Новини

И Н Ф О Р М А Ц И Я по Проект “Център за интегрирани социални услуги”


 

ОБЩИНА МАРИЦА

Проект

BG05M9OP001-2.002-0116-C001

 

„Център за интегрирани социални услуги“

 

 

В изпълнение на Дейност7: Психологическа подкрепа и супервизия за персонала, предоставящ социалните услуги на 09.10.2017г. и на 12.10.2017г.  в залата на Общински съвет „Марица“ се проведе супервизия с всички лични асистенти, назначени по проекта през месец май, юни и юли 2017г. Целта на дейността е повишаване и балансиране на психо-емоционалния статус на персонала, предоставящ социалните услуги и превенция на "прегарянето" в социалната работа, както и овладяване на нагласите на личните асистенти и повишаване качеството на работата с потребителите. Супервизията беше проведена от наетия психолог по проекта - г-жа Надежда Алексиева. Психологическата подкрепа даде възможност на личните асистенти да говорят, да бъдат изслушани, да разсъждават в обстановка на конфиденциалност за проблемите, възникнали в работата им. В  резултат от проведената супервизия се запази потенциала на личните асистенти и се усъвършенстваха техните професионални умения и знания, беше намален риска от възникване на нежелателни конфликти  в работата им.

 

Екип проект

 

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по проект договор № BG05M9OP001-2.002-0116-С001 «Център за интегрирани социални услуги». Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община „Марица“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”