Новини

И Н Ф О Р М А Ц И Я по Проект “Център за интегрирани социални услуги”


 

ОБЩИНА МАРИЦА

Проект

BG05M9OP001-2.002-0116-C001

 

„Център за интегрирани социални услуги“

 

 

 

Екипът за организация и управление на проект „Център за интегрирани социални услуги“  информира, че през месец октомври 2017г. интегрирани социални услуги се предоставят на територията на 18 населени места в община „Марица“ от 58 лични асистенти и трима специалисти, наети по проекта. Социалната услуга „Личен асистент“, която ползват 63 потребители в общината  ще продължи да се предоставя до края на месец ноември 2017г.

В хода на извършвания ежемесечен мониторинг по домовете на потребителите от Ръководител дейност към Център за интегрирани социални услуги в с. Крислово за установяване качеството на предоставяните услуги са регистрирани нормални условия и добро качество на полаганите грижи.

 

Гергана Стоянова

Ръководител проект

 

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по проект договор № BG05M9OP001-2.002-0116-С001 «Център за интегрирани социални услуги». Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община „Марица“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”