Наредби

Наредба за регистрация, отчет, контрол, правила на движение и изисквания, на които да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община „Марица“
Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на проекти за младежки дейности и инициативи в община „Марица“
Наредба за хигиенните изисквания за отглеждане на животни за производствени и лични нужди на територията на Община
Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община "Марица"
Наредба за условията и реда за упражняване правата на Община "Марица" върху общинска част от капитала на търговските дружества от 21.12.2006г.
НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ТРИГОДИШНА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАРИЦА, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
Наредба за условията и реда за принудителното изпълнение на заповедите за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Марица
Наредба за условията и реда за изхвърляне, събиране,включително разделно, транспортиране, претоварване, оползотворяване и обезвреждане на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци и масово разпространени отпадъци на територията на Община „Марица”
Наредба за управление и стопанисване на общинските пътища на територията на Община Марица

Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на община Марица

Последна актуализация в сила от 05.10.2018

Наредба за реда за управление на горските територии-общинска собственост на община Марица
Наредба за реда за издаване на разрешение за поставяне и ползване на рекламно – информационни елементи върху недвижими имоти на територията на община “Марица”

НАРЕДБА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ОБЩИНА „МАРИЦА”–ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

Последна актуализация 05.10.2018г.

 Наредба за пожарната безопасност на обекти в експлоатация от 03.10.2008г.

Наредба за поддържане и опазване на обществения ред, чистота и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на община Марица.

Последна актуализация 25.02.2019г.

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община "Марица"

Последна актуализация 25.02.2019г.

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община „Марица”.

Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета и регламентиране отглеждането на домашни любимци на територията Община Марица

Последна актуализация 28.08.2018г.

Наредба за насърчаване на инвестициите в община Марица
 Наредба за концесиите
 За символите, почетните знаци и звания на Община “Марица”
Наредба за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските предприятия по глава IV от закона за общинската собственост