Конкурси

Информация за конкурс за длъжността "Началник отдел Устройствени планове, кадастър и регулация".

Резултати от окончателното класиране

25.11.201г.


Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за провеждане на тест в конкурс за длъжността "Началник отдел Устройствени планове, кадастър и регулация".

10.11.2016г.


 

 

 • Правоотношение:
  • Служебно
 • Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
  • Пряко ръководи, контролира и отговаря за дейността на отдел „Устройствени планове, кадастър и регулация ”.

   Участва в заседанията на Общинския експертен съвет по устройство на територията при  Община „ Марица”.

   Ръководи и контролира разработването на експертни оценки и решения по проблемите на инвестиционното проектиране, устройственото планиране и др. свързани с тях.

   Организира и контролира извършването на проучвания и определянето на тенденциите на проблематиката в сферата на дейност на отдела.

   Възлага разработването на задания в сферата на устройственото планиране, кадастъра и регулацията. 

   Извършва контрол по изпълнение и приложение на действащата нормативна уредба, по сигнали, молби и жалби на граждани, фирми, учреждения и други.

   Ръководи и контролира подготвянето на справки и проекти, поискани от по-висшестоящи органи.

   Организира и контролира служебната заверка на данъчни декларации на граждани и юридически лица.

 • Изискана минимална степен на завършено образование:
  • Бакалавър
 • Минимален професионален опит:
  • 4 година/години
 • Ранг/Специфично наименование:
  • III младши
 • Допълнителни умения и квалификации:
  • Висше образование в eдна от следните сфери: устройствено планиране; инвестиционно проектиране; геодезия; фотограметрия и картография; строително инженерство; пътно инженерство; водоснабдяване и канализация.

   Управленска компетентност: планиране, организиране, координиране и контрол на дейността на звеното за осигуряване изпълнението на индивидуалните и организационните цели.

   Компетентност за работа в екип: управление и участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел.

   Комуникативна компетентност: ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма.

   Компетентност за ориентация към резултати: постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания.

   Компетентност за фокус към клиента: ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/ потребителите на услугите и дейностите.

   Професионална компетентност: професионални знания и умения, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността.

 • Минимален размер на основната заплата:
  • 500 лв.
  * Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
 • Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
  • 1
 
Начин за провеждане на конкурса (всички изброени):
Решаване на тест
Интервю
 
Област, община, населено място:
Пловдив, Марица, Пловдив
 
Адрес:
Пловдив, бул. Марица № 57 А
 
Административно звено:
Обща администрация/Дирекция "Финанси, бюджет и счетоводство"/Отдел Бюджет, финанси и човешки ресурси
 
Лице за контакт:
Име: Петрана Стоева
Телефон: 032907844
Електронна поща: p.stoeva@maritsa.org
 
Краен срок за подаване на документи:
03.11.2016 г. 16:30
 
Ден на публикуване:
24.10.2016 г.
 
Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:
http://maritsa.bg/

На интернет страницата на община "Марица" в раздел "Конкурси"

Информационно табло в Център за информация и услуги на гражданите в административна сграда на община "Марица" на адрес- гр. Пловдив, бул. "Марица" 57А

Подаването на документи за участие се извършва лично или чрез пълномощник.
 • Заявление за участие в конкурс
  Приложение 2 към чл. 17 ал. 1 от НПКДС
 • Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
  за обява на конкурси
 • - копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен.
 • - копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и придобития ранг, ако кандидата е бил на държавна служба;