Проект: „МАРИЦА И САЙЕНТ ЗАЕДНО В ЕВРОПА“

24.04.2015

Номер на проекта: BG161PO001/4.2-01/2008/012

Цел на проекта: Да се подкрепи обмена на ноу-хау и най-добри практики чрез между регионално сътрудничество в рамките на европейската територия – България-Испания.

Основни дейности:

Д1. Управление на проекта;

Д2. Създаване на институционална рамка на между регионалното сътрудничество между община Марица, България и община Сайент, Испания;

Д3. Проучване на положителния опит в областта на местното развитие на община Сайент, Испания;

Д4. Провеждане на практическо обучение на експерти и служители от община Марица;

Д5. Провеждане на проучвателно пътуване в Испания;

Д6. Създаване на промоционален филм на добрите практики от проучвателното пътуване в Испания и интернет портал за между регионално сътрудничество;

Д7. Изготвяне на дългосрочна програма за сътрудничество и проектни идеи за осъществяване на съвместни проекти по европейски програми;

Д8. Информационна кампания, медийно отразяване, визуализация и публичност;

Д9. Провеждане на между регионална конференция по въпросите на между общинското и между регионално сътрудничество и формиране на мрежа за между регионално сътрудничество на общините по поречието на река Марица.

Продължителност: 18 месеца /10.04.2009-10.10.2010/

Стойност на проекта: 206 880,00 лева

Общо изплатени средства: 206 880,00 лева