Новини

И Н Ф О Р М А Ц И Я по Проект “Център за интегрирани социални услуги”


 

ОБЩИНА МАРИЦА

Проект

BG05M9OP001-2.002-0116-C001

 

„Център за интегрирани социални услуги“

 

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по  Проект “Център за интегрирани социални услуги

 

 

В изпълнение на Дейност 4:Обучение на наетия персонал за предоставяне на социалната услуга „Личен асистент“ в началото на месец октомври в залата на Общински съвет „Марица“ се проведе еднодневно поддържащо обучение на личните асистенти, назначени по проект „Център за интегрирани социални услуги“. Обучението се проведе от наетите специалисти по проекта по утвърдена от Ръководителя на проекта програма.

Екип проект

 

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по проект договор № BG05M9OP001-2.002-0116-С001 «Център за интегрирани социални услуги». Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община „Марица“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”