЦ „Младежка зона“, да се развие капацитета на домакинстващата организация и да се разшири спектъра на предоставяните услуги и географския обхват на дейностите. За целта са привлечени за партньори три общини в Пловдивска област /Марица, Съединение и Садово/, където ще се приложат вече установените добри практики за работа с млади хора и ще се тестват нови услуги и подходи.