Новини

И Н Ф О Р М А Ц И Я по Проект „ЦЕНТЪР ЗА ИНТЕГРИРАНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ“


 

ОБЩИНА МАРИЦА

Проект

BG05M9OP001-2.002-0116-C001

 

„Център за интегрирани социални услуги“

 

 

 

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по  Проект „ЦЕНТЪР ЗА ИНТЕГРИРАНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ“

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Представяме на Вашето внимание Списък с класираните кандидат-потребителите – деца с увреждания с определени до 90 на сто вид и степен на увреждане по проект „Център за интегрирани социални услуги“, договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.002-0116-С001 по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002  „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“. ДЕЦАТА СА ОДОБРЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА «ЛИЧЕН АСИСТЕНТ»  ПО ПРОЕКТА.

 СПИСЪК

Гергана Стоянова

Ръководител проект