Конкурси

Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 5, ал. 3 от НСУКДОП по глава VІ от ЗОС

Дата на публикуване: 14.12.2016

Деларация /PDF/ Декларация /Word/ [...]

Цялата публикация...

Информация за конкурс за длъжността "Началник отдел Устройствени планове, кадастър и регулация".

Дата на публикуване: 24.10.2016

Резултати от окончателното класиране 25.11.201г. Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за провеждане на тест в конкурс за длъжността [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД- 09-1176/06.10.2016 г.

Дата на публикуване: 07.10.2016

З А П О В Е Д № РД- 09-1176/06.10.2016 г., гр. Пловдив На основание чл.44, ал.2 от Закона за [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД -09-757/07.07.2016 г

Дата на публикуване: 12.07.2016

На основание правомощията ми, дадени ми със Заповед № РД-09-751 от 05.07.2016 г. на Кмета на Община „Марица“, както и [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД- 09-260/15.03.2016г.

Дата на публикуване: 21.03.2016

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, при условията на чл. 50, чл. [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД-09-261/15.03.2016 г.

Дата на публикуване: 21.03.2016

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1, ал. 2 [...]

Цялата публикация...